Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 06/03/2017

Thứ bảy - 04/03/2017 08:21
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 06/03/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
SHCN A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
07:50 N.Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
09:00 L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
09:50 A.Văn
H.Phúc
V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
T
h


4
07:00 T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
--- L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
09:00 S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
T
h


5
07:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
07:50 N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
V.Lý
N.Ánh
09:00 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
09:50 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
T
h


6
07:00 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
07:50 A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
09:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
09:50 N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
T
h


7
07:00 N.Văn
L.Anh
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
N.Văn
L.Anh
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
09:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Tuyết
09:50 Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
 
    8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:00 Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 N.Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
07:50 A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
09:00 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
09:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
T
h


4
07:00 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
07:50 H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:00 Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
09:50 H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
T
h


5
07:00 N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
07:50 A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
09:00 M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
09:50 Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
T
h


6
07:00 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
09:00 A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
T
h


7
07:00 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:00 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:50 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Tuyết
03:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Địa
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
04:00 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
N.Tuyết
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
T
h


b
a
01:20 Ôn Sinh
T.Nguyệt
Thể Dục
N.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn Sử
T.Liệu
02:10 Ôn Địa
T.Mùi
Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
T.Nga
03:10 Thể Dục
N.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Tự Chọn
T.Liệu
KNSống
Đ.Tuyết
04:00 Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Địa
T.Mùi
Tự Chọn
N.Ánh
Tự Chọn
T.Liệu
Tự Chọn
T.Hà
NGLL
Đ.Tuyết
T
h


t
ư
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sử
T.Mùi
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
T.Liệu
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
03:10 Ôn Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
T.Liệu
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
04:00 NGLL
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Địa
T.Mùi
NGLL
T.Liệu
NGLL
V.Thông
KNSống
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
T
h


s
á
u
01:20 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Sinh
M.Nguyệt
03:10 Ôn Văn
L.Anh
Tự Chọn
N.Ánh
Thể Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Địa
V.Thông
04:00 SHĐội
Thu Nga
NGLL
T.Nguyệt
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sử
T.Liệu
Tự Chọn
T.Hà
T
h


b

y
01:20 Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
T.Hà
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
03:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
04:00 Ôn Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
T.Hà
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
 
    8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Địa
V.Thông
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
N.Nguyện
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
03:10 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
T
h


b
a
01:20 Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
Ôn Văn
C.Nga
02:10 SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
03:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
Tự Chọn
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
Tự Chọn
T.Nguyệt
04:00 NGLL
N.Hân
NGLL
T.Nga
Tự Chọn
M.Nguyệt
NGLL
V.Liêm
NGLL
N.Nguyện
T
h


t
ư
01:20 Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
T.Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
03:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


s
á
u
01:20 Ôn Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Địa
V.Thông
Tự Chọn
N.Nguyện
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Địa
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
03:10 A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Tự Chọn
M.Nguyệt
Tự Chọn
T.Nguyệt
Ôn Hóa
N.Nguyện
04:00 Tự Chọn
N.Nguyện
NGLL
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
V.Liêm
03:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
T.Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:00 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Tự Chọn
V.Liêm
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay384
  • Tháng hiện tại136,164
  • Tổng lượt truy cập9,456,880
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây