Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 21/08/2017

Thứ năm - 17/08/2017 23:43
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 21/08/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
T.Hà
Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
07:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
L.Sử
T.Liệu
09:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
09:50 A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Dung
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Mai
10:40 SHCN
N.Hân
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Dung
SHCN
T.Hà
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Liệu
T
h


3
07:00 T.Học
T.Linh
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
07:50 C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
09:00 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
GDCD
T.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHĐội
Thu Nga
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
T.Mai
10:40 N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
T
h


4
07:00 GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Liên
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
07:50 Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
09:50 A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
10:40 --- --- --- A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
T
h


5
07:00 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
07:50 N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
10:40 --- --- --- A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
T
h


6
07:00 A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
07:50 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
09:00 V.Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
09:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
T.Mùi
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
07:50 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Liên
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
T.Mai
09:00 N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Mai
09:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
L.Anh
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
09:00 N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
10:40 SHCN
L.Anh
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Tuyết
SHCN
V.Liêm
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
09:00 N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
09:50 L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
V.Thông
09:00 Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
H.Học
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Mùi
09:50 M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga
10:40 H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
--- --- ---
T
h


5
07:00 A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
N.Văn
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
07:50 Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
09:00 A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
10:40 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
V.Thông
--- --- ---
T
h


6
07:00 GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
09:00 A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:50 Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
10:40 A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
--- --- ---
T
h


7
07:00 T.Học
T.Linh
C.Nghệ
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
07:50 N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:00 V.Lý
V.Liêm
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
09:50 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
 
Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Địa
T.Mùi
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Văn
T.Mai
T
h


3
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sử
T.Mùi
T.Dục
N.Liên
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 T.Dục
M.Hoàng
KNSống
T.Tuyết
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
03:15 NGLL
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
KNSống
T.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
T
h


4
01:20 Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Sử
T.Mùi
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 KNSống
T.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Sử
T.Mùi
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sử
T.Liệu
03:15 T.Dục
M.Hoàng
NGLL
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
T.Tuyết
NGLL
T.Liệu
T
h


6
01:20 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Mai
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Mai
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Anh
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
T
h


7
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
N.Dung
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
T.Nguyệt
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
03:15 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
V.Liêm
Ôn Anh
H.Phúc
T
h


3
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
K.Thành
03:15 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
T.Liên
T.Dục
N.Liên
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Văn
K.Thành
T
h


4
01:20 Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
02:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Hóa
N.Nguyện
T
h


6
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
K.Thành
03:15 NGLL
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
T.Nga
NGLL
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


7
01:20 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Sinh
T.Nguyệt
02:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Sinh
M.Nguyệt
NGLL
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
03:15 --- --- --- --- --- --- ---
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay290
  • Tháng hiện tại135,109
  • Tổng lượt truy cập9,455,825
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây