Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 27/03/2017

Thứ sáu - 24/03/2017 13:25
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 27/03/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
07:50 V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
09:50 SHCN
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
09:00 A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
09:50 SHCN
V.Thông
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
N.Văn
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Dung
07:50 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
09:00 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
09:50 SHCN
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
07:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
T.Nga
09:00 V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
07:50 S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:50 --- Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
N.Ánh
07:50 A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
09:00 S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
09:50 SHCN
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:00 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHCN
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
N.Ánh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
07:50 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
09:50 SHCN
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
07:50 A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
09:50 SHCN
N.Hân
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
07:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
09:00 Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
07:50 N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:00 V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
N.Ánh
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
07:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
09:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
V.Liêm
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
07:50 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:00 N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:00 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Mùi
Ôn Sinh
T.Nguyệt
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
03:10 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
04:00 NGLL
N.Liên
Tự Chọn
Đ.Tuyết
--- Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sử
T.Mùi
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
03:10 Thể Dục
N.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Toán
K.Vẹn
--- T.Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:00 Ôn Sinh
T.Nguyệt
NGLL
T.Nguyệt
--- SHĐội
Thu Nga
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Tuyết
03:10 Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Sinh
T.Nguyệt
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
04:00 Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Địa
T.Mùi
NGLL
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Địa
T.Mùi
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
N.Hân
03:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
N.Ánh
04:00 Ôn Văn
N.Hân
NGLL
T.Hà
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 A.Nhạc
T.Hà
Tự Chọn
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
--- T.Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Địa
V.Thông
Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn A.Văn
B.Liên
03:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
N.Hân
04:00 Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
N.Hân
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Địa
V.Thông
Tự Chọn
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
--- A.Nhạc
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn Toán
N.Dung
03:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
04:00 Ôn Văn
T.Nga
NGLL
T.Nga
Tự Chọn
N.Nguyện
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Dung
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
03:10 Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
N.Nguyện
--- Ôn Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
04:00 Tự Chọn
M.Nguyệt
NGLL
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
N.Nguyện
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
03:10 Tự Chọn
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
04:00 NGLL
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Tự Chọn
T.Liệu
KNSống
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
03:10 Ôn Địa
V.Thông
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Sử
T.Liệu
--- Ôn Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
04:00 Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
T.Liệu
--- Ôn Văn
L.Anh
Tự Chọn
T.Hà
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
KNSống
Đ.Tuyết
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 A.Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Tự Chọn
T.Hà
03:10 Tự Chọn
T.Liệu
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
04:00 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
V.Thông
--- Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
L.Anh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
T.Liệu
--- Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
T.Hà
02:10 KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
--- A.Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Dung
03:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.Liên
04:00 Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Dung
--- NGLL
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Địa
V.Thông
--- Tự Chọn
T.Liệu
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn Sinh
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
KNSống
Đ.Tuyết
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
03:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
04:00 Tự Chọn
T.Hà
NGLL
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Văn
T.Nga
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
M.Thuật
Q.Võ
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Tự Chọn
T.Nguyệt
---
03:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
04:00 NGLL
C.Nga
Tự Chọn
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tự Chọn
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
03:10 Ôn Văn
C.Nga
Tự Chọn
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Ôn A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay39
  • Tháng hiện tại88,096
  • Tổng lượt truy cập9,017,694
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây