Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 03/10/2016

Thứ tư - 28/09/2016 10:57
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 03/10/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
--- Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Tuyết
09:00 L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
--- V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
07:50 S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
09:50 A.Văn
M.Thành
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
07:50 A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Thành
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
09:00 T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
07:50 N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
09:00 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
M.Thành
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
09:50 A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
09:00 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:50 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
09:00 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
07:50 V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
09:50 S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
07:50 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
07:50 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
09:50 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
09:00 H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
09:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
07:50 A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:00 H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:50 N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
 

Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
Âm Nhạc
T.Hà
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 Thể Dục
N.Liên
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
N.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
T.Nga
02:10 GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Âm Nhạc
T.Hà
03:15 Ôn Văn
L.Anh
Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
NGLL
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
C.Nga
NGLL
Đ.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga.
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 NGLL
N.Liên
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga.
NGLL
T.Liệu
NGLL
V.Thông
NGLL
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Lý
N.Ánh
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga.
02:10 SHĐội
Thu Nga
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
03:15 --- Ôn Văn
L.Anh
NGLL
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
Tin Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
03:15 NGLL
N.Hân
NGLL
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 L.Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Địa
V.Thông
Ôn Hóa
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
02:10 Địa
V.Thông
Tin Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Hóa
N.Nguyện
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Nguyện
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
02:10 Tin Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
03:15 Ôn Toán
N.Dung
NGLL
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Địa
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay271
  • Tháng hiện tại111,005
  • Tổng lượt truy cập9,040,603
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây