Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 21/08/2017

Thứ năm - 17/08/2017 23:26
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 21/08/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
T.Học
T.Linh
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
09:00 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
09:50 A.Văn
T.Liên
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
10:40 SHCN
N.Hân
N.Văn
N.Hân
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
09:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
SHĐội
Thu Nga
09:50 Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
10:40 SHCN
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
07:50 SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
A.Văn
T.Liên
09:00 A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
09:50 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
10:40 SHCN
N.Dung
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Liên
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Liên
07:50 N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
09:00 V.Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:50 GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
10:40 SHCN
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
07:50 S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
N.Liên
09:00 GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
09:50 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
10:40 SHCN
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
07:50 N.Văn
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
09:00 C.Nghệ
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
09:50 V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
C.Nghệ
T.Mai
10:40 SHCN
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
07:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
T.Mai
09:00 SHĐội
Thu Nga
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
09:50 N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
T.Mai
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
10:40 SHCN
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
07:50 H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
09:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
10:40 SHCN
L.Anh
--- H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
09:00 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
09:50 H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 SHCN
V.Thông
--- A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
07:50 Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
09:00 T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
10:40 SHCN
T.Nga
--- Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
09:50 L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
10:40 SHCN
N.Ánh
--- Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
07:50 V.Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
09:00 Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:50 N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Tuyết
10:40 SHCN
N.Tuyết
--- --- --- --- A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
K.Thành
07:50 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:00 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:50 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
10:40 SHCN
V.Liêm
--- --- --- --- V.Lý
V.Liêm
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
07:50 GDCD
T.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
09:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
09:50 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 SHCN
N.Nguyện
--- --- --- --- Toán
N.Vĩnh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017

Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.com
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Anh
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
KNSống
T.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
NGLL
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
N.Hân
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Ôn Văn
N.Hân
KNSống
T.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Địa
V.Thông
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
M.Nguyệt
--- Ôn Anh
T.Liên
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn Địa
V.Thông
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Toán
N.Dung
NGLL
N.Dung
03:15 Ôn Toán
N.Dung
KNSống
T.Tuyết
Ôn Toán
N.Dung
--- T.Dục
M.Hoàng
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- --- Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Sử
T.Mùi
--- T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Anh
H.Phúc
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Sử
T.Mùi
Ôn Anh
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
L.Anh
NGLL
T.Nguyệt
03:15 T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Lý
V.Liêm
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Mùi
--- Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
02:10 Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Anh
H.Phúc
03:15 Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Anh
H.Phúc
NGLL
T.Tuyết
--- Ôn Văn
T.Mai
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Văn
T.Mai
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 Ôn Địa
T.Mùi
T.Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Liệu
--- Ôn Văn
T.Mai
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
T.Liệu
--- T.Dục
N.Liên
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Sinh
M.Nguyệt
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
--- NGLL
L.Anh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Sinh
M.Nguyệt
02:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
--- T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Hóa
N.Nguyện
NGLL
V.Thông
--- Ôn Toán
K.Vẹn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
--- T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Sinh
M.Nguyệt
--- Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
T.Liên
03:15 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
--- NGLL
T.Nga
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
T.Nga
Ôn Sinh
M.Nguyệt
03:15 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
T.Liên
--- NGLL
N.Ánh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Anh
H.Phúc
--- Ôn Anh
H.Phúc
NGLL
N.Tuyết
03:15 Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Văn
K.Thành
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
03:15 NGLL
V.Liêm
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Anh
H.Phúc
--- Ôn Văn
K.Thành
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Sinh
T.Nguyệt
02:10 T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Văn
K.Thành
NGLL
N.Nguyện
03:15 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay434
  • Tháng hiện tại136,214
  • Tổng lượt truy cập9,456,930
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây