Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 21/08/2017

Thứ năm - 17/08/2017 23:45
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 21/08/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A1
Chào cờ
--- 9A1
Toán
--- --- 6A1
Toán
07:50 --- --- 6A1
Toán
--- --- 6A2
Toán
09:00 6A1
Toán
--- 9A1
Toán
---
09:50 6A2
Toán
--- 6A2
Toán
--- 9A1
Toán
10:40 9A1
SHCN
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 9A3
Toán
--- 7A1
Toán
7A2
Toán
07:50 --- --- --- 9A2
Toán
09:00 --- --- 7A1
Toán
9A3
Toán
7A2
Toán
09:50 --- --- 9A2
Toán
9A2
Toán
7A1
Toán
10:40 --- --- --- 7A2
Toán
--- 9A3
Toán
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A4
Toán
8A2
Toán
7A4
Toán
---
07:50 --- --- 8A2
Toán
8A1
Toán
8A2
Toán
7A3
Toán
09:00 --- --- --- 7A3
Toán
09:50 --- --- 7A3
Toán
7A4
Toán
8A1
Toán
8A1
Toán
10:40 --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A3
Chào cờ
--- --- 8A4
Toán
8A3
Toán
---
07:50 8A3
Toán
--- --- 6A3
Toán
---
09:00 --- --- 6A3
Toán
8A3
Toán
8A4
Toán
---
09:50 6A3
Toán
--- --- ---
10:40 6A3
SHCN
--- 8A4
Toán
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A1
T.Học
6A2
T.Học
7A3
T.Học
7A2
T.Học
8A1
T.Học
07:50 ---
09:00 8A3
T.Học
8A4
T.Học
--- 7A1
T.Học
6A3
T.Học
8A2
T.Học
09:50 7A4
T.Học
10:40 --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A2
Chào cờ
9A2
V.Lý
--- 9A3
V.Lý
--- 9A1
V.Lý
07:50 9A1
V.Lý
8A4
V.Lý
--- --- --- 8A3
V.Lý
09:00 7A1
V.Lý
7A2
V.Lý
--- 8A2
V.Lý
--- 8A1
V.Lý
09:50 7A3
V.Lý
9A3
V.Lý
--- --- --- 7A4
V.Lý
10:40 9A2
SHCN
--- --- --- --- 9A2
V.Lý
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
Thcsthanhan.com
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A4
Chào cờ
--- --- --- 9A2
C.Nghệ
8A2
C.Nghệ
07:50 8A4
C.Nghệ
8A1
C.Nghệ
--- --- 6A2
V.Lý
8A4
C.Nghệ
09:00 --- 9A1
C.Nghệ
--- --- 6A1
V.Lý
6A3
V.Lý
09:50 8A1
C.Nghệ
8A3
C.Nghệ
--- --- 8A2
C.Nghệ
9A3
C.Nghệ
10:40 8A4
SHCN
--- --- --- 8A3
C.Nghệ
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A2
Chào cờ
9A3
S.Học
9A2
S.Học
--- 9A3
S.Học
---
07:50 7A2
S.Học
7A3
S.Học
7A1
S.Học
--- 9A1
S.Học
---
09:00 9A2
S.Học
7A4
S.Học
7A3
S.Học
--- 7A4
S.Học
---
09:50 --- 9A1
S.Học
7A2
S.Học
--- 7A1
S.Học
---
10:40 7A2
SHCN
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A2
Chào cờ
--- 6A3
S.Học
--- 6A3
S.Học
---
07:50 6A1
S.Học
--- 8A1
S.Học
--- 8A1
S.Học
---
09:00 8A2
S.Học
--- 6A2
S.Học
--- 8A3
S.Học
8A4
S.Học
09:50 --- --- 8A3
S.Học
--- 6A1
S.Học
6A2
S.Học
10:40 6A2
SHCN
--- --- --- 8A4
S.Học
8A2
S.Học
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A3
Chào cờ
--- --- --- 8A2
H.Học
9A3
H.Học
07:50 8A1
H.Học
--- --- --- 8A3
H.Học
---
09:00 9A3
H.Học
--- 9A1
H.Học
--- 9A2
H.Học
9A1
H.Học
09:50 8A2
H.Học
--- 8A4
H.Học
--- 8A4
H.Học
9A2
H.Học
10:40 9A3
SHCN
--- 8A1
H.Học
--- --- 8A3
H.Học
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
07:50 --- --- 7A4
A.Văn
7A2
A.Văn
9A2
A.Văn
9A3
A.Văn
09:00 --- --- 7A2
A.Văn
9A2
A.Văn
9A1
A.Văn
7A1
A.Văn
09:50 --- --- --- 7A3
A.Văn
9A3
A.Văn
7A2
A.Văn
10:40 --- --- 7A1
A.Văn
7A1
A.Văn
--- 9A1
A.Văn
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  T.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 8A3
A.Văn
6A2
A.Văn
6A1
A.Văn
8A4
A.Văn
07:50 --- --- 6A3
A.Văn
6A3
A.Văn
8A4
A.Văn
6A3
A.Văn
09:00 6A2
A.Văn
--- 8A4
A.Văn
8A1
A.Văn
8A1
A.Văn
---
09:50 6A1
A.Văn
--- 6A1
A.Văn
8A2
A.Văn
6A2
A.Văn
8A3
A.Văn
10:40 --- --- 8A2
A.Văn
8A3
A.Văn
8A2
A.Văn
8A1
A.Văn
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A1
Chào cờ
8A4
A.Nhạc
--- 8A1
A.Nhạc
--- 8A3
A.Nhạc
07:50 --- 9A3
A.Nhạc
--- 9A1
A.Nhạc
--- 7A1
A.Nhạc
09:00 6A3
A.Nhạc
6A1
A.Nhạc
--- 7A3
A.Nhạc
--- 7A2
A.Nhạc
09:50 9A2
A.Nhạc
8A2
A.Nhạc
--- 6A2
A.Nhạc
--- ---
10:40 7A1
SHCN
7A4
A.Nhạc
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Mai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A4
N.Văn
--- --- --- 7A3
N.Văn
07:50 7A3
N.Văn
--- --- --- 7A4
C.Nghệ
09:00 7A3
C.Nghệ
--- --- --- 7A4
N.Văn
09:50 7A4
N.Văn
7A4
C.Nghệ
--- --- --- 7A3
C.Nghệ
10:40 --- 7A3
N.Văn
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A3
C.Nghệ
--- 9A2
N.Văn
6A2
C.Nghệ
9A2
N.Văn
07:50 --- 6A2
C.Nghệ
--- 9A3
N.Văn
6A1
C.Nghệ
09:00 --- 9A3
N.Văn
--- 6A1
C.Nghệ
9A3
N.Văn
09:50 --- 9A2
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
9A2
N.Văn
6A3
C.Nghệ
10:40 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A3
Chào cờ
8A3
N.Văn
--- 8A3
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
07:50 8A2
N.Văn
8A2
N.Văn
--- --- 8A2
N.Văn
09:00 8A4
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
--- 8A3
N.Văn
09:50 --- 6A3
N.Văn
--- 8A4
N.Văn
--- 8A4
N.Văn
10:40 8A3
SHCN
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A1
Chào cờ
9A1
N.Văn
--- 9A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
07:50 6A2
N.Văn
--- 6A1
N.Văn
--- 9A1
N.Văn
09:00 --- 6A2
N.Văn
--- --- --- 6A1
N.Văn
09:50 9A1
N.Văn
--- --- ---
10:40 6A1
SHCN
6A1
N.Văn
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A1
Chào cờ
7A1
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
--- ---
07:50 7A1
N.Văn
--- --- --- ---
09:00 8A1
N.Văn
8A1
N.Văn
--- 7A2
N.Văn
--- ---
09:50 7A2
N.Văn
7A2
N.Văn
--- 8A1
N.Văn
--- ---
10:40 8A1
SHCN
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  Q.Võ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A2
M.Thuật
8A4
M.Thuật
6A3
M.Thuật
--- ---
07:50 --- 7A1
M.Thuật
--- 6A2
M.Thuật
--- ---
09:00 --- --- 8A3
M.Thuật
7A4
M.Thuật
--- ---
09:50 --- --- 8A1
M.Thuật
6A1
M.Thuật
--- ---
10:40 --- --- 7A3
M.Thuật
8A2
M.Thuật
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  T.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A3
Chào cờ
6A2
GDCD
6A1
GDCD
--- 8A1
GDCD
---
07:50 9A3
GDCD
9A2
GDCD
8A4
GDCD
--- 7A4
GDCD
---
09:00 7A2
GDCD
6A3
GDCD
--- --- 8A2
GDCD
---
09:50 7A1
GDCD
7A3
GDCD
9A1
GDCD
--- 8A3
GDCD
---
10:40 7A3
SHCN
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A2
Chào cờ
--- --- --- --- ---
07:50 9A2
Đ.Lý
--- 9A2
Đ.Lý
9A3
Đ.Lý
6A1
Đ.Lý
---
09:00 9A1
Đ.Lý
--- 8A1
Đ.Lý
6A2
Đ.Lý
--- ---
09:50 9A3
Đ.Lý
--- 8A2
Đ.Lý
6A3
Đ.Lý
9A1
Đ.Lý
---
10:40 8A2
SHCN
--- 8A3
Đ.Lý
8A4
Đ.Lý
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A3
L.Sử
7A2
L.Sử
7A2
Đ.Lý
9A1
L.Sử
---
07:50 --- 7A2
Đ.Lý
7A3
Đ.Lý
7A4
Đ.Lý
7A3
L.Sử
---
09:00 --- 9A2
L.Sử
9A3
L.Sử
--- 7A1
Đ.Lý
---
09:50 --- 7A1
L.Sử
7A1
L.Sử
7A2
L.Sử
7A4
Đ.Lý
---
10:40 --- 7A1
Đ.Lý
--- 7A3
Đ.Lý
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A4
Chào cờ
8A2
L.Sử
8A1
L.Sử
6A1
L.Sử
--- ---
07:50 7A4
L.Sử
6A3
L.Sử
8A3
L.Sử
8A2
L.Sử
--- ---
09:00 --- 8A3
L.Sử
7A4
L.Sử
8A4
L.Sử
--- ---
09:50 8A4
L.Sử
8A1
L.Sử
--- --- --- ---
10:40 7A4
SHCN
6A2
L.Sử
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  Thu Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 8A1
SHĐội
8A2
SHĐội
--- 8A4
SHĐội
---
07:50 6A3
SHĐội
8A3
SHĐội
9A1
SHĐội
--- --- ---
09:00 7A4
SHĐội
7A1
SHĐội
9A2
SHĐội
--- 6A2
SHĐội
---
09:50 --- 6A1
SHĐội
9A3
SHĐội
--- 7A3
SHĐội
---
10:40 --- --- 7A2
SHĐội
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017

 Thời khóa biểu buổi Chiều
THCS Thanh An
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 6A2
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
02:10 9A1
Ôn Toán
--- --- --- 6A1
Ôn Toán
9A1
NGLL
03:15 6A1
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 9A3
Ôn Toán
9A3
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
---
02:10 7A2
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
--- 9A2
Ôn Toán
---
03:15 7A1
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
7A2
Ôn Toán
--- 9A3
Ôn Toán
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 7A4
Ôn Toán
8A2
Ôn Toán
7A4
Ôn Toán
--- 7A3
Ôn Toán
---
02:10 8A1
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
---
03:15 8A2
Ôn Toán
7A4
Ôn Toán
8A1
Ôn Toán
--- 8A2
Ôn Toán
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
THCS Thanh An
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 8A3
Ôn Toán
--- 8A3
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
8A3
Ôn Toán
02:10 8A4
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
--- 6A3
Ôn Toán
6A3
NGLL
03:15 6A3
Ôn Toán
--- 6A3
Ôn Toán
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 9A1
Ôn Lý
8A4
Ôn Lý
9A2
Ôn Lý
--- 8A2
Ôn Lý
7A1
Ôn Lý
02:10 --- 8A3
Ôn Lý
9A3
Ôn Lý
--- 7A3
Ôn Lý
7A4
Ôn Lý
03:15 9A2
NGLL
8A1
Ôn Lý
--- --- 7A2
Ôn Lý
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- --- --- 6A3
Ôn Lý
6A2
Ôn Lý
02:10 --- --- --- --- --- 6A1
Ôn Lý
03:15 --- --- --- --- 8A4
NGLL
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
THCS Thanh An
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- 9A1
Ôn Sinh
--- --- --- 9A3
Ôn Sinh
02:10 --- --- --- --- --- 7A2
NGLL
03:15 --- 9A2
Ôn Sinh
--- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- 8A1
Ôn Sinh
--- --- 8A2
Ôn Sinh
02:10 --- --- 8A3
Ôn Sinh
--- --- 8A4
Ôn Sinh
03:15 --- --- 6A2
NGLL
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  M.Hoàng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 8A4
T.Dục
8A1
T.Dục
6A3
T.Dục
--- 8A3
T.Dục
8A4
T.Dục
02:10 8A2
T.Dục
6A1
T.Dục
6A2
T.Dục
--- 8A2
T.Dục
8A1
T.Dục
03:15 8A3
T.Dục
6A2
T.Dục
6A1
T.Dục
--- 6A3
T.Dục
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
 
THCS Thanh An
  N.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 9A2
T.Dục
7A3
T.Dục
9A3
T.Dục
--- 9A1
T.Dục
7A3
T.Dục
02:10 9A3
T.Dục
7A4
T.Dục
7A2
T.Dục
--- 7A1
T.Dục
9A2
T.Dục
03:15 7A2
T.Dục
9A1
T.Dục
7A1
T.Dục
--- 7A4
T.Dục
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- 8A3
Ôn Hóa
9A1
Ôn Hóa
--- --- 9A2
Ôn Hóa
02:10 --- 8A4
Ôn Hóa
8A1
Ôn Hóa
--- --- 9A3
NGLL
03:15 --- 8A2
Ôn Hóa
9A3
Ôn Hóa
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 7A1
Ôn Anh
7A4
Ôn Anh
7A2
Ôn Anh
--- 9A3
Ôn Anh
7A4
Ôn Anh
02:10 9A2
Ôn Anh
7A2
Ôn Anh
9A1
Ôn Anh
--- 9A1
Ôn Anh
7A3
Ôn Anh
03:15 9A3
Ôn Anh
7A3
Ôn Anh
9A2
Ôn Anh
--- 7A1
Ôn Anh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
THCS Thanh An
  T.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 8A2
Ôn Anh
6A2
Ôn Anh
8A2
Ôn Anh
--- 6A1
Ôn Anh
8A1
Ôn Anh
02:10 6A1
Ôn Anh
6A3
Ôn Anh
6A3
Ôn Anh
--- 8A3
Ôn Anh
8A3
Ôn Anh
03:15 8A1
Ôn Anh
8A4
Ôn Anh
8A4
Ôn Anh
--- 6A2
Ôn Anh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  T.Mai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 7A3
Ôn Văn
--- --- --- 7A4
Ôn Văn
---
02:10 7A3
Ôn Văn
--- --- --- 7A4
Ôn Văn
---
03:15 7A4
Ôn Văn
--- --- --- 7A3
Ôn Văn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- 9A2
Ôn Văn
--- --- 9A2
Ôn Văn
---
02:10 --- 9A3
Ôn Văn
--- --- 9A3
Ôn Văn
---
03:15 --- 9A3
Ôn Văn
--- --- 9A2
Ôn Văn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
THCS Thanh An
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 6A3
Ôn Văn
6A3
Ôn Văn
8A4
Ôn Văn
--- --- 6A3
Ôn Văn
02:10 8A3
Ôn Văn
8A2
Ôn Văn
8A2
Ôn Văn
--- 8A4
Ôn Văn
8A2
Ôn Văn
03:15 8A4
Ôn Văn
8A3
Ôn Văn
8A3
Ôn Văn
--- 8A3
NGLL
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 6A1
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
--- --- --- 9A1
Ôn Văn
02:10 6A2
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
--- --- 6A2
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
03:15 9A1
Ôn Văn
6A1
NGLL
--- --- 6A1
Ôn Văn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 8A1
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
--- --- 8A1
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
02:10 7A1
Ôn Văn
8A1
Ôn Văn
--- --- 7A2
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
03:15 --- 7A2
Ôn Văn
--- --- 8A1
NGLL
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
THCS Thanh An
  T.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- --- --- --- ---
02:10 --- 6A2
KNSống
6A1
KNSống
--- --- ---
03:15 --- 6A3
KNSống
7A3
NGLL
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- 6A1
Ôn Địa
--- --- ---
02:10 6A3
Ôn Địa
--- --- --- --- ---
03:15 6A2
Ôn Địa
--- 8A2
NGLL
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 7A2
Ôn Địa
7A2
Ôn Sử
7A3
Ôn Sử
--- --- ---
02:10 7A4
Ôn Địa
7A1
Ôn Địa
7A1
Ôn Sử
--- --- ---
03:15 7A3
Ôn Địa
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
THCS Thanh An
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- --- --- --- ---
02:10 --- --- 7A4
Ôn Sử
--- --- ---
03:15 --- --- 7A4
NGLL
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay420
  • Tháng hiện tại135,239
  • Tổng lượt truy cập9,455,955
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây