Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 02/05/2018

Thứ tư - 18/04/2018 10:11
Thời khóa biểu buổi Sáng
6A1 7A1 8A1
6A2 7A2 8A2
6A3 7A3 8A3
  7A4 8A4
 
 
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
GDCD
T.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
07:50 N.Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
09:00 C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
09:50 A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
---
10:40 SHCN
N.Hân
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
07:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
09:00 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
09:50 L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
---
10:40 SHCN
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
K.Thành
07:50 S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
09:00 Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
N.Ánh
09:50 N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
--- T.Học
T.Linh
10:40 SHCN
N.Dung
N.Văn
T.Nga
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ.
N.Liên
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
07:50 SHCN.
N.Liên
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
09:00 GDCD
T.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
09:50 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
10:40 C.Nghệ
T.Bình
--- A.Văn
M.Trinh
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
07:50 L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
C.Nghệ
T.Bình
09:00 N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
09:50 GDCD
T.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
10:40 SHCN
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
--- T.Học
T.Linh
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
07:50 GDCD
T.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
09:00 L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
09:50 A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
10:40 SHCN
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
--- Toán
K.Vẹn
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
T.Học
T.Linh
07:50 A.Văn
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
09:00 S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
N.Văn
T.Mai
09:50 C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
10:40 SHCN
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
--- Đ.Lý
T.Mùi
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
L.Anh
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
07:50 N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
09:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
09:50 T.Học
H.An
Phòng Tin
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
10:40 SHCN
L.Anh
Đ.Lý
V.Thông
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
07:50 A.Văn
T.Liên
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
V.Thông
09:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Mai
10:40 SHCN
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
07:50 N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
H.Học
D.Hương
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
09:50 Toán
N.Dung
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 SHCN
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liên
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
H.Học
D.Hương
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
07:50 Toán
N.Dung
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
09:50 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
10:40 SHCN
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay412
  • Tháng hiện tại111,146
  • Tổng lượt truy cập9,040,744
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây