Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 20/02/2017

Thứ sáu - 17/02/2017 15:16
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 20/02/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
09:00 V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
T.Liệu
A.Văn
M.Thành
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
A.Văn
M.Thành
N.Văn
L.Anh
07:50 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
09:00 A.Văn
M.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
09:50 SHCN
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
N.Văn
C.Nga
T.Học
T.Linh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
S.Học
M.Nguyệt
07:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Dung
09:00 Toán
N.Dung
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Thành
V.Lý
N.Ánh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
07:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Thành
A.Văn
M.Thành
09:00 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
K.Vẹn
07:50 A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 --- S.Học
T.Nguyệt
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
09:50 A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
07:50 A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
09:00 S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
09:50 SHCN
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
07:50 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
09:00 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
09:50 SHCN
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
N.Văn
N.Hân
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:00 A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
09:50 SHCN
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
07:50 Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
09:00 N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- N.Văn
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
07:50 V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
09:50 --- H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
07:50 H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Thành
N.Văn
T.Hà
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Thành
09:50 SHCN
N.Ánh
N.Văn
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
A.Văn
M.Thành
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
07:50 A.Văn
M.Thành
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
09:00 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
07:50 S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:00 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
07:50 N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:00 V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 20/02/2017

 
Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 NGLL
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
--- Tin Học
T.Linh
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
--- Thể Dục
N.Liên.
SHĐội
Thu Nga
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Thể Dục
N.Liên.
---
03:15 Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Văn
L.Anh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga.
--- Ôn Toán
N.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
--- NGLL
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Tin Học
T.Linh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga.
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
--- NGLL
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Dung
NGLL
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Địa
V.Thông
--- Ôn Văn
N.Hân
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Địa
V.Thông
--- Tin Học
T.Linh
---
02:10 Ôn Văn
T.Hà
Ôn Văn
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
--- ---
03:15 Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Toán
N.Dung
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
N.Ánh
Tin Học
T.Linh
--- Ôn Văn
T.Hà
Địa
V.Thông
02:10 Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Hà
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
K.Vẹn
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
02:10 NGLL
V.Liêm
Ôn A.Văn
M.Thành
--- Ôn Văn
N.Hân
Địa
V.Thông
03:15 Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
M.Hoàng
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
--- Ôn Văn
L.Anh
---
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
03:15 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
M.Thành
--- Thể Dục
M.Hoàng
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Thể Dục
M.Hoàng
Âm Nhạc
T.Hà
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
V.Thông
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
--- Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- NGLL
N.Dung
SHĐội
Thu Nga.
03:15 Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn A.Văn
M.Thành
Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
K.Thành
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Văn
K.Thành
Ôn A.Văn
M.Thành
NGLL
Đ.Tuyết
--- Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Văn
K.Thành
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga.
--- Ôn Toán
N.Tuyết
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Công Nghệ
N.Ánh
02:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Nga
--- NGLL
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
C.Nga
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 NGLL
N.Nguyện
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Công Nghệ
N.Ánh
03:15 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
--- Thể Dục
N.Liên
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 20/02/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay395
  • Tháng hiện tại135,214
  • Tổng lượt truy cập9,455,930
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây