Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 06/11/2017

Thứ bảy - 04/11/2017 16:09
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 06/11/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)
 

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

7A3

7A4

T
h


2

07:00

Chào cờ
N.Hân

Chào cờ
M.Nguyệt

Chào cờ
N.Dung

Chào cờ
N.Liên

Chào cờ
M.Trinh

Chào cờ
T.Tuyết

Chào cờ
T.Liệu

07:50

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

SHCN

N.Liên

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Liệu

09:00

Toán
N.Tuyết

S.Học
M.Nguyệt

Toán
N.Dung

N.Văn
L.Anh

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
M.Trinh

09:50

GDCD
T.Tuyết

Toán
N.Tuyết

N.Văn
T.Nga

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

Đ.Lý
T.Mùi

10:40

SHCN
N.Hân

SHCN
M.Nguyệt

SHCN
N.Dung

SHCN
M.Trinh

SHCN
T.Tuyết

SHCN
T.Liệu

T
h


3

07:00

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

GDCD
T.Tuyết

C.Nghệ
T.Bình

A.Nhạc
T.Hà

Đ.Lý
T.Mùi

07:50

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

S.Học
T.Nguyệt

A.Nhạc
T.Hà

L.Sử
T.Mùi

C.Nghệ
T.Bình

09:00

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

M.Thuật
Q.Võ

09:50

C.Nghệ
K.Thành

N.Văn
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

10:40

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

Đ.Lý
T.Mùi

M.Thuật
Q.Võ

GDCD
T.Tuyết

T
h


4

07:00

Toán
N.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

S.Học
T.Nguyệt

07:50

A.Văn
H.Phúc

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
M.Trinh

GDCD
T.Tuyết

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
K.Vẹn

09:00

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
H.Phúc

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
T.Bình

L.Sử
T.Mùi

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

09:50

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
M.Trinh

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

10:40

---

---

---

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

T
h


5

07:00

A.Văn
H.Phúc

M.Thuật
Q.Võ

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

Đ.Lý
T.Mùi

N.Văn
T.Mai

07:50

Đ.Lý
V.Thông

A.Nhạc
T.Hà

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

09:00

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

09:50

N.Văn
N.Hân

C.Nghệ
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

10:40

---

---

---

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

A.Nhạc
T.Hà

T
h


6

07:00

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Dung

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

S.Học
T.Nguyệt

07:50

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

09:00

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

N.Văn
T.Nga

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

09:50

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Vĩnh

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

L.Sử
T.Liệu

10:40

---

---

---

---

---

---

---

T
h


7

07:00

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Dung

C.Nghệ
T.Bình

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

07:50

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

09:00

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Tuyết

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

C.Nghệ
T.Bình

09:50

C.Nghệ
K.Thành

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

10:40

---

---

---

---

---

---

---

 
 

8A1

8A2

8A3

8A4

9A1

9A2

9A3

T
h


2

07:00

Chào cờ
L.Anh

Chào cờ
V.Thông

Chào cờ
T.Nga

Chào cờ
T.Liên

Chào cờ
N.Tuyết

Chào cờ
N.Ánh

Chào cờ
N.Nguyện

07:50

N.Văn
L.Anh

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Mùi

09:00

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Nga

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

GDCD
T.Tuyết

09:50

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Dung

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

10:40

SHCN
L.Anh

SHCN
V.Thông

SHCN
T.Nga

SHCN
T.Liên

SHCN
N.Tuyết

SHCN
N.Ánh

SHCN
N.Nguyện

T
h


3

07:00

H.Học
N.Nguyện

T.Học
H.An
Phòng Tin

N.Văn
T.Nga

M.Thuật
Q.Võ

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
K.Thành

V.Lý
V.Liêm

07:50

S.Học
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

V.Lý
V.Liêm

H.Học
N.Nguyện

09:00

T.Học
H.An
Phòng Tin

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

N.Văn
T.Nga

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
K.Thành

09:50

C.Nghệ
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

V.Lý
V.Liêm

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

A.Nhạc
T.Hà

10:40

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

A.Nhạc
T.Hà

S.Học
T.Nguyệt

T
h


4

07:00

M.Thuật
Q.Võ

Toán
K.Vẹn

S.Học
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

07:50

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

09:00

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

H.Học
D.Hương

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

Đ.Lý
V.Thông

09:50

GDCD
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
V.Thông

S.Học
M.Nguyệt

A.Văn
H.Phúc

H.Học
N.Nguyện

10:40

Đ.Lý
V.Thông

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
D.Hương

GDCD
T.Tuyết

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

T
h


5

07:00

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

C.Nghệ
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

07:50

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

A.Văn
T.Liên

A.Văn
H.Phúc

L.Sử
T.Mùi

09:00

A.Văn
T.Liên

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

09:50

A.Nhạc
T.Hà

N.Văn
T.Mai

A.Văn
T.Liên

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

10:40

N.Văn
L.Anh

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

T
h


6

07:00

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Tuyết

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

07:50

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Vĩnh

S.Học
T.Nguyệt

09:00

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

L.Sử
T.Liệu

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

09:50

Toán
K.Vẹn

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

GDCD
T.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

10:40

A.Văn
T.Liên

GDCD
T.Tuyết

---

---

---

T
h


7

07:00

V.Lý
V.Liêm

Toán
K.Vẹn

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
K.Thành

07:50

A.Văn
T.Liên

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

09:00

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

H.Học
D.Hương

Toán
N.Dung

A.Nhạc
T.Hà

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

09:50

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

H.Học
D.Hương

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

10:40

---

---

---

---

---

---

---

Thời khóa biểu buổi Chiều  
 

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

7A3

7A4

T
h


2

01:20

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Dung

T.Dục
N.Liên

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

02:10

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Tuyết

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

03:15

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
N.Hân

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

Toán
K.Vẹn

T
h


3

01:20

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
M.Trinh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
T.Mai

V.Lý
V.Liêm

02:10

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

A.Văn
T.Liên

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

03:15

NGLL
N.Hân

NGLL

M.Nguyệt

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Vĩnh

T.Dục
N.Liên

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
M.Trinh

T
h


4

01:20

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

02:10

T.Dục
M.Hoàng

Toán
N.Tuyết

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

NGLL

T.Liệu

03:15

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Dung

NGLL

N.Liên

NGLL
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

T.Dục
N.Liên

T
h


6

01:20

Toán
N.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

N.Văn
T.Nga

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

02:10

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Dung

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

T.Dục
N.Liên

03:15

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Vĩnh

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

T
h


7

01:20

V.Lý
N.Ánh

T.Dục
M.Hoàng

Toán
N.Dung

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

02:10

Toán
N.Tuyết

T.Dục
M.Hoàng

V.Lý
N.Ánh

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

NGLL

T.Tuyết

Toán
K.Vẹn

03:15

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

NGLL
N.Dung

BDHSG 
 

8A1

8A2

8A3

8A4

9A1

9A2

9A3

T
h


2

01:20

A.Văn
T.Liên

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Nga

T.Dục
M.Hoàng

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

02:10

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

N.Văn
N.Hân

N.Văn
K.Thành

T.Dục
N.Liên

03:15

NGLL
L.Anh

N.Văn
T.Mai

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

NGLL
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

T
h


3

01:20

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

H.Học
D.Hương

A.Văn
T.Liên

T.Dục
N.Liên

N.Văn
K.Thành

S.Học
T.Nguyệt

02:10

N.Văn
L.Anh

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

03:15

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

T.Dục
M.Hoàng

NGLL
T.Liên

A.Văn
H.Phúc

S.Học
T.Nguyệt

T
h


4

01:20

T.Dục
M.Hoàng

NGLL

V.Thông

Toán
N.Dung

A.Văn
T.Liên

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

H.Học
N.Nguyện

02:10

Toán
K.Vẹn

H.Học
N.Nguyện

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Vĩnh

03:15

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

NGLL
T.Nga

T.Dục
M.Hoàng

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

T
h


6

01:20

H.Học
N.Nguyện

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

02:10

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Tuyết

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

03:15

T.Dục
M.Hoàng

Toán
K.Vẹn

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

A.Văn
H.Phúc

NGLL
N.Ánh

NGLL
N.Nguyện

T
h


7

01:20

Học nghề

Toán
N.Tuyết

T.Dục
N.Liên

A.Văn
H.Phúc

02:10

T.Dục
N.Liên

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Vĩnh

03:15

BDHSG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay407
  • Tháng hiện tại135,226
  • Tổng lượt truy cập9,455,942
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây