Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 08/01/2018

Thứ sáu - 05/01/2018 11:55
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 08/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Hân
N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
 
07:50 N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
 
09:00 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
 
09:50 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Tuyết
 
10:40 SHCN
N.Hân
GDCD
T.Tuyết
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
 
07:50 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
 
09:50 N.Văn
N.Hân
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
 
10:40 SHCN
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Dung
N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
 
07:50 A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
 
09:00 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
 
09:50 N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
 
10:40 SHCN
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ.
N.Liên
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
 
07:50 SHCN.
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
 
09:00 N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
 
09:50 T.Học
T.Linh
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
 
10:40 S.Học
T.Nguyệt
--- M.Thuật
Q.Võ
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Vĩnh
 
07:50 N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
M.Trinh
 
09:00 A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
 
09:50 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
 
10:40 SHCN
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
 
07:50 GDCD
T.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
T.Bình
Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
N.Văn
T.Mai
 
09:00 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
T.Học
T.Linh
 
09:50 A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
 
10:40 SHCN
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
--- Đ.Lý
T.Mùi
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
 
07:50 L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
 
09:00 Toán
K.Vẹn
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
V.Lý
V.Liêm
 
09:50 M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
 
10:40 SHCN
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
--- A.Nhạc
T.Hà
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
 
07:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
 
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
 
09:50 N.Văn
L.Anh
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
 
10:40 SHCN
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
 
07:50 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:00 GDCD
T.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
 
09:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
 
10:40 SHCN
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
S.Học
M.Nguyệt
 
07:50 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
 
09:00 A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
H.Học
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
 
09:50 Toán
N.Dung
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
H.Học
D.Hương
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
 
10:40 SHCN
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
C.Nghệ
N.Ánh
 
07:50 Toán
N.Dung
T.Học
H.An
Phòng Tin
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
 
09:00 N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
 
09:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
D.Hương
S.Học
M.Nguyệt
 
10:40 SHCN
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
V.Thông
 
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
 
09:00 N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
 
09:50 Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
 
10:40 SHCN
N.Tuyết
--- Toán
N.Tuyết
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
 
09:00 L.Sử
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
N.Văn
K.Thành
 
09:50 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
 
10:40 SHCN
N.Ánh
--- A.Văn
H.Phúc
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
K.Thành
T.Học
T.Linh
N.Văn
K.Thành
 
07:50 Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
 
09:00 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
N.Ánh
 
10:40 SHCN
N.Nguyện
--- S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  

Thời khóa biểu buổi Chiều
 
Thcsthanhan.com  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
 
02:50 N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
 
04:00 T.Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Hân
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 V.Lý
N.Ánh
NGLL
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
 
02:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Tuyết
 
04:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
 
02:50 T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
 
04:00 Toán
N.Dung
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
NGLL
N.Dung
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
 
02:50 NGLL
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
 
04:00 A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
 
02:50 A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
 
04:00 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
NGLL
M.Trinh
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
 
02:50 N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
N.Văn
T.Mai
NGLL
T.Tuyết
 
04:00 Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
 
02:50 Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
 
04:00 T.Dục
N.Liên
N.Văn
T.Mai
NGLL
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
---  
02:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
---  
04:00 NGLL
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
---  
02:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
NGLL
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
---  
04:00 N.Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 A.Văn
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
---  
02:50 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
---  
04:00 N.Văn
T.Nga
NGLL
T.Nga
A.Văn
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 Toán
N.Dung
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
---  
02:50 N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
---  
04:00 A.Văn
T.Liên
NGLL
T.Liên
N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Tuyết
 
02:50 A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
 
04:00 NGLL
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  


 
Thcsthanhan.com  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
 
02:50 T.Dục
N.Liên
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
 
04:00 NGLL
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 T.Dục
N.Liên
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
 
02:50 Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
 
04:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Nguyện
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay495
  • Tháng hiện tại136,275
  • Tổng lượt truy cập9,456,991
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây