Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 07/09/2020

Thứ ba - 01/09/2020 05:12
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 07/09/2020
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào Cờ
Đ.Tuyết
Chào Cờ
T.Minh
Chào Cờ
H.An
Chào Cờ
M.Trinh
Chào Cờ
K.Thành
Chào Cờ
T.Nguyệt
Chào Cờ
H.Phúc
Chào Cờ
D.Hương
Chào Cờ
N.Ánh
Chào Cờ
M.Nguyệt
Chào Cờ
N.Vĩnh
Chào Cờ
N.Hân
Chào Cờ
N.Nguyện
Chào Cờ
N.Dung
07:50 SHCN
Đ.Tuyết
SHCN
T.Minh
SHCN
H.An
SHCN
M.Trinh
SHCN
K.Thành
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
H.Phúc
SHCN
D.Hương
SHCN
N.Ánh
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Vĩnh
SHCN
N.Hân
SHCN
N.Nguyện
SHCN
N.Dung
09:00 T.Học
H.An
L.Sử
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Liệu
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
D.Hương
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
SHĐội
T.Nga
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
09:50 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
T.Minh
SHĐội
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
10:40 --- --- --- --- L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
T
h


3
07:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
T.Minh
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
07:50 A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Mai
N.Văn
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
09:00 C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
09:50 L.Sử
Đ.Tuyết
C.Nghệ
T.Bình
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
T.Bình
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
T.Học
H.An
Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
07:50 C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
T.Bình
A.Văn
M.Trinh
T.Học
M.Kiều
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Dung
T.Học
H.An
A.Văn
T.Liên
09:50 C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
T.Học
M.Kiều
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
A.Văn
T.Liên
07:50 Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
09:00 N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
T.Học
M.Kiều
Đ.Lý
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
09:50 A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
T
h


6
07:00 N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
D.Hương
T.Học
M.Kiều
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
07:50 Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
T.Học
M.Kiều
C.Nghệ
D.Hương
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
09:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
D.Hương
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 Toán
N.Tuyết
V.Lý
T.Lương
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
T.Học
H.An
07:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
T.Lương
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
09:00 A.Văn
T.Liên
T.Học
H.An
V.Lý
T.Lương
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
T.Học
M.Kiều
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
09:50 V.Lý
T.Lương
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
T
h


2
01:30 T.Dục
N.Liên
SHĐội
T.Nga
Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
K.Thành
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
NGLL
N.Dung
02:20 Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
SHĐội
T.Nga
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
N.Hân
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Dung
03:30 SHĐội
T.Nga
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
.N.Văn.
K.Thành
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
M.Trinh
A.Nhạc
T.Hà
NGLL
N.Vĩnh
Toán.
N.Dung
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
01:30 N.Văn.
T.Mai
GDCD
T.Minh
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
K.Vẹn
NGLL
T.Nguyệt
NGLL
H.Phúc
NGLL
D.Hương
T.Dục
M.Hoàng
T.Học
X.Trường
N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
02:20 GDCD
T.Minh
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
NGLL
M.Trinh.
S.Học
T.Nguyệt
Toán.
K.Vẹn
C.Nghệ
D.Hương
N.Văn.
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
T.Dục
N.Liên
03:30 Toán.
N.Tuyết
NGLL
T.Minh
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
K.Thành
Toán.
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
T.Học
X.Trường
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
01:30 A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Toán.
K.Vẹn
.N.Văn.
K.Thành
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
T.Học
X.Trường
SHĐội
T.Nga
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
02:20 Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
SHĐội
T.Nga
N.Văn.
T.Mai
.N.Văn.
K.Thành
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
K.Vẹn
T.Học
X.Trường
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
03:30 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
--- A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
SHĐội
T.Nga
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
01:30 N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
C.Nghệ
D.Hương
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
T.Nga
N.Văn.
N.Hân
02:20 T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
H.Phúc
C.Nghệ
D.Hương
.N.Văn.
K.Thành
Toán.
K.Vẹn
Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
03:30 A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
SHĐội
T.Nga
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
C.Nghệ
D.Hương
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
01:30 NGLL
Đ.Tuyết
Toán.
N.Tuyết
NGLL
H.An
GDCD
T.Minh
NGLL
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
H.Phúc
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
A.Văn.
T.Liên
02:20 A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
GDCD
T.Minh
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn.
L.Anh
NGLL
N.Ánh
NGLL
M.Nguyệt
Toán.
N.Vĩnh
NGLL
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
T.Nga
03:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay555
  • Tháng hiện tại111,289
  • Tổng lượt truy cập9,040,887
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây