Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 18/09/2017

Thứ tư - 13/09/2017 11:26
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 18/09/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
 

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

7A3

7A4

T
h


2

07:00

Chào cờ
N.Hân

Chào cờ
M.Nguyệt

Chào cờ
N.Dung

Chào cờ
N.Liên

Chào cờ
M.Trinh

Chào cờ
T.Tuyết

Chào cờ
T.Liệu

07:50

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

SHCN

N.Liên

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Liệu

09:00

Toán
N.Tuyết

S.Học
M.Nguyệt

Toán
N.Dung

N.Văn
L.Anh

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
M.Trinh

09:50

GDCD
T.Tuyết

Toán
N.Tuyết

N.Văn
T.Nga

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

Đ.Lý
T.Mùi

10:40

SHCN
N.Hân

SHCN
M.Nguyệt

SHCN
N.Dung

SHCN
M.Trinh

SHCN
T.Tuyết

SHCN
T.Liệu

T
h


3

07:00

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

GDCD
T.Tuyết

C.Nghệ
T.Bình

A.Nhạc
T.Hà

Đ.Lý
T.Mùi

07:50

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

S.Học
T.Nguyệt

A.Nhạc
T.Hà

L.Sử
T.Mùi

C.Nghệ
T.Bình

09:00

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

M.Thuật
Q.Võ

09:50

C.Nghệ
K.Thành

N.Văn
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

10:40

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

Đ.Lý
T.Mùi

M.Thuật
Q.Võ

GDCD
T.Tuyết

T
h


4

07:00

Toán
N.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

S.Học
T.Nguyệt

07:50

A.Văn
H.Phúc

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
M.Trinh

GDCD
T.Tuyết

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
K.Vẹn

09:00

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
H.Phúc

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
T.Bình

L.Sử
T.Mùi

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

09:50

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
M.Trinh

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

10:40

---

---

---

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

T
h


5

07:00

A.Văn
H.Phúc

M.Thuật
Q.Võ

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

Đ.Lý
T.Mùi

N.Văn
T.Mai

07:50

Đ.Lý
V.Thông

A.Nhạc
T.Hà

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

09:00

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

09:50

N.Văn
N.Hân

C.Nghệ
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

10:40

---

---

---

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

A.Nhạc
T.Hà

T
h


6

07:00

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Dung

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

S.Học
T.Nguyệt

07:50

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

09:00

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

N.Văn
T.Nga

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

09:50

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Vĩnh

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

L.Sử
T.Liệu

10:40

---

---

---

---

---

---

---

T
h


7

07:00

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Dung

C.Nghệ
T.Bình

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

07:50

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

09:00

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Tuyết

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

C.Nghệ
T.Bình

09:50

C.Nghệ
K.Thành

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

10:40

---

---

---

---

---

---

---

 
 

8A1

8A2

8A3

8A4

9A1

9A2

9A3

T
h


2

07:00

Chào cờ
L.Anh

Chào cờ
V.Thông

Chào cờ
T.Nga

Chào cờ
T.Liên

Chào cờ
N.Tuyết

Chào cờ
N.Ánh

Chào cờ
N.Nguyện

07:50

N.Văn
L.Anh

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Mùi

09:00

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Nga

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

GDCD
T.Tuyết

09:50

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Dung

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

10:40

SHCN
L.Anh

SHCN
V.Thông

SHCN
T.Nga

SHCN
T.Liên

SHCN
N.Tuyết

SHCN
N.Ánh

SHCN
N.Nguyện

T
h


3

07:00

H.Học
N.Nguyện

T.Học
H.An
Phòng Tin

N.Văn
T.Nga

M.Thuật
Q.Võ

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
K.Thành

V.Lý
V.Liêm

07:50

S.Học
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

V.Lý
V.Liêm

H.Học
N.Nguyện

09:00

T.Học
H.An
Phòng Tin

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

N.Văn
T.Nga

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
K.Thành

09:50

C.Nghệ
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

V.Lý
V.Liêm

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

A.Nhạc
T.Hà

10:40

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

A.Nhạc
T.Hà

S.Học
T.Nguyệt

T
h


4

07:00

M.Thuật
Q.Võ

Toán
K.Vẹn

S.Học
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

07:50

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

09:00

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

H.Học
D.Hương

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

Đ.Lý
V.Thông

09:50

GDCD
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
V.Thông

S.Học
M.Nguyệt

A.Văn
H.Phúc

H.Học
N.Nguyện

10:40

Đ.Lý
V.Thông

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
D.Hương

GDCD
T.Tuyết

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

T
h


5

07:00

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

C.Nghệ
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

07:50

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

A.Văn
T.Liên

A.Văn
H.Phúc

L.Sử
T.Mùi

09:00

A.Văn
T.Liên

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

09:50

A.Nhạc
T.Hà

N.Văn
T.Mai

A.Văn
T.Liên

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

10:40

N.Văn
L.Anh

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

T
h


6

07:00

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Tuyết

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

07:50

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Vĩnh

S.Học
T.Nguyệt

09:00

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

L.Sử
T.Liệu

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

09:50

Toán
K.Vẹn

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

GDCD
T.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

10:40

A.Văn
T.Liên

GDCD
T.Tuyết

---

---

---

T
h


7

07:00

V.Lý
V.Liêm

Toán
K.Vẹn

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
K.Thành

07:50

A.Văn
T.Liên

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

09:00

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

H.Học
D.Hương

Toán
N.Dung

A.Nhạc
T.Hà

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

09:50

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

H.Học
D.Hương

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

10:40

---

---

---

---

---

---

---

Thời khóa biểu buổi Chiều
 

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

7A3

7A4

T
h


2

01:20

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

N.Văn
T.Nga

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

02:10

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
T.Liên

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
T.Mai

03:15

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Dung

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

T
h


3

01:20

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
H.Phúc

V.Lý
N.Ánh

KNSống
T.Tuyết

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

02:10

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

Toán
N.Vĩnh

KNSống
T.Tuyết

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

03:15

N.Văn
N.Hân

V.Lý
N.Ánh

A.Văn
T.Liên

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

N.Văn
T.Mai

KNSống
T.Tuyết

T
h


4

01:20

Toán
N.Tuyết

T.Dục
M.Hoàng

Đ.Lý
V.Thông

NGLL

N.Liên

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

02:10

A.Văn
H.Phúc

L.Sử
T.Liệu

N.Văn
T.Nga

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

T.Dục
N.Liên

Toán
K.Vẹn

03:15

NGLL
N.Hân

Toán
N.Tuyết

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

NGLL
T.Liệu

T
h


6

01:20

N.Văn
N.Hân

NGLL

M.Nguyệt

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

N.Văn
T.Mai

02:10

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Tuyết

N.Văn
T.Nga

T.Dục
N.Liên

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

03:15

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

NGLL
N.Dung

Toán
N.Vĩnh

NGLL
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

T
h


7

01:20

Đ.Lý
V.Thông

T.Dục
M.Hoàng

Toán
N.Dung

V.Lý
V.Liêm

T.Dục
N.Liên

KNSống
T.Tuyết

A.Văn
M.Trinh

02:10

T.Dục
M.Hoàng

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Dung

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

NGLL
T.Tuyết

T.Dục
N.Liên

03:15

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
M.Hoàng

---

---

---

---

 
 

8A1

8A2

8A3

8A4

9A1

9A2

9A3

T
h


2

01:20

T.Dục
M.Hoàng

Toán
K.Vẹn

Toán
N.Dung

A.Văn
T.Liên

A.Văn
H.Phúc

V.Lý
V.Liêm

T.Dục
N.Liên

02:10

Toán
K.Vẹn

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

03:15

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

T.Dục
M.Hoàng

NGLL
T.Liên

Toán
N.Tuyết

T.Dục
N.Liên

N.Văn
K.Thành

T
h


3

01:20

A.Văn
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

T.Dục
N.Liên

N.Văn
K.Thành

V.Lý
V.Liêm

02:10

N.Văn
L.Anh

N.Văn
T.Mai

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Nga

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

N.Văn
K.Thành

03:15

NGLL
L.Anh

Toán
K.Vẹn

H.Học
D.Hương

T.Dục
M.Hoàng

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

T
h


4

01:20

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

H.Học
N.Nguyện

02:10

T.Dục
M.Hoàng

NGLL
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

03:15

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Vĩnh

T.Dục
N.Liên

T
h


6

01:20

Toán
K.Vẹn

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Vĩnh

02:10

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

T.Dục
M.Hoàng

Toán
N.Dung

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

03:15

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

NGLL
T.Nga

T.Dục
M.Hoàng

T.Dục
N.Liên

NGLL
N.Ánh

NGLL
N.Nguyện

T
h


7

01:20

Học nghề

Học nghề

Học nghề

Học nghề

Toán
N.Tuyết

N.Văn
K.Thành

A.Văn
H.Phúc

02:10

Học nghề

Học nghề

Học nghề

Học nghề

NGLL
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

03:15

Học nghề

Học nghề

Học nghề

Học nghề

---

---

---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay392
  • Tháng hiện tại136,172
  • Tổng lượt truy cập9,456,888
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây