Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 15/08/2016

Thứ năm - 18/08/2016 14:23
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 15/08/2016
Thời khóa biểu Buổi Sáng
                                                                                                                    
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
C.Lan
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
-x- Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
T.Mùi
Chào cờ
N.Tuyết
07:50 L.Sử
T.Mùi
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
C.Lan
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:00 N.Văn
C.Lan
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
09:50 A.Văn
B.Liên
Toán
Dung
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
09:55 SHCN
C.Lan
SHCN
V.Thông
SHCN
Dung
SHCN
Đ.Tuyết
-x- SHCN
T.Nguyệt
SHCN
T.Mùi
SHCN
N.Tuyết
T
h


3
07:00 A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
C.Lan
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
07:50 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
N.Văn
C.Nga
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
C.Lan
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
09:50 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


4
07:00 T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
07:50 Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
Toán
Dung
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:50 A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


5
07:00 Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
T.Nga
N.Văn
C.Lan
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
07:50 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Lan
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
09:00 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
09:50 N.Văn
C.Lan
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


6
07:00 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
N.Văn
N.Hân
07:50 S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
09:00 T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Lan
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:50 N.Văn
C.Lan
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
T.Mùi
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


7
07:00 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
07:50 V.Lý
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
09:00 A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
Toán
Dung
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
09:50 Toán
N.Vĩnh
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
                                                                                                                                                                              
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
09:00 Toán
Dung
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
09:50 N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
09:55 SHCN
N.Hân
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
09:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
09:50 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


4
07:00 Toán
Dung
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
Toán
Dung
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
09:00 A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
09:50 H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


5
07:00 A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
07:50 A.Nhạc
T.Hà
Toán
Dung
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
09:00 Toán
Dung
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
A.Nhạc
T.Hà
09:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


6
07:00 V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
07:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
09:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


7
07:00 C.Nghệ
N.Ánh
Toán
Dung
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
07:50 H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
09:00 N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
09:50 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:55 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
 
 ================================================
Thời khóa biểu Buổi Chiều
 
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
NGLL
N.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Công Nghệ
D.Hương
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Văn
C.Lan
Công Nghệ
D.Hương
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
T.Nga
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
C.Lan
Công Nghệ
D.Hương
Công Nghệ
T.Bình
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Lan
Ôn A.Văn
H.Phúc
Công Nghệ
T.Bình
Ôn Lý
N.Ánh
NGLL
V.Thông
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Công Nghệ
D.Hương
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
C.Lan
SHĐội
Thu Nga
Ôn Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga.
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 SHCN
N.Liên
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
B.Liên
SHCN
Đ.Tuyết
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
T.Nguyệt
SHCN
T.Mùi
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
Đ.Tuyết
03:15 NGLL
N.Liên
SHCN
T.Nguyệt
NGLL
T.Mùi
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn A.Văn
B.Liên
SHCN
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
H.Phúc
NGLL
C.Lan
Ôn Văn
T.Nga
SHCN
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Công Nghệ
T.Bình
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
T.Bình
SHCN
C.Lan
Ôn Lý
N.Ánh
NGLL
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
SHCN
N.Tuyết
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
                                                                                                                    
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Hóa
N.Nguyện
NGLL
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
M.Hoàng
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Nga
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
Địa
V.Thông
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
02:10 NGLL
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
K.Thành
NGLL
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga
03:15 Ôn Lý
V.Liêm
Địa
V.Thông
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
K.Thành
NGLL
C.Nga
NGLL
N.Nguyện
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Hóa
N.Nguyện
Tin Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
N.Liên
03:15 SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
M.Hoàng
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
SHCN
N.Nguyện
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
SHCN
N.Ánh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
SHCN
T.Nga
NGLL
N.Ánh
Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 SHCN
N.Hân
Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
V.Liêm
Tin Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
K.Thành
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- ---
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay433
  • Tháng hiện tại136,213
  • Tổng lượt truy cập9,456,929
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây