Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 05/10/2020

Thứ bảy - 03/10/2020 11:40
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 05/10/2020
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào Cờ
N.Liên
Chào Cờ
T.Minh
Chào Cờ
M.Nguyệt
Chào Cờ
M.Trinh
Chào Cờ
K.Thành
Chào Cờ
T.Nguyệt
Chào Cờ
H.Phúc
Chào Cờ
D.Hương
Chào Cờ
N.Ánh
Chào Cờ
H.An
Chào Cờ
N.Vĩnh
Chào Cờ
N.Hân
Chào Cờ
N.Nguyện
Chào Cờ
N.Dung
07:50 SHCN
N.Liên
SHCN
T.Minh
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
M.Trinh
SHCN
K.Thành
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
H.Phúc
SHCN
D.Hương
SHCN
N.Ánh
SHCN
H.An
SHCN
N.Vĩnh
SHCN
N.Hân
SHCN
N.Nguyện
SHCN
N.Dung
09:00 L.Sử
Đ.Tuyết
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
D.Hương
Toán
N.Vĩnh
H.Học
T.Minh
C.Nghệ
N.Ánh
T.Học
H.An
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
09:50 GDCD
T.Minh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
L.Sử
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
10:40 A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
Đ.Lý
T.Liệu
H.Học
T.Minh
Toán
N.Vĩnh
T.Học
H.An
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
T
h


3
07:00 C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Mai
V.Lý
T.Lương
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
07:50 V.Lý
T.Lương
C.Nghệ
T.Bình
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
L.Sử
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Liệu
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
09:00 N.Văn
T.Mai
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
T.Lương
C.Nghệ
T.Bình
C.Nghệ
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
09:50 V.Lý
T.Lương
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Liệu
C.Nghệ
D.Hương
L.Sử
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
T.Bình
T.Học
M.Kiều
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
D.Hương
Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
T.Học
H.An
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
07:50 C.Nghệ
T.Bình
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
T.Liên
09:00 A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
D.Hương
T.Học
M.Kiều
Đ.Lý
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
T.Học
H.An
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
09:50 Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
Đ.Tuyết
C.Nghệ
T.Bình
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
D.Hương
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Dung
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
T.Học
H.An
--- --- ---
T
h


5
07:00 M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
09:00 N.Văn
T.Mai
T.Học
M.Kiều
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
09:50 N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
L.Sử
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
10:40 --- --- --- --- Đ.Lý
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
T
h


6
07:00 T.Học
M.Kiều
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Mai
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
H.Học
T.Minh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
07:50 GDCD
T.Minh
L.Sử
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
09:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
GDCD
T.Minh
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
Đ.Tuyết
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
09:50 Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Minh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Liệu
T.Học
M.Kiều
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
GDCD
Đ.Tuyết
10:40 --- --- --- --- Đ.Lý
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
H.Học
T.Minh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
T
h


7
07:00 N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
T.Thủy
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
T.Học
M.Kiều
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
T.Học
H.An
07:50 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
T.Thủy
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
T.Thủy
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
T.Học
M.Kiều
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
T.Liên
T.Học
H.An
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Đ.Lý
T.Thủy
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Mai
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
T
h


2
01:30 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Trinh
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
K.Vẹn
Toán.
N.Vĩnh
H.Học
T.Minh
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
T.Dục
N.Liên
02:20 N.Văn.
T.Mai
NGLL
T.Minh
A.Văn.
M.Thành
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
H.Phúc
SHĐội
T.Nga
Toán.
K.Vẹn
.N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
03:30 T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
S.Học
M.Nguyệt
NGLL
M.Trinh.
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
NGLL
D.Hương
H.Học
T.Minh
A.Văn.
M.Trinh
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
01:30 V.Lý
T.Lương
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
.N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
H.Phúc
SHĐội
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn.
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
T.Dục
N.Liên
02:20 N.Văn.
T.Mai
SHĐội
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
.N.Văn.
T.Hà
NGLL
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
03:30 Toán.
N.Tuyết
V.Lý
T.Lương
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn.
H.Phúc
N.Văn.
L.Anh
SHĐội
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
01:30 Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
SHĐội
T.Nga
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
Toán.
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
NGLL
N.Dung
02:20 A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
T.Dục
N.Liên
Toán.
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
L.Sử
Đ.Tuyết
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Dung
SHĐội
T.Nga
N.Văn.
N.Hân
03:30 T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
SHĐội
T.Nga
L.Sử
Đ.Tuyết
NGLL
T.Nguyệt
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
01:30 A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Thành
Toán.
N.Tuyết
.N.Văn.
L.Anh
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
02:20 Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
Toán.
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
L.Anh
SHĐội
T.Nga
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
H.Học
N.Nguyện
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
03:30 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
Toán.
K.Vẹn
L.Sử
Đ.Tuyết
SHĐội
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
01:30 NGLL
N.Liên
S.Học
M.Nguyệt
Toán.
N.Tuyết
V.Lý
T.Lương
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
V.Lý
V.Liêm
Toán.
K.Vẹn
N.Văn.
L.Anh
NGLL
H.An
NGLL
N.Vĩnh
SHĐội
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
A.Văn.
T.Liên
02:20 A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
V.Lý
T.Lương
S.Học
M.Nguyệt
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
L.Anh
T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
SHĐội
T.Nga
03:30 SHĐội
T.Nga
T.Dục
N.Liên
NGLL
M.Nguyệt
Toán.
N.Tuyết
NGLL
K.Thành
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
NGLL
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
NGLL
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
H.Học
N.Nguyện
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay414
  • Tháng hiện tại111,148
  • Tổng lượt truy cập9,040,746
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây