Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 09/01/2017

Thứ bảy - 07/01/2017 16:36
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 09/01/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
07:50 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
09:50 SHCN
T.Liệu
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
N.Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
N.Ánh
07:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
09:00 Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
07:50 M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
09:00 A.Văn
B.Liên
V.Lý
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Dung
09:50 SHCN
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
07:50 A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
09:00 Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
C.Nghệ
K.Thành
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Liên
S.Học
T.Nguyệt
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
07:50 V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
09:00 SHCN
N.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
07:50 A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
09:00 S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
09:50 SHCN
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
07:50 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
09:00 V.Lý
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:50 SHCN
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
07:50 S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
09:00 N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
09:50 SHCN
T.Hà
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
07:50 N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
09:00 L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
07:50 N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
09:00 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
09:50 SHCN
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
07:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
09:00 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
N.Ánh
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
09:00 H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
09:00 V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
07:50 V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
09:00 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017

 
Thời khóa biểu buổi Chiều
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
02:10 NGLL
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
--- SHĐội
Thu Nga
GDCD
Đ.Tuyết
03:15 Ôn Văn
L.Anh
--- Tin Học
T.Linh
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên.
--- GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
N.Liên.
--- Ôn Văn
L.Anh
NGLL
T.Nguyệt
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
K.Vẹn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
02:10 NGLL
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
--- SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
--- Ôn Toán
N.Tuyết
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
--- Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
NGLL
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Tin Học
T.Linh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tin Học
T.Linh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Dung
02:10 SHĐội
Thu Nga
NGLL
N.Hân
--- Thể Dục
M.Hoàng
Địa
V.Thông
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn A.Văn
B.Liên
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
SHĐội
Thu Nga
Tin Học
T.Linh
--- Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
T.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Dung
03:15 Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
Địa
V.Thông
--- Ôn Toán
N.Dung
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
--- Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
N.Ánh
Địa
V.Thông
--- Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
--- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
Địa
V.Thông
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn A.Văn
M.Thành
NGLL
T.Liệu
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
L.Anh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
L.Anh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- SHĐội
Thu Nga
NGLL
V.Thông
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
L.Anh
03:15 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Lý
N.Ánh
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga.
03:15 NGLL
N.Dung
--- Ôn A.Văn
B.Liên
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
--- SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
--- NGLL
Đ.Tuyết
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
03:15 NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Nguyện
--- Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Văn
C.Nga
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay441
  • Tháng hiện tại136,221
  • Tổng lượt truy cập9,456,937
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây