Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 06/03/2017

Thứ bảy - 04/03/2017 08:25
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 06/03/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
07:50 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
09:50 SHCN
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.Liên
07:50 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
09:00 C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
09:50 SHCN
V.Thông
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
--- N.Văn
C.Nga
T.Học
T.Linh
Toán
N.Dung
07:50 Toán
N.Dung
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
09:00 A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
09:50 SHCN
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
K.Thành
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
07:50 C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
09:00 Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Nga
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
07:50 A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
09:00 --- Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
09:50 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
09:00 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
09:50 SHCN
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
07:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
07:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
09:00 S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:50 SHCN
T.Hà
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
N.Văn
N.Hân
A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
07:50 N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
09:00 L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
T.Nga
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
07:50 A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
09:00 N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
07:50 V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
09:00 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
09:00 H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
V.Lý
V.Liêm
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 06/03/2017

 
Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Toán
K.Vẹn
--- T.Học
T.Linh
Tự Chọn
N.Ánh
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
K.Vẹn
03:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Mùi
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
04:00 Ôn Văn
L.Anh
NGLL
N.Liên
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Lý
N.Ánh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Mùi
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Lý
N.Ánh
03:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Địa
T.Mùi
T.Học
T.Linh
--- Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
04:00 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sinh
T.Nguyệt
--- NGLL
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Sinh
T.Nguyệt
T.Học
T.Linh
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Sử
T.Liệu
--- SHĐội
Thu Nga
03:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
Đ.Tuyết
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
04:00 NGLL
N.Tuyết
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Văn
N.Hân
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
03:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
N.Hân
04:00 Tự Chọn
Đ.Tuyết
Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Địa
T.Mùi
--- Ôn Văn
N.Hân
NGLL
T.Hà
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
03:10 T.Học
T.Linh
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
M.Hoàng
--- A.Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
B.Liên
04:00 NGLL
N.Hân
--- Tự Chọn
N.Nguyện
Ôn A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
B.Liên
--- A.Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Tự Chọn
N.Nguyện
Tự Chọn
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
03:10 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- T.Học
T.Linh
Thể Dục
M.Hoàng
04:00 Ôn Hóa
N.Nguyện
NGLL
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
--- A.Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
T.Nga
03:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Tự Chọn
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn A.Văn
B.Liên
T.Học
T.Linh
04:00 Ôn Văn
T.Nga
Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Toán
K.Vẹn
--- NGLL
N.Ánh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Địa
V.Thông
Ôn Hóa
N.Nguyện
T.Học
T.Linh
--- Tự Chọn
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
03:10 Thể Dục
M.Hoàng
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Tự Chọn
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
04:00 NGLL
V.Liêm
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Tự Chọn
T.Hà
KNSống
Đ.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
03:10 Ôn Địa
V.Thông
Thể Dục
M.Hoàng
Tự Chọn
T.Liệu
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
04:00 Ôn Lý
N.Ánh
NGLL
T.Liệu
--- Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Sử
T.Liệu
Tự Chọn
T.Hà
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
KNSống
Đ.Tuyết
--- Ôn A.Văn
B.Liên
SHĐội
Thu Nga
03:10 A.Nhạc
T.Hà
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
N.Ánh
04:00 Ôn A.Văn
B.Liên
Tự Chọn
T.Liệu
NGLL
V.Thông
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
03:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Tự Chọn
T.Liệu
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Dung
04:00 Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
T.Hà
KNSống
Đ.Tuyết
--- Ôn Sử
T.Liệu
NGLL
N.Dung
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Sử
T.Liệu
Tự Chọn
T.Liệu
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Sinh
M.Nguyệt
03:10 Ôn Lý
N.Ánh
KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
04:00 A.Nhạc
T.Hà
NGLL
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
--- Tự Chọn
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
M.Thuật
Q.Võ
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Tự Chọn
V.Liêm
03:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Tự Chọn
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
C.Nga
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 M.Thuật
Q.Võ
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
C.Nga
03:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Tự Chọn
T.Nguyệt
--- Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:00 Ôn A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Tự Chọn
V.Liêm
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 06/03/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay355
  • Tháng hiện tại135,174
  • Tổng lượt truy cập9,455,890
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây