Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 20/02/2017

Thứ sáu - 17/02/2017 15:18
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 20/02/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:00 V.Lý
N.Ánh
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
SHCN S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
07:50 N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
09:50 A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
07:50 Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
09:00 L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 A.Văn
M.Thành
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 A.Văn
M.Thành
T.Học
T.Linh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
07:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Thành
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
09:50 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Thành
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Thành
N.Văn
C.Nga
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
09:00 T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
09:50 A.Văn
M.Thành
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
07:50 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
09:00 Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:50 N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
M.Thành
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
09:00 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Thành
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:00 H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
09:50 GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Thành
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
07:50 H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
09:00 H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
09:50 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
07:50 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
09:00 N.Văn
T.Hà
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Hà
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
07:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Hà
A.Văn
M.Thành
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
M.Thành
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
09:50 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
09:00 A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:50 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
 
Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 NGLL
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
K.Thành
02:10 Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
K.Thành
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
K.Thành
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Thể Dục
M.Hoàng
Âm Nhạc
T.Hà
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
M.Thành
03:15 --- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
--- Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 SHĐội
Thu Nga
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
NGLL
Đ.Tuyết
03:15 Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga.
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
N.Liên.
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
M.Thành
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên.
NGLL
N.Tuyết
NGLL
T.Hà
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
N.Dung
Ôn Lý
N.Ánh
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
--- Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 GDCD
Đ.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga.
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
--- --- --- --- --- Thể Dục
M.Hoàng
---
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
C.Nga
NGLL
N.Nguyện
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
T.Hà
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Thể Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 NGLL
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
NGLL
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
NGLL
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Địa
V.Thông
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
02:10 SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Hà
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
--- --- Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
--- Địa
V.Thông
Ôn Văn
N.Hân
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
T.Hà
Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
H.Phúc
Công Nghệ
N.Ánh
03:15 --- --- --- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay539
  • Tháng hiện tại136,319
  • Tổng lượt truy cập9,457,035
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây