Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 04/09/2017

Thứ ba - 29/08/2017 11:06
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 04/09/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
09:00 Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
09:50 Đ.Lý
V.Thông
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
10:40 SHCN
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
07:50 Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
09:00 N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
09:50 SHĐội
Thu Nga
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
10:40 SHCN
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
07:50 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
T.Nga
09:00 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
09:50 Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
10:40 SHCN
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
07:50 --- C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
09:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
09:50 T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
10:40 V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
07:50 A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
09:00 C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
09:50 N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
10:40 SHCN
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
07:50 GDCD
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
09:00 A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
09:50 C.Nghệ
T.Bình
A.Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
10:40 SHCN
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
C.Nghệ
T.Bình
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
07:50 T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
09:00 N.Văn
T.Mai
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
09:50 GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
SHĐội
Thu Nga
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
10:40 SHCN
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
T.Học
H.An
Toán
K.Vẹn
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
09:00 A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
09:50 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 SHCN
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
09:00 L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
09:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
GDCD
T.Tuyết
T.Học
H.An
N.Văn
T.Mai
10:40 SHCN
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
V.Thông
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
H.An
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
D.Hương
09:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
N.Văn
T.Nga
10:40 SHCN
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Dung
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
07:50 Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
09:50 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
H.An
H.Học
D.Hương
10:40 SHCN
T.Liên
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Tuyết
09:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
N.Ánh
09:50 Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
10:40 SHCN
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
07:50 Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 N.Văn
K.Thành
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
09:50 V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
10:40 SHCN
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
07:50 N.Văn
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
09:50 H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
10:40 SHCN
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
GDCD
T.Tuyết
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017

 

Thời khóa biểu buổi Chiều (Đã sửa lại)
Thcsthanhan.com
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Sử
T.Liệu
T.Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Văn
N.Hân
NGLL
N.Hân
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Anh
H.Phúc
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Anh
H.Phúc
--- T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Địa
V.Thông
Ôn Sử
T.Liệu
NGLL
M.Nguyệt
--- Ôn Văn
N.Hân
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Địa
V.Thông
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Anh
T.Liên
NGLL
N.Dung
03:15 Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
--- T.Dục
M.Hoàng
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
--- Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Anh
M.Trinh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
KNSống
T.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 NGLL
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
--- T.Dục
N.Liên
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
M.Trinh
--- Ôn Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
02:10 KNSống
T.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
--- Ôn Anh
M.Trinh
NGLL
M.Trinh
03:15 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Địa
T.Mùi
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
T.Mai
Ôn Văn
T.Mai
02:10 Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Địa
T.Mùi
T.Dục
N.Liên
03:15 KNSống
T.Tuyết
NGLL
T.Tuyết
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Anh
M.Trinh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
M.Trinh
KNSống
T.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Văn
T.Mai
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Anh
M.Trinh
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Mai
03:15 T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
--- NGLL
T.Liệu
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
--- T.Dục
M.Hoàng
---
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Hóa
N.Nguyện
---
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Toán
K.Vẹn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
K.Vẹn
---
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
T.Liên
NGLL
V.Thông
--- Ôn Văn
T.Mai
---
03:15 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Anh
T.Liên
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Hóa
D.Hương
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn Anh
T.Liên
---
02:10 Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
T.Nga
---
03:15 Ôn Anh
T.Liên
NGLL
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Toán
N.Dung
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Toán
N.Dung
---
02:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
D.Hương
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn Toán
N.Dung
---
03:15 Ôn Văn
T.Nga
NGLL
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
T.Nga
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Anh
H.Phúc
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
--- NGLL
N.Tuyết
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
K.Thành
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- T.Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
03:15 Ôn Văn
K.Thành
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Anh
H.Phúc
--- NGLL
N.Ánh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 T.Dục
N.Liên
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 Ôn Văn
K.Thành
Ôn Văn
K.Thành
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Hóa
N.Nguyện
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- NGLL
N.Nguyện
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay443
  • Tháng hiện tại136,223
  • Tổng lượt truy cập9,456,939
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây