Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 05/01/2018

Thứ sáu - 05/01/2018 11:52
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 05/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ.
N.Liên
Chào cờ
M.Trinh
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
07:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
SHCN.
N.Liên
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
09:50 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
10:40 SHCN
N.Hân
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Dung
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Liệu
T
h


3
07:00 N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
07:50 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
09:00 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
GDCD
T.Tuyết
09:50 S.Học
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
10:40 GDCD
T.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
T
h


4
07:00 M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
07:50 A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
09:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
09:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
07:50 N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
09:00 Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
09:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
10:40 --- --- --- M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
T
h


6
07:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
07:50 S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
09:00 A.Văn
H.Phúc
V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
T.Bình
09:50 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
07:50 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
09:00 S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
09:50 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
L.Anh
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
T.Liên
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
09:00 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
09:50 N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
10:40 SHCN
L.Anh
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Nga
SHCN
T.Liên
SHCN
N.Tuyết
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
07:50 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
T.Học
H.An
Phòng Tin
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
09:00 N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
09:50 N.Văn
T.Mai
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
10:40 H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
--- --- ---
T
h


4
07:00 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Dung
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
GDCD
T.Tuyết
07:50 Toán
K.Vẹn
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
09:00 A.Văn
T.Liên
H.Học
D.Hương
T.Học
T.Linh
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
09:50 T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Văn
T.Liên
H.Học
D.Hương
Toán
N.Dung
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
10:40 Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
T
h


5
07:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
K.Thành
07:50 V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
09:00 M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
10:40 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
T
h


6
07:00 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
T.Học
T.Linh
07:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:00 A.Văn
T.Liên
H.Học
D.Hương
N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
09:00 Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
09:50 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 --- --- --- --- --- --- ---

Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
02:00 Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
02:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
04:00 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
T
h


3
02:00 N.Văn
N.Hân
NGLL
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
02:50 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
04:00 NGLL
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
N.Văn
T.Mai
T
h


4
02:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
02:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
04:00 Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
NGLL
T.Liệu
T
h


6
02:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
02:50 N.Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
04:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Dung
T.Dục
N.Liên
NGLL
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Mai
T
h


7
02:00 T.Dục
M.Hoàng
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
02:50 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
NGLL
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
04:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Dung
--- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
02:00 Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
02:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
04:00 NGLL
L.Anh
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
NGLL
N.Tuyết
NGLL
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
T
h


3
02:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
02:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
04:00 Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
T.Nga
NGLL
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T
h


4
02:00 T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
02:50 A.Văn
T.Liên
NGLL
V.Thông
Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
04:00 N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Nguyện
T
h


6
02:00 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
02:50 Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
H.Học
D.Hương
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
N.Văn
K.Thành
04:00 H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
T
h


7
02:00 --- --- --- --- Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
02:50 --- --- --- --- T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
04:00 --- --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay291
  • Tháng hiện tại135,110
  • Tổng lượt truy cập9,455,826
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây