Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 09/01/2017

Thứ bảy - 07/01/2017 16:31
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 09/01/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ
N.Liên
Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
V.Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
SHCN
N.Liên
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
N.Ánh
07:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Thành
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
09:50 A.Văn
M.Thành
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
09:00 Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
09:50 A.Văn
M.Thành
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Thành
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
07:50 A.Văn
M.Thành
N.Văn
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
09:00 N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
09:50 A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
07:50 T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
09:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:50 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
07:50 Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
09:00 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:50 N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---

  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:00 L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
09:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
07:50 A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
09:00 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
09:50 L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
M.Thuật
Q.Võ
07:50 A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
N.Văn
C.Nga
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
07:50 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
09:00 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:50 N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
07:50 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:00 A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:50 Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Âm Nhạc
T.Hà
02:10 NGLL
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Âm Nhạc
T.Hà
NGLL
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 --- Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
NGLL
T.Hà
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
--- Ôn Văn
T.Nga
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên.
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
N.Liên.
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga.
02:10 SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga.
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Tuyết
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
Đ.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
NGLL
T.Liệu
NGLL
V.Thông
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 GDCD
Đ.Tuyết
NGLL
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
--- --- --- --- --- Ôn A.Văn
B.Liên
---
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
T.Nga
Tin Học
T.Linh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
N.Ánh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Tin Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga
Địa
V.Thông
Ôn Văn
C.Nga
NGLL
N.Nguyện
02:10 NGLL
N.Hân
Địa
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn Toán
N.Dung
Địa
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Dung
--- --- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Toán
N.Dung
NGLL
T.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
H.Phúc
Công Nghệ
N.Ánh
02:10 Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 --- --- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay542
  • Tháng hiện tại111,276
  • Tổng lượt truy cập9,040,874
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây