Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 06/11/2017

Thứ bảy - 04/11/2017 16:11
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 06/11/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)

Thcsthanhan.com

 
 

6A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Hân

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

S.Học
M.Nguyệt

 

07:50

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

A.Nhạc
T.Hà

 

09:00

Toán
N.Tuyết

S.Học
M.Nguyệt

M.Thuật
Q.Võ

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

Toán
N.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

 

09:50

GDCD
T.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

SHĐội
Thu Nga

C.Nghệ
K.Thành

 

10:40

SHCN
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
H.Phúc

V.Lý
N.Ánh

 

07:50

Đ.Lý
V.Thông

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

Toán
N.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

 

09:00

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

 

09:50

Toán
N.Tuyết

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

C.Nghệ
K.Thành

 

10:40

SHCN
M.Nguyệt

S.Học
M.Nguyệt

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Dung

S.Học
M.Nguyệt

GDCD
T.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

Toán
N.Dung

Toán
N.Dung

 

07:50

A.Văn
T.Liên

V.Lý
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

C.Nghệ
K.Thành

 

09:00

Toán
N.Dung

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

Đ.Lý
V.Thông

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

 

09:50

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
T.Liên

A.Nhạc
T.Hà

 

10:40

SHCN
N.Dung

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Liên

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

N.Văn
L.Anh

C.Nghệ
T.Bình

 

07:50

SHCN
N.Liên

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
M.Trinh

A.Văn
M.Trinh

A.Văn
M.Trinh

 

09:00

N.Văn
L.Anh

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

 

09:50

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

 

10:40

V.Lý
V.Liêm

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
T.Mùi

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
M.Trinh

Toán
N.Vĩnh

 

07:50

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Nhạc
T.Hà

GDCD
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
L.Anh

 

09:00

L.Sử
T.Mùi

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

 

09:50

N.Văn
L.Anh

SHĐội
Thu Nga

S.Học
T.Nguyệt

S.Học
T.Nguyệt

C.Nghệ
T.Bình

 

10:40

SHCN
M.Trinh

Đ.Lý
T.Mùi

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

Đ.Lý
T.Mùi

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
M.Trinh

 

07:50

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

Đ.Lý
T.Mùi

N.Văn
T.Mai

C.Nghệ
T.Bình

 

09:00

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

 

09:50

A.Văn
M.Trinh

SHĐội
Thu Nga

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

N.Văn
T.Mai

 

10:40

SHCN
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

S.Học
T.Nguyệt

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Liệu

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

 

07:50

L.Sử
T.Liệu

C.Nghệ
T.Bình

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

 

09:00

A.Văn
M.Trinh

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

C.Nghệ
T.Bình

 

09:50

Đ.Lý
T.Mùi

SHĐội
Thu Nga

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

V.Lý
V.Liêm

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
M.Trinh

 

10:40

SHCN
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
L.Anh

H.Học
N.Nguyện

M.Thuật
Q.Võ

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

 

07:50

N.Văn
L.Anh

S.Học
M.Nguyệt

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

 

09:00

C.Nghệ
N.Ánh

T.Học
H.An
Phòng Tin

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

 

09:50

L.Sử
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

 

10:40

SHCN
L.Anh

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
V.Thông

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
V.Thông

T.Học
H.An
Phòng Tin

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

 

07:50

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

 

09:00

L.Sử
T.Liệu

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

 

09:50

Đ.Lý
V.Thông

C.Nghệ
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

 

10:40

SHCN
V.Thông

SHĐội
Thu Nga

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

GDCD
T.Tuyết

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Nga

N.Văn
T.Nga

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

N.Văn
T.Nga

A.Nhạc
T.Hà

 

07:50

N.Văn
T.Nga

L.Sử
T.Liệu

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

A.Văn
T.Liên

S.Học
M.Nguyệt

 

09:00

A.Văn
T.Liên

C.Nghệ
N.Ánh

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Liệu

H.Học
D.Hương

 

09:50

Toán
N.Dung

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

Toán
N.Dung

 

10:40

SHCN
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

H.Học
D.Hương

V.Lý
V.Liêm

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Liên

M.Thuật
Q.Võ

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

 

07:50

Toán
N.Dung

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

C.Nghệ
N.Ánh

 

09:00

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

C.Nghệ
N.Ánh

Toán
N.Dung

 

09:50

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

S.Học
M.Nguyệt

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

 

10:40

SHCN
T.Liên

SHĐội
Thu Nga

GDCD
T.Tuyết

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

Đ.Lý
V.Thông

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Tuyết

 

07:50

H.Học
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

 

09:00

N.Văn
N.Hân

GDCD
T.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Nhạc
T.Hà

 

09:50

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
H.Phúc

L.Sử
T.Mùi

C.Nghệ
N.Ánh

 

10:40

SHCN
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Ánh

N.Văn
K.Thành

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

 

07:50

C.Nghệ
N.Ánh

S.Học
T.Nguyệt

L.Sử
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

 

09:00

Đ.Lý
V.Thông

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

 

09:50

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
H.Phúc

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
V.Liêm

 

10:40

SHCN
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
V.Thông

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

 

07:50

L.Sử
T.Mùi

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

 

09:00

GDCD
T.Tuyết

N.Văn
K.Thành

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

 

09:50

C.Nghệ
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

H.Học
N.Nguyện

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

 

10:40

SHCN
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

SHĐội
Thu Nga

A.Văn
H.Phúc

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 

Thcsthanhan.com

 
 

6A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
N.Hân

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

 

02:10

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Tuyết

 

03:15

T.Dục
M.Hoàng

NGLL
N.Hân

N.Văn
N.Hân

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

V.Lý
N.Ánh

T.Dục
M.Hoàng

 

02:10

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

T.Dục
M.Hoàng

 

03:15

N.Văn
N.Hân

NGLL

M.Nguyệt

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Dung

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

 

02:10

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

V.Lý
N.Ánh

 

03:15

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

A.Văn
T.Liên

NGLL
N.Dung

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

 

02:10

N.Văn
L.Anh

T.Dục
N.Liên

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

A.Văn
M.Trinh

 

03:15

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

NGLL

N.Liên

Toán
N.Vĩnh

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

 

02:10

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

 

03:15

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

NGLL
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

 

02:10

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

T.Dục
N.Liên

Toán
K.Vẹn

NGLL

T.Tuyết

 

03:15

T.Dục
N.Liên

V.Lý
V.Liêm

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
T.Mai

V.Lý
V.Liêm

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

 

02:10

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

NGLL

T.Liệu

T.Dục
N.Liên

Toán
K.Vẹn

 

03:15

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

N.Văn
T.Mai

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

T.Dục
M.Hoàng

H.Học
N.Nguyện

-x-

 

02:10

Toán
K.Vẹn

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

-x-

 

03:15

NGLL
L.Anh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
L.Anh

T.Dục
M.Hoàng

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

NGLL

V.Thông

T.Dục
M.Hoàng

-x-

 

02:10

A.Văn
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

H.Học
N.Nguyện

N.Văn
T.Mai

-x-

 

03:15

N.Văn
T.Mai

N.Văn
T.Mai

A.Văn
T.Liên

Toán
K.Vẹn

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

Toán
N.Dung

A.Văn
T.Liên

-x-

 

02:10

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

T.Dục
M.Hoàng

-x-

 

03:15

A.Văn
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

NGLL
T.Nga

Toán
N.Dung

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

-x-

 

02:10

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

-x-

 

03:15

Toán
N.Dung

NGLL
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Tuyết

T.Dục
N.Liên

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

 

02:10

N.Văn
N.Hân

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

T.Dục
N.Liên

 

03:15

NGLL
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
H.Phúc

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

T.Dục
N.Liên

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

 

02:10

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
H.Phúc

 

03:15

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

NGLL
N.Ánh

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
K.Thành

S.Học
T.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

T.Dục
N.Liên

A.Văn
H.Phúc

 

02:10

T.Dục
N.Liên

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

 

03:15

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
H.Phúc

NGLL
N.Nguyện

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay49
  • Tháng hiện tại88,106
  • Tổng lượt truy cập9,017,704
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây