Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 27/03/2017

Thứ sáu - 24/03/2017 13:26
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 27/03/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A4
Chào cờ
8A1
V.Lý
--- --- --- 9A2
V.Lý
07:50 9A1
V.Lý
--- --- --- --- 8A2
V.Lý
09:00 9A2
V.Lý
8A3
V.Lý
--- --- --- 9A1
V.Lý
09:50 8A4
SHCN
--- --- --- --- 8A4
V.Lý
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A3
Chào cờ
--- --- 7A4
Toán
7A3
Toán
7A4
Toán
07:50 6A4
Toán
--- --- 7A3
Toán
7A4
Toán
7A3
Toán
09:00 --- --- ---
09:50 7A3
SHCN
--- --- --- 6A4
Toán
6A4
Toán
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 6A1
Toán
6A1
Toán
9A1
Toán
9A1
Toán
07:50 --- --- 9A2
Toán
9A2
Toán
09:00 --- --- 6A2
Toán
9A1
Toán
9A2
Toán
09:50 --- --- 6A2
Toán
6A1
Toán
6A2
Toán
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A2
Toán
7A1
Toán
8A3
Toán
7A1
Toán
07:50 --- --- 8A3
Toán
8A4
Toán
7A2
Toán
09:00 --- --- 8A4
Toán
8A3
Toán
8A4
Toán
7A2
Toán
09:50 --- --- 7A1
Toán
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A3
Chào cờ
9A1
C.Nghệ
--- 8A2
C.Nghệ
--- 7A2
V.Lý
07:50 6A1
V.Lý
9A2
C.Nghệ
--- 7A1
V.Lý
--- 7A4
V.Lý
09:00 8A1
C.Nghệ
6A4
V.Lý
--- 6A3
V.Lý
--- 6A2
V.Lý
09:50 8A3
SHCN
8A3
C.Nghệ
--- 8A4
C.Nghệ
--- 7A3
V.Lý
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  C.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A1
Chào cờ
6A3
N.Văn
--- 9A1
N.Văn
6A3
N.Văn
---
07:50 9A2
N.Văn
9A1
N.Văn
--- ---
09:00 9A1
N.Văn
9A2
N.Văn
--- 9A2
N.Văn
9A1
N.Văn
---
09:50 9A1
SHCN
--- 6A3
N.Văn
9A2
N.Văn
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A4
C.Nghệ
--- 7A3
C.Nghệ
6A1
C.Nghệ
---
07:50 --- 7A4
C.Nghệ
--- 6A3
C.Nghệ
6A4
C.Nghệ
---
09:00 --- 6A3
C.Nghệ
--- 6A2
C.Nghệ
6A2
C.Nghệ
---
09:50 --- 7A2
C.Nghệ
--- 6A1
C.Nghệ
7A1
C.Nghệ
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A2
Chào cờ
8A3
N.Văn
--- --- --- 8A3
N.Văn
07:50 8A3
N.Văn
6A4
N.Văn
--- 6A4
N.Văn
--- 6A4
N.Văn
09:00 --- --- 8A2
N.Văn
---
09:50 8A2
SHCN
8A2
N.Văn
--- --- 8A2
N.Văn
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Đ.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A4
Chào cờ
7A2
GDCD
6A3
GDCD
6A4
GDCD
--- ---
07:50 6A2
GDCD
8A2
GDCD
7A1
GDCD
8A3
GDCD
--- ---
09:00 7A4
GDCD
6A1
GDCD
8A1
GDCD
7A3
GDCD
--- ---
09:50 6A4
SHCN
8A4
GDCD
9A1
GDCD
9A2
GDCD
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A2
Chào cờ
--- 9A2
Đ.Lý
8A1
Đ.Lý
6A4
Đ.Lý
---
07:50 8A4
Đ.Lý
--- 8A1
Đ.Lý
8A2
Đ.Lý
6A2
Đ.Lý
---
09:00 6A1
Đ.Lý
--- 8A3
Đ.Lý
8A4
Đ.Lý
6A3
Đ.Lý
---
09:50 6A2
SHCN
--- 8A2
Đ.Lý
9A1
Đ.Lý
8A3
Đ.Lý
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A1
L.Sử
7A3
Đ.Lý
9A2
L.Sử
7A2
L.Sử
---
07:50 --- 7A2
Đ.Lý
9A1
L.Sử
7A4
Đ.Lý
7A1
Đ.Lý
---
09:00 --- 9A1
L.Sử
7A4
Đ.Lý
7A2
Đ.Lý
7A1
L.Sử
---
09:50 --- 7A1
Đ.Lý
9A2
L.Sử
7A2
L.Sử
7A3
Đ.Lý
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Q.Võ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 8A4
M.Thuật
7A1
M.Thuật
8A3
M.Thuật
--- ---
07:50 --- 6A2
M.Thuật
7A3
M.Thuật
6A1
M.Thuật
--- ---
09:00 --- 8A2
M.Thuật
7A2
M.Thuật
6A4
M.Thuật
--- ---
09:50 --- 6A3
M.Thuật
7A4
M.Thuật
8A1
M.Thuật
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A4
Chào cờ
--- --- --- --- ---
07:50 7A2
A.Nhạc
--- --- --- --- ---
09:00 7A1
A.Nhạc
--- --- 7A4
A.Nhạc
--- ---
09:50 7A4
SHCN
--- --- 7A3
A.Nhạc
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  B.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 8A2
A.Văn
8A4
A.Văn
6A3
A.Văn
8A2
A.Văn
6A4
A.Văn
07:50 8A1
A.Văn
8A4
A.Văn
6A4
A.Văn
8A1
A.Văn
8A4
A.Văn
6A2
A.Văn
09:00 6A2
A.Văn
6A2
A.Văn
6A3
A.Văn
--- 8A3
A.Văn
8A2
A.Văn
09:50 --- 8A1
A.Văn
8A3
A.Văn
6A4
A.Văn
6A3
A.Văn
8A3
A.Văn
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A2
Chào cờ
--- 8A2
H.Học
--- --- 8A1
H.Học
07:50 8A2
H.Học
8A3
H.Học
9A2
H.Học
--- --- 8A3
H.Học
09:00 8A4
H.Học
--- 9A1
H.Học
--- --- 8A4
H.Học
09:50 9A2
SHCN
9A1
H.Học
8A1
H.Học
--- --- 9A2
H.Học
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A2
Chào cờ
9A2
S.Học
9A1
S.Học
--- --- ---
07:50 7A1
S.Học
7A1
S.Học
7A4
S.Học
--- --- ---
09:00 7A2
S.Học
7A3
S.Học
9A2
S.Học
--- 7A3
S.Học
---
09:50 7A2
SHCN
7A4
S.Học
7A2
S.Học
--- 9A1
S.Học
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A2
S.Học
6A4
S.Học
--- 8A4
S.Học
8A2
S.Học
07:50 --- 6A3
S.Học
6A3
S.Học
--- 8A3
S.Học
8A1
S.Học
09:00 --- 8A1
S.Học
6A1
S.Học
--- 8A2
S.Học
8A3
S.Học
09:50 --- 6A4
S.Học
8A4
S.Học
--- 6A2
S.Học
6A1
S.Học
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
7A1
N.Văn
6A2
N.Văn
07:50 --- --- 6A1
N.Văn
7A2
N.Văn
09:00 --- 7A2
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
7A2
N.Văn
6A1
N.Văn
09:50 --- 6A2
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A4
A.Văn
7A2
A.Văn
9A2
A.Văn
7A3
A.Văn
07:50 --- 7A3
A.Văn
7A2
A.Văn
7A2
A.Văn
9A1
A.Văn
9A2
A.Văn
09:00 --- 7A1
A.Văn
7A1
A.Văn
6A1
A.Văn
6A1
A.Văn
7A1
A.Văn
09:50 --- 6A1
A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
7A4
A.Văn
9A1
A.Văn
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A1
Chào cờ
7A3
L.Sử
8A3
L.Sử
--- 6A2
L.Sử
---
07:50 7A4
L.Sử
--- 8A4
L.Sử
--- 8A1
L.Sử
---
09:00 6A3
L.Sử
7A4
L.Sử
7A3
L.Sử
--- 6A4
L.Sử
---
09:50 6A1
SHCN
--- 6A1
L.Sử
--- 8A2
L.Sử
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A3
Chào cờ
--- 8A1
Toán
--- 8A1
Toán
6A3
Toán
07:50 6A3
Toán
--- 8A2
Toán
--- 8A2
Toán
09:00 8A2
Toán
--- --- --- 8A1
Toán
09:50 6A3
SHCN
--- 6A3
Toán
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 6A2
T.Học
--- --- 6A1
T.Học
07:50 --- --- --- ---
09:00 --- --- 6A4
T.Học
--- --- 6A3
T.Học
09:50 --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A1
Chào cờ
7A4
N.Văn
--- 8A4
N.Văn
7A4
N.Văn
8A4
N.Văn
07:50 7A3
N.Văn
8A1
N.Văn
--- --- 7A3
N.Văn
09:00 8A4
N.Văn
--- 8A1
N.Văn
8A1
N.Văn
7A4
N.Văn
09:50 8A1
SHCN
7A3
N.Văn
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017

 Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A2
Tự Chọn
8A4
Ôn Lý
--- --- --- ---
02:10 8A3
Ôn Lý
--- --- --- --- ---
03:10 8A2
Ôn Lý
8A1
Ôn Lý
--- --- --- ---
04:00 8A4
NGLL
9A1
Tự Chọn
--- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 7A3
Ôn Toán
--- --- 7A4
Ôn Toán
02:10 --- --- 7A4
Ôn Toán
--- 7A3
Ôn Toán
6A4
Ôn Toán
03:10 --- --- 6A4
Ôn Toán
--- 6A4
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
04:00 --- --- 7A3
NGLL
--- 7A4
Ôn Toán
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Vẹn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 8A4
Ôn Toán
--- 8A3
Ôn Toán
8A3
Ôn Toán
02:10 --- --- 7A1
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
7A2
Ôn Toán
03:10 --- --- 7A2
Ôn Toán
--- 7A1
Ôn Toán
8A4
Ôn Toán
04:00 --- --- 8A3
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Dung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- --- --- 6A3
Ôn Toán
8A1
Ôn Toán
02:10 --- --- 8A1
Ôn Toán
--- 8A2
Ôn Toán
6A3
Ôn Toán
03:10 --- --- 8A2
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
---
04:00 --- --- 6A3
Ôn Toán
--- 6A3
NGLL
8A2
Ôn Toán
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A3
Ôn Văn
6A4
Ôn Văn
--- --- --- 6A4
Ôn Văn
02:10 --- 8A2
Ôn Văn
--- --- --- 8A3
Ôn Văn
03:10 8A3
Ôn Văn
6A3
Ôn Văn
--- --- 8A3
Ôn Văn
8A2
Ôn Văn
04:00 8A2
Ôn Văn
8A2
NGLL
--- --- 6A4
Ôn Văn
6A3
Ôn Văn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  L.Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 6A1
Ôn Văn
--- --- 7A2
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
02:10 --- 7A2
Ôn Văn
--- --- 7A1
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
03:10 --- 7A1
Ôn Văn
--- --- 6A2
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
04:00 --- 6A2
Ôn Văn
--- --- 6A1
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Đ.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A2
Tự Chọn
7A3
Tự Chọn
6A2
KNSống
--- --- ---
02:10 6A3
KNSống
6A1
KNSống
6A4
KNSống
--- --- ---
03:10 --- 7A4
Tự Chọn
--- --- --- ---
04:00 --- 6A4
NGLL
7A1
Tự Chọn
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A2
Ôn Địa
--- 6A4
Ôn Địa
--- 6A2
Ôn Địa
---
02:10 8A1
Ôn Địa
--- --- --- 8A3
Ôn Địa
---
03:10 6A1
Ôn Địa
--- 6A3
Ôn Địa
--- 8A4
Ôn Địa
---
04:00 --- --- 6A2
NGLL
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  H.Phúc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A1
Ôn A.Văn
--- 7A2
Ôn A.Văn
--- 7A1
Ôn A.Văn
6A1
Ôn A.Văn
02:10 7A3
Ôn A.Văn
--- 7A3
Ôn A.Văn
--- 6A1
Ôn A.Văn
9A2
Ôn A.Văn
03:10 7A4
Ôn A.Văn
--- 7A1
Ôn A.Văn
--- 7A4
Ôn A.Văn
7A2
Ôn A.Văn
04:00 9A2
Ôn A.Văn
--- 9A2
Ôn A.Văn
--- 9A1
Ôn A.Văn
9A1
Ôn A.Văn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Hân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 7A4
Ôn Văn
--- --- 7A3
Ôn Văn
8A4
Ôn Văn
02:10 --- 8A4
Ôn Văn
--- --- 8A4
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
03:10 8A1
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
--- --- --- 8A1
Ôn Văn
04:00 7A4
Ôn Văn
8A1
NGLL
--- --- 8A1
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  B.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A3
Ôn A.Văn
--- --- --- 8A4
Ôn A.Văn
6A2
Ôn A.Văn
02:10 8A2
Ôn A.Văn
--- 6A3
Ôn A.Văn
--- --- 8A1
Ôn A.Văn
03:10 6A4
Ôn A.Văn
--- 6A2
Ôn A.Văn
--- 8A2
Ôn A.Văn
6A3
Ôn A.Văn
04:00 8A1
Ôn A.Văn
--- 6A4
Ôn A.Văn
--- 8A3
Ôn A.Văn
8A4
Ôn A.Văn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Nguyện
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 8A1
Tự Chọn
--- --- --- 9A2
Ôn Hóa
02:10 --- 8A3
Ôn Hóa
8A4
Tự Chọn
--- --- 8A4
Ôn Hóa
03:10 --- 8A2
Ôn Hóa
8A3
Tự Chọn
--- --- 9A1
Ôn Hóa
04:00 --- 9A2
NGLL
8A2
Tự Chọn
--- --- 8A1
Ôn Hóa
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A1
Thể Dục
9A1
Thể Dục
--- --- 9A2
Thể Dục
---
02:10 --- --- ---
03:10 7A2
Thể Dục
--- 7A4
Thể Dục
--- 7A3
Thể Dục
---
04:00 7A1
NGLL
--- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Hoàng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A4
Thể Dục
6A2
Thể Dục
8A3
Thể Dục
--- --- 8A2
Thể Dục
02:10 --- ---
03:10 6A3
Thể Dục
6A1
Thể Dục
8A1
Thể Dục
--- --- 6A4
Thể Dục
04:00 --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  C.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 9A2
Ôn Văn
9A2
Ôn Văn
--- 9A1
Ôn Văn
---
02:10 9A1
Ôn Văn
--- --- ---
03:10 9A2
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
--- 9A2
Ôn Văn
---
04:00 9A1
NGLL
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Vĩnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A2
Ôn Toán
--- 6A1
Ôn Toán
--- 6A1
Ôn Toán
9A1
Ôn Toán
02:10 9A2
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
03:10 9A1
Ôn Toán
--- 9A2
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
04:00 6A1
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
--- 9A2
Ôn Toán
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Ánh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A3
Ôn Lý
7A2
Ôn Lý
--- --- --- 7A1
Ôn Lý
02:10 7A2
Tự Chọn
6A3
Ôn Lý
--- --- --- ---
03:10 7A3
Tự Chọn
6A4
Ôn Lý
--- --- 6A1
Ôn Lý
7A4
Tự Chọn
04:00 6A2
Ôn Lý
8A3
NGLL
--- --- 7A1
Tự Chọn
7A4
Ôn Lý
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nguyệt
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 7A1
Ôn Sinh
--- --- ---
02:10 --- 7A4
Ôn Sinh
9A1
Tự Chọn
--- --- ---
03:10 --- 9A2
Tự Chọn
7A3
Ôn Sinh
--- --- ---
04:00 --- 7A2
Ôn Sinh
7A2
NGLL
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Liệu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A4
Ôn Sử
--- 6A3
Tự Chọn
--- 6A4
Tự Chọn
---
02:10 6A1
Tự Chọn
--- --- --- 7A4
Ôn Sử
---
03:10 6A2
Tự Chọn
--- 6A1
Ôn Sử
--- 6A3
Ôn Sử
---
04:00 7A3
Ôn Sử
--- 6A1
NGLL
--- 6A2
Ôn Sử
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Mùi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 7A1
Ôn Sử
7A4
Ôn Địa
--- --- ---
02:10 --- 7A1
Ôn Địa
7A2
Ôn Sử
--- --- ---
03:10 --- 7A2
Ôn Địa
--- --- --- ---
04:00 --- 7A3
Ôn Địa
--- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Nguyệt
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A1
Ôn Sinh
8A2
Tự Chọn
--- --- --- ---
02:10 6A4
Ôn Sinh
8A1
Tự Chọn
--- --- --- ---
03:10 8A4
Tự Chọn
6A2
Ôn Sinh
--- --- --- ---
04:00 8A3
Tự Chọn
6A3
Ôn Sinh
--- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Linh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A4
T.Học
--- 8A2
T.Học
--- 8A1
T.Học
7A3
T.Học
02:10 --- ---
03:10 7A1
T.Học
--- 8A4
T.Học
--- 7A2
T.Học
8A3
T.Học
04:00 --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Thu Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 6A3
SHĐội
8A1
SHĐội
--- 7A4
SHĐội
---
02:10 --- 7A3
SHĐội
6A1
SHĐội
--- 6A4
SHĐội
7A1
SHĐội
03:10 --- 8A3
SHĐội
--- --- --- 6A2
SHĐội
04:00 --- 8A4
SHĐội
--- --- 8A2
SHĐội
7A2
SHĐội
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Hà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A1
A.Nhạc
8A3
A.Nhạc
--- --- 8A2
A.Nhạc
6A3
Tự Chọn
02:10 6A2
A.Nhạc
6A4
A.Nhạc
--- --- 6A3
A.Nhạc
6A2
Tự Chọn
03:10 --- 8A4
A.Nhạc
--- --- --- 6A1
A.Nhạc
04:00 6A4
Tự Chọn
7A4
NGLL
--- --- --- 6A1
Tự Chọn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Q.Võ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 9A1
M.Thuật
--- --- ---
02:10 --- --- 9A2
M.Thuật
--- --- ---
03:10 --- --- --- --- --- ---
04:00 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay258
  • Tháng hiện tại135,077
  • Tổng lượt truy cập9,455,793
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây