Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 02/01/2018

Thứ tư - 27/12/2017 09:50
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 02/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
 
07:50 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
 
09:50 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
 
10:40 SHCN
N.Hân
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
 
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
 
09:00 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
 
09:50 Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
 
10:40 SHCN
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
 
07:50 Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
 
09:00 N.Văn
T.Nga
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
S.Học
M.Nguyệt
 
09:50 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
 
10:40 SHCN
N.Dung
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ.
N.Liên
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
 
07:50 SHCN.
N.Liên
C.Nghệ
T.Bình
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
 
09:00 N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
 
09:50 T.Học
T.Linh
Phòng Tin
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
 
10:40 N.Văn
L.Anh
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
M.Trinh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
 
07:50 T.Học
T.Linh
Phòng Tin
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
 
09:00 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
 
09:50 N.Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
 
10:40 SHCN
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
--- GDCD
T.Tuyết
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
M.Trinh
 
07:50 GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
 
09:00 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
 
09:50 A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
 
10:40 SHCN
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Liệu
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
 
07:50 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
 
09:00 A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
 
09:50 GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
A.Văn
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
 
10:40 SHCN
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
L.Anh
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
 
07:50 N.Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
 
09:00 A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:50 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
 
10:40 SHCN
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
V.Thông
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 Đ.Lý
V.Thông
T.Học
H.An
Phòng Tin
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:00 GDCD
T.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
 
09:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
 
10:40 SHCN
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
 
07:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
 
09:00 Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
 
09:50 N.Văn
T.Nga
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
 
10:40 SHCN
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
 
07:50 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
 
09:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
 
09:50 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
D.Hương
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
H.Học
D.Hương
 
10:40 SHCN
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
 
07:50 A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
 
09:00 Toán
N.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
 
09:50 N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
 
10:40 SHCN
N.Tuyết
--- L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
N.Văn
K.Thành
 
07:50 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
K.Thành
 
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
 
10:40 SHCN
N.Ánh
--- A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
 
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
 
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
 
09:50 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
 
10:40 SHCN
N.Nguyện
--- S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
Thời khóa biểu buổi Chiều
 
Thcsthanhan.com  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
 
02:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
 
04:00 A.Văn
H.Phúc
--- Toán
N.Tuyết
NGLL
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 T.Dục
M.Hoàng
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
 
02:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
NGLL
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
 
04:00 N.Văn
N.Hân
--- N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
 
02:50 N.Văn
T.Nga
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
 
04:00 T.Dục
M.Hoàng
--- NGLL
N.Dung
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
 
02:50 A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
V.Lý
V.Liêm
 
04:00 N.Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 T.Dục
N.Liên
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
 
02:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
 
04:00 NGLL
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
 
02:50 T.Dục
N.Liên
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
NGLL
Đ.Tuyết
 
04:00 N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
NGLL
T.Liệu
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
 
02:50 N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
 
04:00 T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
---  
02:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
N.Nguyện
---  
04:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
NGLL
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
--- A.Văn
T.Liên
---  
02:50 Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
---  
04:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
---  
02:50 T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
---  
04:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
NGLL
T.Nga
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
---  
02:50 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
---  
04:00 N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
D.Hương
NGLL
T.Liên
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 N.Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Tuyết
 
02:50 A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
 
04:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Tuyết
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
 
02:50 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Ánh
 
04:00 Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
 
02:50 Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
 
04:00 N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Nguyện
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay339
  • Tháng hiện tại135,158
  • Tổng lượt truy cập9,455,874
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây