Thời khóa biểu Học Sinh (Áp dụng từ 28/09/2015)

Thứ sáu - 25/09/2015 12:37
ThoiKhoaBieu
ThoiKhoaBieu
Thời khóa biểu Buổi Sáng
   
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
B.Liên
T.Học
H.An
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
 
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
 
09:00 A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
 
09:50 Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
C.Nga
S.Học
M.Nguyệt
 
09:55 SHCN
B.Liên
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Mùi
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Toán
Dung
A.Văn
B.An
N.Văn
C.Lan
 
07:50 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Lan
Toán
Dung
A.Văn
B.An
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
 
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
C.Lan
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
H.An
 
09:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.An
Toán
Dung
 
09:55 SHCN
T.Mùi
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Lan
Toán
Dung
C.Nghệ
K.Thành
 
07:50 V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.An
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.An
A.Văn
B.An
N.Văn
C.Lan
 
09:50 A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
Toán
Dung
N.Văn
C.Lan
Toán
Dung
 
09:55 SHCN
N.Ánh
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Lan
S.Học
M.Nguyệt
 
07:50 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Tuyết
N.Văn
C.Lan
 
09:00 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Lan
A.Văn
B.Liên
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
 
09:50 M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
 
09:55 SHCN
N.Tuyết
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
V.Thông
N.Văn
C.Lan
A.Văn
B.An
A.Văn
B.An
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
 
07:50 S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
C.Lan
 
09:00 C.Nghệ
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
 
09:50 Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.An
N.Văn
C.Lan
 
09:55 SHCN
V.Thông
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
Toán
Dung
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
Toán
Dung
 
07:50 C.Nghệ
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
Dung
A.Văn
B.An
V.Lý
V.Liêm
 
09:00 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.An
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Nga
 
09:50 S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.An
 
09:55 SHCN
Đ.Tuyết
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Hà
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
 
07:50 N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
Toán
Dung
 
09:00 S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Toán
Dung
 
09:50 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Toán
Dung
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
 
09:55 SHCN
T.Hà
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Nga
 
07:50 Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
 
09:00 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
 
09:50 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
 
09:55 SHCN
K.Vẹn
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
 
07:50 L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
 
09:50 A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
 
09:55 SHCN
M.Nguyệt
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
N.Văn
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
 
07:50 A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
 
09:00 V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
 
09:50 Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
 
09:55 SHCN
Q.Võ
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:00 N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
 
09:55 SHCN
N.Nguyện
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
 
07:50 N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
 
09:00 Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:50 V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
 
09:55 SHCN
V.Liêm
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
 
07:50 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
 
09:00 N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
 
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
 
09:55 SHCN
T.Nguyệt
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 28/09/2015  

 

================================================================================

Thời khóa biểu Buổi Chiều
   
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
KN.Sống
Đ.Tuyết
 
02:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
C.Nga
 
03:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
NGLL
B.Liên
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
Dung
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
C.Lan
 
02:10 Ôn A.Văn
B.An
Ôn Văn
C.Lan
KN.Sống
Đ.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
T.Mùi
 
03:10 Ôn Toán
Dung
Ôn Toán
Dung
SHĐội
Thu Nga.
Ôn A.Văn
B.An
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Toán
Dung
Ôn Văn
C.Lan
KN.Sống
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
B.An
SHĐội
Thu Nga
 
02:10 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
Dung
Ôn Toán
Dung
NGLL
N.Ánh
 
03:10 Ôn A.Văn
B.An
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Lan
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
 
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Tuyết
 
03:10 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
C.Lan
KN.Sống
Đ.Tuyết
NGLL
N.Tuyết
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn A.Văn
B.An
T.Dục
N.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Tuyết
 
02:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
B.An
C.Nghệ
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
 
03:10 Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
NGLL
V.Thông
SHĐội
Thu Nga
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
B.An
T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
C.Nghệ
N.Nguyện
 
02:10 Ôn Toán
Dung
Ôn Toán
Dung
Đ.Lý
V.Thông
Ôn A.Văn
B.An
NGLL
Đ.Tuyết
 
03:10 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
Dung
SHĐội
Thu Nga.
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
Dung
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
Dung
Ôn Lý
N.Ánh
 
02:10 Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
 
03:10 NGLL
T.Hà
C.Nghệ
T.Liệu
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
Dung
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
 
02:10 T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
H.Phuc
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
 
03:10 NGLL
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Lý
N.Ánh
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 A.Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
K.Thành
 
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
K.Thành
T.Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
 
03:10 T.Dục
M.Hoàng
NGLL
M.Nguyệt
T.Dục
M.Hoàng
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
K.Thành
T.Dục
M.Hoàng
T.Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
 
02:10 A.Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
K.Thành
 
03:10 Ôn A.Văn
B.Liên
SHĐội
Thu Nga
NGLL
Q.Võ
Ôn Hóa
N.Nguyện
---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Sinh
T.Nguyệt
 
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phuc
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
 
03:10 T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Nga
---  
04:00          
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 
   
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
C.Nga
 
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
 
03:10 Ôn Lý
V.Liêm
NGLL
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
---  
04:00          
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  
 

 
   
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
 
02:10 Ôn A.Văn
H.Phuc
SHĐội
Thu Nga
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn A.Văn
H.Phuc
NGLL
T.Nguyệt
 
03:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
---  
04:00          
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 28/09/2015  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay440
  • Tháng hiện tại135,259
  • Tổng lượt truy cập9,455,975
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây