Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 02/01/2018

Thứ tư - 27/12/2017 09:46
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 02/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ.
N.Liên
Chào cờ
M.Trinh
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
07:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
SHCN.
N.Liên
T.Học
T.Linh


 
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
09:50 L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh


 
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
10:40 SHCN
N.Hân
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Dung
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Liệu
T
h


3
07:00 V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
07:50 A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
09:50 N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
10:40 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
T
h


4
07:00 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
07:50 GDCD
T.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
09:50 Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 T.Học
T.Linh


 
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
07:50 M.Thuật
Q.Võ
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
09:50 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh


 
10:40 --- --- --- GDCD
T.Tuyết
T
h


6
07:00 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
07:50 N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh


 
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Liệu
09:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh


 
Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
07:50 S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
09:00 Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
T.Học
T.Linh


 
A.Văn
M.Trinh
09:50 S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
L.Anh
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
T.Liên
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
09:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
10:40 SHCN
L.Anh
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Nga
SHCN
T.Liên
SHCN
N.Tuyết
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
07:50 T.Học
H.An


 
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:00 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
09:50 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
H.An


 
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
10:40 A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
--- --- ---
T
h


4
07:00 GDCD
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh


 
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
07:50 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
09:00 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
T.Học
T.Linh


 
09:50 A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
10:40 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
T
h


5
07:00 Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
K.Thành
07:50 V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
H.An


 
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
09:50 T.Học
H.An


 
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
10:40 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
T
h


6
07:00 Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh


 
GDCD
T.Tuyết
07:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
09:00 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
09:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
H.Học
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
09:50 Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- --- --- ---

Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
02:00 Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
02:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
N.Văn
T.Mai
04:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
L.Anh
NGLL
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
T
h


3
02:00 N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
02:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
04:00 --- --- --- T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
T
h


4
02:00 T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
NGLL
T.Liệu
02:50 N.Văn
N.Hân
NGLL
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
04:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
NGLL
N.Dung
NGLL
N.Liên
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
T
h


6
02:00 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
02:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
04:00 NGLL
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
T
h


7
01:20 V.Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
02:10 Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
NGLL
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
03:15 T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
--- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
02:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
02:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
04:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
T
h


3
02:00 N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
T.Dục
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
02:50 Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
04:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
T
h


4
02:00 N.Văn
L.Anh
NGLL
V.Thông
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
H.Học
N.Nguyện
02:50 T.Dục
M.Hoàng
H.Học
N.Nguyện
H.Học
D.Hương
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
04:00 NGLL
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
T
h


6
02:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
02:50 H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
04:00 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
NGLL
T.Nga
NGLL
T.Liên
NGLL
N.Tuyết
N.Văn
K.Thành
NGLL
N.Nguyện
T
h


7
01:20 --- --- --- --- Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
02:10 --- --- --- --- T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
03:15 --- --- --- --- --- --- ---

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay623
  • Tháng hiện tại111,357
  • Tổng lượt truy cập9,040,955
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây