Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 04/09/2017

Thứ ba - 29/08/2017 10:53
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 04/09/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
N.Liên
Chào cờ
M.Trinh
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
SHCN
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
09:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
T.Bình
A.Văn
M.Trinh
09:50 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
T.Bình
GDCD
T.Tuyết
10:40 SHCN
N.Hân
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Dung
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Liệu
T
h


3
07:00 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
T.Bình
07:50 N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Liệu
09:00 L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
09:50 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
10:40 C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
T
h


4
07:00 T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
07:50 A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
T.Bình
09:00 Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
09:50 A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
10:40 --- --- --- Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
T
h


5
07:00 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Dung
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
07:50 GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
09:50 A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
T
h


6
07:00 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
07:50 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
09:00 GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
09:00 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
09:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
L.Anh
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
T.Liên
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
09:00 A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
09:50 L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
10:40 SHCN
L.Anh
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Nga
SHCN
T.Liên
SHCN
N.Tuyết
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
09:00 V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
09:50 N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
T
h


4
07:00 GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
10:40 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
T
h


5
07:00 N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
07:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
T.Học
H.An
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
09:00 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
K.Thành
09:50 Toán
K.Vẹn
T.Học
H.An
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
10:40 A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
T
h


6
07:00 T.Học
H.An
Toán
K.Vẹn
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
07:50 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
D.Hương
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
09:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
H.Học
D.Hương
T.Học
H.An
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
10:40 Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
--- --- ---
T
h


7
07:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
07:50 A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Tuyết
09:00 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Mai
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
Thời khóa biểu buổi Chiều (Đã sửa lại)
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
M.Trinh
02:10 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Vĩnh
KNSống
T.Tuyết
Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Văn
T.Mai
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
NGLL
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
KNSống
T.Tuyết
T.Dục
N.Liên
T
h


3
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
T.Mai
KNSống
T.Tuyết
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Sử
T.Liệu
KNSống
T.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Mai
03:15 NGLL
N.Hân
Ôn Sử
T.Liệu
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
NGLL
T.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
T
h


4
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Anh
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
M.Trinh
03:15 Ôn Địa
V.Thông
NGLL
M.Nguyệt
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
T
h


6
01:20 Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Địa
T.Mùi
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Toán
K.Vẹn
03:15 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
M.Trinh
NGLL
T.Liệu
T
h


7
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Anh
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Dung
Ôn Lý
V.Liêm
NGLL
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Mai
03:15 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
K.Thành
T.Dục
N.Liên
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
K.Thành
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


3
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
D.Hương
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Sinh
T.Nguyệt
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
D.Hương
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
K.Thành
03:15 NGLL
L.Anh
Ôn Văn
T.Mai
NGLL
T.Nga
NGLL
T.Liên
T.Dục
N.Liên
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Văn
K.Thành
T
h


4
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Anh
T.Liên
NGLL
V.Thông
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
03:15 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


6
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
N.Tuyết
NGLL
N.Ánh
NGLL
N.Nguyện
T
h


7
01:20 --- --- --- --- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 --- --- --- --- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Hóa
N.Nguyện
03:15 --- --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay352
  • Tháng hiện tại111,086
  • Tổng lượt truy cập9,040,684
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây