Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 05/01/2018

Thứ sáu - 05/01/2018 11:52
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 05/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ.
N.Liên
Chào cờ
M.Trinh
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
07:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
SHCN.
N.Liên
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
09:50 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
10:40 SHCN
N.Hân
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Dung
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Liệu
T
h


3
07:00 N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
07:50 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
09:00 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
GDCD
T.Tuyết
09:50 S.Học
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
10:40 GDCD
T.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
T
h


4
07:00 M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
07:50 A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
09:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
09:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
07:50 N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
09:00 Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
09:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
10:40 --- --- --- M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
T
h


6
07:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
07:50 S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
09:00 A.Văn
H.Phúc
V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
T.Bình
09:50 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
07:50 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
09:00 S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
09:50 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
L.Anh
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
T.Liên
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
09:00 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
09:50 N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
10:40 SHCN
L.Anh
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Nga
SHCN
T.Liên
SHCN
N.Tuyết
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
07:50 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
T.Học
H.An
Phòng Tin
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
09:00 N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
09:50 N.Văn
T.Mai
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
10:40 H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
--- --- ---
T
h


4
07:00 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Dung
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
GDCD
T.Tuyết
07:50 Toán
K.Vẹn
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
09:00 A.Văn
T.Liên
H.Học
D.Hương
T.Học
T.Linh
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
09:50 T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Văn
T.Liên
H.Học
D.Hương
Toán
N.Dung
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
10:40 Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
T
h


5
07:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
K.Thành
07:50 V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
09:00 M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
10:40 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
T
h


6
07:00 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
T.Học
T.Linh
07:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:00 A.Văn
T.Liên
H.Học
D.Hương
N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
09:00 Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
09:50 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 --- --- --- --- --- --- ---

Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
02:00 Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
02:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
04:00 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
T
h


3
02:00 N.Văn
N.Hân
NGLL
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
02:50 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
04:00 NGLL
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
N.Văn
T.Mai
T
h


4
02:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
02:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
04:00 Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
NGLL
T.Liệu
T
h


6
02:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
02:50 N.Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
04:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Dung
T.Dục
N.Liên
NGLL
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Mai
T
h


7
02:00 T.Dục
M.Hoàng
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
02:50 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
NGLL
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
04:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Dung
--- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
02:00 Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
02:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
04:00 NGLL
L.Anh
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
NGLL
N.Tuyết
NGLL
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
T
h


3
02:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
02:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
04:00 Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
T.Nga
NGLL
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T
h


4
02:00 T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
02:50 A.Văn
T.Liên
NGLL
V.Thông
Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
04:00 N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Nguyện
T
h


6
02:00 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
02:50 Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
H.Học
D.Hương
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
N.Văn
K.Thành
04:00 H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
T
h


7
02:00 --- --- --- --- Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
02:50 --- --- --- --- T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
04:00 --- --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay4,511
  • Tháng hiện tại145,031
  • Tổng lượt truy cập7,335,954
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây