Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 27/02/2017

Thứ tư - 22/02/2017 10:33
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 27/02/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
07:50 A.Văn
M.Thành
A.Văn
M.Thành
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
09:50 SHCN
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
A.Văn
M.Thành
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
07:50 Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
09:00 A.Văn
M.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
V.Thông
V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
Toán
N.Dung
07:50 Toán
N.Dung
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
S.Học
M.Nguyệt
09:00 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
N.Dung
N.Văn
C.Nga
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
07:50 V.Lý
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
K.Thành
09:00 M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
K.Thành
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
07:50 S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
09:00 --- V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
09:50 M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
07:50 M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
07:50 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
09:00 N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
09:50 SHCN
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
09:00 Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:50 SHCN
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
07:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
09:50 SHCN
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
09:00 N.Văn
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Hà
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
09:50 --- A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
07:50 N.Văn
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
09:00 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Hà
09:50 SHCN
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
07:50 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
09:50 SHCN
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
07:50 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
09:00 V.Lý
V.Liêm
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
07:50 V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
09:00 N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 27/02/2017

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Tin Học
T.Linh
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
03:15 Thể Dục
N.Liên
Truy bài NGLL
N.Liên
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tin Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Thể Dục
N.Liên.
SHĐội
Thu Nga
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
NGLL
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
Truy bài --- Thể Dục
N.Liên.
Ôn Văn
L.Anh
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
--- NGLL
N.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Tuyết
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Tin Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga.
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
--- NGLL
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 NGLL
N.Hân
Tin Học
T.Linh
Địa
V.Thông
--- Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
N.Dung
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Dung
NGLL Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Dung
03:15 Ôn Văn
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
N.Ánh
Địa
V.Thông
--- Ôn Văn
T.Hà
Ôn Văn
T.Hà
02:10 Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Truy bài ---
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
V.Liêm
Tin Học
T.Linh
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
N.Hân
--- Truy bài ---
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
L.Anh
NGLL
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
M.Thành
--- Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
03:15 Ôn Văn
L.Anh
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
M.Thành
--- Ôn A.Văn
M.Thành
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
L.Anh
03:15 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
V.Thông
--- Ôn Văn
L.Anh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
--- NGLL
N.Dung
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga.
03:15 Ôn Toán
N.Dung
Truy bài Ôn A.Văn
B.Liên
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
K.Thành
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Văn
K.Thành
NGLL
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Âm Nhạc
T.Hà
03:15 Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn A.Văn
B.Liên
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
--- Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
03:15 NGLL
C.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Công Nghệ
N.Ánh
02:10 Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Văn
C.Nga
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/02/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay309
  • Tháng hiện tại111,043
  • Tổng lượt truy cập9,040,641
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây