Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 05/09/2016

Thứ ba - 30/08/2016 15:48
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 05/09/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng
 
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
07:50 Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
N.Văn
L.Anh
09:00 L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
09:50 SHCN
T.Liệu
A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
07:50 V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
M.Thành
N.Văn
L.Anh
09:50 SHCN
V.Thông
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Thành
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
07:50 Toán
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
09:00 A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Dung
N.Văn
C.Nga
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
07:50 N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
09:00 L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
T.Nga
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
07:50 S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
09:00 --- L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
09:50 L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
07:50 Đ.Lý
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
09:00 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
09:50 SHCN
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
07:50 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
09:00 S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:50 SHCN
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
07:50 Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
09:00 C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHCN
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
09:00 Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
07:50 A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
09:50 SHCN
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
07:50 L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
09:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
N.Ánh
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
07:50 H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
09:00 N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
N.Văn
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
07:50 N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
09:00 L.Sử
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
09:00 N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
09:55 --- --- --- --- --- ---
   

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Âm Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
03:15 NGLL
N.Liên
Thể Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
---
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
02:10 Âm Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 NGLL Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tin Học
T.Linh
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
N.Hân
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
--- NGLL
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
Tin Học
T.Linh
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Thể Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga.
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
--- NGLL
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
B.Liên
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Tin Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Địa
V.Thông
--- Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Dung
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Hân
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
Địa
V.Thông
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
T.Nga
Tin Học
T.Linh
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.Liên
--- NGLL
T.Nga
04:05 --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
--- Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
Tin Học
T.Linh
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
N.Ánh
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
--- Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 Ôn Văn
N.Hân
NGLL
V.Liêm
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Toán
K.Vẹn
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
--- Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
NGLL
T.Liệu
--- Ôn Văn
L.Anh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Âm Nhạc
T.Hà
NGLL
V.Thông
--- Ôn A.Văn
M.Thành
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
C.Nga
03:15 Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga.
NGLL
N.Dung
--- Ôn Toán
N.Dung
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga.
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
Đ.Tuyết
--- Ôn A.Văn
B.Liên
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Công Nghệ
N.Ánh
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Thể Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga
03:15 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
C.Nga
Công Nghệ
N.Ánh
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- --- ---
   

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay366
  • Tháng hiện tại135,185
  • Tổng lượt truy cập9,455,901
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây