Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 29/08/2016

Thứ năm - 25/08/2016 14:51
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 29/08/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng
 
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
GV.Mới
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
07:50 A.Văn
GV.Mới
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
GV.Mới
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
09:00 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
09:50 SHCN
GV.Mới
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
GV.Mới
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
N.Văn
L.Anh
A.Văn
GV.Mới
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
GV.Mới
A.Văn
GV.Mới
07:50 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
N.Văn
C.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
V.Lý
N.Ánh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
GV.Mới
T.Học
T.Linh
A.Văn
GV.Mới
A.Văn
GV.Mới
09:50 SHCN
N.Dung
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Dung
N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Dung
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
07:50 N.Văn
T.Nga
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
GV.Mới
N.Văn
T.Nga
09:00 A.Văn
GV.Mới
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
A.Văn
GV.Mới
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
07:50 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:00 --- S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
09:50 Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
07:50 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
09:00 Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
07:50 Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
09:00 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
09:50 SHCN
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
07:50 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
09:00 N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
09:50 SHCN
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
07:50 A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
09:00 Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
09:50 SHCN
B.Liên
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
07:50 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
09:00 A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
09:50 SHCN
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
07:50 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
09:00 V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
09:00 A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
09:50 SHCN
V.Liêm
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
07:50 N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
09:00 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
C.Nga
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
07:50 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
09:00 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
   

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
N.Liên
--- Thể Dục
N.Liên
Tin Học
T.Linh
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
03:15 NGLL
N.Liên
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
N.Liên
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
--- Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 --- Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
N.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 NGLL
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Tin Học
T.Linh
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
N.Liên
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
--- NGLL
T.Hà
Tin Học
T.Linh
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tin Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
N.Hân
Địa
V.Thông
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 NGLL
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Tin Học
T.Linh
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Tin Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
03:15 NGLL
T.Nga
Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Địa
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
03:15 Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
--- NGLL
N.Ánh
Ôn Văn
T.Nga
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
Tin Học
T.Linh
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
GV.Mới
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
L.Anh
03:15 Ôn Văn
L.Anh
NGLL
GV.Mới
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
V.Thông
--- Ôn Văn
L.Anh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
GV.Mới
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
--- Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga.
--- Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Lý
N.Ánh
NGLL
N.Dung
--- Ôn A.Văn
GV.Mới
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
GV.Mới
SHĐội
Thu Nga.
--- Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Âm Nhạc
T.Hà
NGLL
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
T.Nga
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
02:10 Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
C.Nga
NGLL
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Công Nghệ
N.Ánh
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- --- ---
   

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay58
  • Tháng hiện tại88,115
  • Tổng lượt truy cập9,017,713
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây