Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 27/02/2017

Thứ tư - 22/02/2017 10:30
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 27/02/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 A.Văn
M.Thành
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
V.Lý
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:00 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
SHCN S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Thành
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
07:50 A.Văn
M.Thành
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
09:00 N.Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
09:50 C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 A.Văn
M.Thành
T.Học
T.Linh
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
07:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
09:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
09:50 Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:00 C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh
09:50 M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
07:50 N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
09:00 T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
09:50 Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
N.Ánh
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
09:00 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
N.Văn
K.Thành
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
N.Ánh
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
07:50 N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
09:00 S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
09:50 H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
07:50 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
09:00 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
09:50 L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
07:50 Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Hà
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Mùi
09:50 A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
07:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
09:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:50 A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
07:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:00 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Hà
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
09:50 V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
 

Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
K.Thành
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
K.Thành
03:15 Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
K.Thành
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga.
02:10 SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
Đ.Tuyết
03:15 Truy bài Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
L.Anh
Truy bài Ôn Lý
N.Ánh
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 NGLL
N.Liên
Truy bài Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
N.Liên.
NGLL
N.Tuyết
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
M.Thành
NGLL
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
T.Hà
Ôn A.Văn
M.Thành
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên.
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
NGLL Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 GDCD
Đ.Tuyết
NGLL Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga.
Âm Nhạc
T.Hà
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
--- --- --- --- Ôn A.Văn
B.Liên
---
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Nga
02:10 NGLL
N.Hân
Thể Dục
M.Hoàng
Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
N.Hân
--- NGLL
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Hà
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
03:15 SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Địa
V.Thông
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
C.Nga
NGLL
N.Nguyện
03:15 SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Hà
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn Toán
N.Dung
Truy bài Truy bài Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
Ôn Văn
T.Hà
Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
H.Phúc
Công Nghệ
N.Ánh
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 --- --- --- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay549
  • Tháng hiện tại136,329
  • Tổng lượt truy cập9,457,045
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây