Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 04/01/2016

Thứ ba - 05/01/2016 08:49
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 04/01/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng
   
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
B.Liên
T.Học
H.An
Phòng Tin
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
 
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
 
09:00 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 SHCN
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.An
Toán
Dung
N.Văn
C.Lan
S.Học
M.Nguyệt
 
07:50 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
C.Lan
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Lan
 
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
Dung
C.Nghệ
K.Thành
Toán
Dung
T.Học
H.An
Phòng Tin
 
09:50 SHCN
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.An
A.Văn
B.An
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
N.Văn
C.Lan
Toán
Dung
Toán
Dung
 
07:50 A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.An
A.Văn
B.An
A.Văn
B.An
V.Lý
N.Ánh
 
09:50 SHCN
N.Ánh
N.Văn
C.Lan
Toán
Dung
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
C.Lan
C.Nghệ
K.Thành
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Lan
 
07:50 A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Lan
V.Lý
N.Ánh
 
09:00 Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
N.Văn
C.Lan
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
 
09:50 SHCN
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Liệu
N.Văn
C.Lan
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
B.An
A.Văn
B.An
Toán
N.Tuyết
 
07:50 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
N.Nguyện
A.Văn
B.An
Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
 
09:00 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
N.Văn
C.Lan
N.Văn
C.Lan
 
09:50 SHCN
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Nga
Toán
Dung
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
 
07:50 S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
B.An
A.Văn
B.An
V.Lý
V.Liêm
 
09:00 C.Nghệ
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
Toán
Dung
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
S.Học
T.Nguyệt
 
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.An
N.Văn
T.Nga
Toán
Dung
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
C.Nghệ
N.Nguyện
V.Lý
N.Ánh
 
07:50 L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
Toán
Dung
 
09:00 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
 
09:50 SHCN
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Toán
Dung
Toán
Dung
S.Học
T.Nguyệt
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
S.Học
T.Nguyệt
 
07:50 A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
 
09:00 L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
 
09:50 SHCN
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
N.Nguyện
V.Lý
N.Ánh
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
 
07:50 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
N.Văn
K.Thành
 
09:50 SHCN
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
 
07:50 Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
 
09:00 A.Văn
B.Liên
N.Văn
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
 
09:50 SHCN
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 L.Sử
T.Mùi
N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
 
09:00 V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
 
09:50 SHCN
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
 
07:50 Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
 
09:00 A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
V.Lý
V.Liêm
 
09:50 SHCN
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
 
07:50 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
 
09:00 L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
 
09:50 SHCN
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
   
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
C.Nga
 
02:10 T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
KN.Sống
Đ.Tuyết
 
03:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
B.Liên
T.Dục
M.Hoàng
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 SHĐội
Thu Nga.
T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
Ôn Toán
Dung
KN.Sống
Đ.Tuyết
 
02:10 Ôn Văn
C.Lan
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Toán
Dung
Ôn Lý
N.Ánh
NGLL
T.Mùi
 
03:10 Ôn Toán
Dung
Ôn Văn
C.Lan
T.Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.An
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Văn
C.Lan
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
Dung
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
Dung
 
02:10 Ôn A.Văn
B.An
KN.Sống
Đ.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
Dung
 
03:10 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.An
L.Sử
T.Liệu
NGLL
N.Ánh
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
 
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
C.Lan
L.Sử
T.Liệu
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Lý
N.Ánh
 
03:10 Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
KN.Sống
Đ.Tuyết
NGLL
N.Tuyết
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn A.Văn
B.An
Ôn Văn
C.Lan
T.Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
B.An
Đ.Lý
V.Thông
 
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
V.Liêm
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
 
03:10 Ôn Văn
C.Lan
NGLL
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Lan
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Toán
Dung
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
 
02:10 Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
B.An
Đ.Lý
V.Thông
 
03:10 --- GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
Dung
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
 
02:10 Ôn Toán
Dung
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
 
03:10 NGLL
T.Hà
A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
Dung
Ôn A.Văn
H.Phuc
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga.
Đ.Lý
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
 
02:10 Ôn Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
NGLL
K.Vẹn
 
03:10 Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
T.Nga
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
K.Thành
 
02:10 A.Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
K.Thành
 
03:10 T.Dục
M.Hoàng
NGLL
M.Nguyệt
Ôn Hóa
N.Nguyện
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 A.Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
K.Thành
T.Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
T.Học
T.Linh
 
02:10 SHĐội
Thu Nga
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
 
03:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
V.Thông
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 C.Nghệ
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Sinh
T.Nguyệt
 
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
 
03:10 Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
---  
04:00          
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
 
02:10 Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
C.Nga
 
03:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
---  
04:00          
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
 
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn A.Văn
H.Phuc
NGLL
T.Nguyệt
 
03:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
---  
04:00          
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay403
  • Tháng hiện tại136,183
  • Tổng lượt truy cập9,456,899
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây