Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 18/09/2017

Thứ tư - 13/09/2017 11:28
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 18/09/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng

Thcsthanhan.com

 
 

6A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Hân

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

S.Học
M.Nguyệt

 

07:50

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

A.Nhạc
T.Hà

 

09:00

Toán
N.Tuyết

S.Học
M.Nguyệt

M.Thuật
Q.Võ

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

Toán
N.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

 

09:50

GDCD
T.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

SHĐội
Thu Nga

C.Nghệ
K.Thành

 

10:40

SHCN
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
H.Phúc

V.Lý
N.Ánh

 

07:50

Đ.Lý
V.Thông

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

Toán
N.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

 

09:00

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

 

09:50

Toán
N.Tuyết

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

C.Nghệ
K.Thành

 

10:40

SHCN
M.Nguyệt

S.Học
M.Nguyệt

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Dung

S.Học
M.Nguyệt

GDCD
T.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

Toán
N.Dung

Toán
N.Dung

 

07:50

A.Văn
T.Liên

V.Lý
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

C.Nghệ
K.Thành

 

09:00

Toán
N.Dung

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

Đ.Lý
V.Thông

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

 

09:50

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
T.Liên

A.Nhạc
T.Hà

 

10:40

SHCN
N.Dung

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Liên

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

N.Văn
L.Anh

C.Nghệ
T.Bình

 

07:50

SHCN
N.Liên

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
M.Trinh

A.Văn
M.Trinh

A.Văn
M.Trinh

 

09:00

N.Văn
L.Anh

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

 

09:50

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

 

10:40

V.Lý
V.Liêm

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
T.Mùi

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
M.Trinh

Toán
N.Vĩnh

 

07:50

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Nhạc
T.Hà

GDCD
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
L.Anh

 

09:00

L.Sử
T.Mùi

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

 

09:50

N.Văn
L.Anh

SHĐội
Thu Nga

S.Học
T.Nguyệt

S.Học
T.Nguyệt

C.Nghệ
T.Bình

 

10:40

SHCN
M.Trinh

Đ.Lý
T.Mùi

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

Đ.Lý
T.Mùi

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
M.Trinh

 

07:50

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

Đ.Lý
T.Mùi

N.Văn
T.Mai

C.Nghệ
T.Bình

 

09:00

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

 

09:50

A.Văn
M.Trinh

SHĐội
Thu Nga

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

N.Văn
T.Mai

 

10:40

SHCN
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

S.Học
T.Nguyệt

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Liệu

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

 

07:50

L.Sử
T.Liệu

C.Nghệ
T.Bình

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

 

09:00

A.Văn
M.Trinh

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

C.Nghệ
T.Bình

 

09:50

Đ.Lý
T.Mùi

SHĐội
Thu Nga

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

V.Lý
V.Liêm

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
M.Trinh

 

10:40

SHCN
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
L.Anh

H.Học
N.Nguyện

M.Thuật
Q.Võ

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

 

07:50

N.Văn
L.Anh

S.Học
M.Nguyệt

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

 

09:00

C.Nghệ
N.Ánh

T.Học
H.An
Phòng Tin

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

 

09:50

L.Sử
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

 

10:40

SHCN
L.Anh

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
V.Thông

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
V.Thông

T.Học
H.An
Phòng Tin

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

 

07:50

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

 

09:00

L.Sử
T.Liệu

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

 

09:50

Đ.Lý
V.Thông

C.Nghệ
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

 

10:40

SHCN
V.Thông

SHĐội
Thu Nga

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

GDCD
T.Tuyết

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Nga

N.Văn
T.Nga

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

N.Văn
T.Nga

A.Nhạc
T.Hà

 

07:50

N.Văn
T.Nga

L.Sử
T.Liệu

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

A.Văn
T.Liên

S.Học
M.Nguyệt

 

09:00

A.Văn
T.Liên

C.Nghệ
N.Ánh

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Liệu

H.Học
D.Hương

 

09:50

Toán
N.Dung

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

Toán
N.Dung

 

10:40

SHCN
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

H.Học
D.Hương

V.Lý
V.Liêm

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Liên

M.Thuật
Q.Võ

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

 

07:50

Toán
N.Dung

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

C.Nghệ
N.Ánh

 

09:00

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

C.Nghệ
N.Ánh

Toán
N.Dung

 

09:50

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

S.Học
M.Nguyệt

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

 

10:40

SHCN
T.Liên

SHĐội
Thu Nga

GDCD
T.Tuyết

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

Đ.Lý
V.Thông

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Tuyết

 

07:50

H.Học
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

 

09:00

N.Văn
N.Hân

GDCD
T.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Nhạc
T.Hà

 

09:50

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
H.Phúc

L.Sử
T.Mùi

C.Nghệ
N.Ánh

 

10:40

SHCN
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Ánh

N.Văn
K.Thành

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

 

07:50

C.Nghệ
N.Ánh

S.Học
T.Nguyệt

L.Sử
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

 

09:00

Đ.Lý
V.Thông

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

 

09:50

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
H.Phúc

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
V.Liêm

 

10:40

SHCN
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
V.Thông

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

 

07:50

L.Sử
T.Mùi

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

 

09:00

GDCD
T.Tuyết

N.Văn
K.Thành

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

 

09:50

C.Nghệ
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

H.Học
N.Nguyện

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

 

10:40

SHCN
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

SHĐội
Thu Nga

A.Văn
H.Phúc

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

Thời khóa biểu buổi Chiều

Thcsthanhan.com

 
 

6A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

 

02:10

Toán
N.Tuyết

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
H.Phúc

V.Lý
N.Ánh

T.Dục
M.Hoàng

 

03:15

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

NGLL
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Tuyết

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
M.Hoàng

NGLL

M.Nguyệt

T.Dục
M.Hoàng

 

02:10

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

Toán
N.Tuyết

Đ.Lý
V.Thông

 

03:15

N.Văn
N.Hân

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
T.Nga

V.Lý
N.Ánh

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

 

02:10

A.Văn
T.Liên

L.Sử
T.Liệu

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

 

03:15

Toán
N.Dung

A.Văn
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

NGLL
N.Dung

T.Dục
M.Hoàng

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
L.Anh

KNSống
T.Tuyết

NGLL

N.Liên

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

 

02:10

T.Dục
N.Liên

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

 

03:15

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

 

02:10

A.Văn
M.Trinh

KNSống
T.Tuyết

N.Văn
L.Anh

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

 

03:15

N.Văn
L.Anh

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

NGLL
M.Trinh

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

KNSống
T.Tuyết

 

02:10

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

Toán
K.Vẹn

NGLL
T.Tuyết

 

03:15

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

T.Dục
N.Liên

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

 

02:10

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

 

03:15

V.Lý
V.Liêm

KNSống
T.Tuyết

NGLL
T.Liệu

Toán
K.Vẹn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

Học nghề

 

02:10

Toán
K.Vẹn

N.Văn
L.Anh

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
T.Liên

Học nghề

 

03:15

Toán
K.Vẹn

NGLL
L.Anh

H.Học
N.Nguyện

N.Văn
L.Anh

Học nghề

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
K.Vẹn

T.Dục
M.Hoàng

Toán
K.Vẹn

H.Học
N.Nguyện

Học nghề

 

02:10

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Mai

NGLL
V.Thông

N.Văn
T.Mai

Học nghề

 

03:15

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

Học nghề

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

Học nghề

 

02:10

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

Học nghề

 

03:15

T.Dục
M.Hoàng

H.Học
D.Hương

Toán
N.Dung

NGLL
T.Nga

Học nghề

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
T.Liên

H.Học
D.Hương

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Nga

Học nghề

 

02:10

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

Toán
N.Dung

Học nghề

 

03:15

NGLL
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

T.Dục
M.Hoàng

Học nghề

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Tuyết

 

02:10

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

H.Học
N.Nguyện

NGLL
N.Tuyết

 

03:15

Toán
N.Tuyết

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
K.Thành

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

 

02:10

N.Văn
K.Thành

T.Dục
N.Liên

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

 

03:15

T.Dục
N.Liên

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

NGLL
N.Ánh

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

T.Dục
N.Liên

V.Lý
V.Liêm

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

 

02:10

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

 

03:15

N.Văn
K.Thành

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

NGLL
N.Nguyện

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay371
  • Tháng hiện tại136,151
  • Tổng lượt truy cập9,456,867
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây