Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 27/03/2017

Thứ sáu - 24/03/2017 13:20
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 27/03/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ
N. Liên
Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 V.Lý
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
09:00 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
SHCN
N. Liên
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
T
h


3
07:00 N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
07:50 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
09:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
T
h


4
07:00 Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.Liên
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
T
h


5
07:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
07:50 M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
T.Nga
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
09:50 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
T
h


6
07:00 C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:00 A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
T
h


7
07:00 T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
07:50 A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
09:00 N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
09:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
07:50 N.Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
09:50 A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
T
h


4
07:00 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
07:50 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
09:50 H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
T
h


5
07:00 Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
07:50 A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
09:00 N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
09:50 M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
T
h


6
07:00 Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
07:50 L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:00 N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Nga
09:50 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
T
h


7
07:00 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
07:50 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
09:00 Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
09:50 N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện

Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Thể Dục
N.Liên
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Sử
T.Liệu
02:10 Tự Chọn
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Sinh
M.Nguyệt
03:10 T.Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
Tự Chọn
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Địa
V.Thông
Tự Chọn
T.Liệu
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
04:00 Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
N.Ánh
Tự Chọn
T.Hà
T
h


b
a
01:20 Ôn Sử
T.Mùi
Ôn Lý
N.Ánh
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
Ôn Sinh
T.Nguyệt
KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
03:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Lý
N.Ánh
04:00 NGLL
N.Liên
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Địa
T.Mùi
NGLL
T.Hà
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sinh
M.Nguyệt
NGLL
Đ.Tuyết
T
h


t
ư
01:20 Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Toán
N.Vĩnh
KNSống
Đ.Tuyết
Tự Chọn
T.Liệu
Ôn Địa
V.Thông
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sử
T.Mùi
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
B.Liên
KNSống
Đ.Tuyết
03:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Thể Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Tuyết
04:00 Tự Chọn
Đ.Tuyết
NGLL
T.Nguyệt
NGLL
N.Tuyết
NGLL
T.Liệu
NGLL
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
T
h


s
á
u
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
T.Liệu
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
03:10 Ôn Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Tuyết
04:00 Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sử
T.Liệu
NGLL
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
T
h


b

y
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn A.Văn
B.Liên
Tự Chọn
T.Hà
Ôn Văn
T.Nga
02:10 SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
L.Anh
Tự Chọn
T.Hà
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
03:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Tự Chọn
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
04:00 Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
N.Ánh
Tự Chọn
T.Hà
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
T.Nga
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 A.Nhạc
T.Hà
Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
V.Liêm
02:10 Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
04:00 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Tự Chọn
M.Nguyệt
NGLL
V.Liêm
NGLL
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
T
h


b
a
01:20 Tự Chọn
N.Nguyện
Tự Chọn
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
N.Hân
03:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
Tự Chọn
T.Nguyệt
04:00 NGLL
N.Hân
NGLL
T.Nga
NGLL
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
V.Liêm
NGLL
N.Nguyện
T
h


t
ư
01:20 SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
N.Nguyện
Tự Chọn
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
03:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
N.Nguyện
T.Học
T.Linh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Tự Chọn
N.Nguyện
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
T
h


s
á
u
01:20 T.Học
T.Linh
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Văn
N.Hân
03:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
04:00 Ôn Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


b

y
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay460
  • Tháng hiện tại136,240
  • Tổng lượt truy cập9,456,956
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây