Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 05/09/2016

Thứ ba - 30/08/2016 15:45
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 05/09/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
--- Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Tuyết
09:00 L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
--- V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
07:50 S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
09:50 A.Văn
M.Thành
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
07:50 A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Thành
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
09:00 T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
07:50 N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
09:00 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
M.Thành
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
09:50 A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
09:00 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:50 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
09:00 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
07:50 V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
09:50 S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
07:50 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
07:50 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
09:50 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
09:00 H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
09:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
07:50 A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:00 H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:50 N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
 

Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
N.Ánh
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
03:15 NGLL
N.Liên
NGLL Ôn Toán
N.Tuyết
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
N.Liên
Âm Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
M.Thành
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Âm Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
Âm Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
T.Nga
04:05 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
SHĐội
Thu Nga.
03:15 SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga.
Thể Dục
N.Liên
NGLL
T.Liệu
NGLL
V.Thông
NGLL
N.Dung
NGLL
Đ.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
C.Nga
Âm Nhạc
T.Hà
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
NGLL
N.Tuyết
NGLL
T.Hà
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 --- Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
02:10 Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn Văn
C.Nga
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
T.Nga
Địa
V.Thông
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 L.Sử
T.Liệu
Ôn Văn
T.Nga
Địa
V.Thông
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
NGLL
N.Ánh
NGLL
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
NGLL
N.Nguyện
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Tin Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
03:15 NGLL
N.Hân
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Nga
03:15 Ôn Văn
N.Hân
NGLL
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
SHĐội
Thu Nga
Công Nghệ
N.Ánh
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- ---
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay363
  • Tháng hiện tại136,143
  • Tổng lượt truy cập9,456,859
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây