Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 09/01/2017

Thứ bảy - 07/01/2017 16:37
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 09/01/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A4
Chào cờ
--- --- --- --- 9A1
V.Lý
07:50 9A2
V.Lý
--- --- --- 8A3
V.Lý
8A1
V.Lý
09:00 9A1
V.Lý
--- --- --- --- 8A4
V.Lý
09:50 8A4
SHCN
--- --- --- 8A2
V.Lý
9A2
V.Lý
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A3
Chào cờ
--- --- --- 6A4
Toán
7A3
Toán
07:50 7A3
Toán
--- --- ---
09:00 6A4
Toán
--- --- 6A4
Toán
7A3
Toán
7A4
Toán
09:50 7A3
SHCN
--- --- 7A4
Toán
7A4
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 9A1
Toán
6A1
Toán
6A2
Toán
9A2
Toán
07:50 --- --- 6A2
Toán
9A2
Toán
6A1
Toán
09:00 --- --- 6A1
Toán
9A1
Toán
9A2
Toán
9A1
Toán
09:50 --- --- 6A2
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 8A3
Toán
8A3
Toán
8A4
Toán
8A4
Toán
07:50 --- --- 7A1
Toán
7A2
Toán
09:00 --- --- 8A4
Toán
7A2
Toán
09:50 --- --- 7A2
Toán
7A1
Toán
8A3
Toán
7A1
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A3
Chào cờ
7A4
V.Lý
--- 7A2
V.Lý
--- 6A2
V.Lý
07:50 7A1
V.Lý
8A2
C.Nghệ
--- --- --- 6A4
V.Lý
09:00 7A3
V.Lý
6A3
V.Lý
--- 8A1
C.Nghệ
--- 6A1
V.Lý
09:50 8A3
SHCN
8A3
C.Nghệ
--- --- --- 8A4
C.Nghệ
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  C.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A1
Chào cờ
6A3
N.Văn
--- 9A1
N.Văn
9A2
N.Văn
---
07:50 9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
--- 9A1
N.Văn
---
09:00 9A2
N.Văn
9A2
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
6A3
N.Văn
---
09:50 9A1
SHCN
--- 9A2
N.Văn
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A2
C.Nghệ
--- --- 7A3
C.Nghệ
6A1
C.Nghệ
07:50 --- 7A1
C.Nghệ
--- --- 7A4
C.Nghệ
6A2
C.Nghệ
09:00 --- 6A2
C.Nghệ
--- --- 6A4
C.Nghệ
6A4
C.Nghệ
09:50 --- 6A3
C.Nghệ
--- --- 6A1
C.Nghệ
6A3
C.Nghệ
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A2
Chào cờ
6A4
N.Văn
--- 6A4
N.Văn
--- 6A4
N.Văn
07:50 8A2
N.Văn
8A3
N.Văn
--- --- 8A3
N.Văn
09:00 --- --- 8A2
N.Văn
--- 8A2
N.Văn
09:50 8A2
SHCN
--- --- 8A3
N.Văn
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Đ.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A4
Chào cờ
9A2
GDCD
6A2
GDCD
--- --- ---
07:50 8A4
GDCD
6A4
GDCD
9A1
GDCD
--- --- ---
09:00 6A1
GDCD
8A1
GDCD
6A3
GDCD
--- --- ---
09:50 6A4
SHCN
8A2
GDCD
8A3
GDCD
--- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A2
Chào cờ
--- 8A1
Đ.Lý
8A2
Đ.Lý
--- ---
07:50 6A1
Đ.Lý
--- 8A3
Đ.Lý
8A4
Đ.Lý
--- ---
09:00 6A2
Đ.Lý
--- 9A1
Đ.Lý
9A2
Đ.Lý
--- ---
09:50 6A2
SHCN
--- 6A3
Đ.Lý
6A4
Đ.Lý
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 9A1
L.Sử
7A3
Đ.Lý
7A4
Đ.Lý
9A1
L.Sử
---
07:50 --- 7A4
Đ.Lý
7A2
Đ.Lý
7A2
L.Sử
9A2
L.Sử
---
09:00 --- 7A1
Đ.Lý
9A2
L.Sử
7A2
Đ.Lý
7A1
Đ.Lý
---
09:50 --- 7A1
L.Sử
7A1
L.Sử
7A3
Đ.Lý
7A2
L.Sử
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Q.Võ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 8A3
M.Thuật
6A1
M.Thuật
9A2
M.Thuật
--- ---
07:50 6A3
M.Thuật
7A2
M.Thuật
8A2
M.Thuật
7A3
M.Thuật
--- ---
09:00 --- 6A4
M.Thuật
6A2
M.Thuật
7A4
M.Thuật
--- ---
09:50 7A1
M.Thuật
8A4
M.Thuật
9A1
M.Thuật
8A1
M.Thuật
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A4
Chào cờ
8A1
A.Nhạc
--- --- --- ---
07:50 7A2
A.Nhạc
7A3
A.Nhạc
--- 7A1
A.Nhạc
--- ---
09:00 8A3
A.Nhạc
8A4
A.Nhạc
--- --- --- ---
09:50 7A4
SHCN
7A4
A.Nhạc
--- 8A2
A.Nhạc
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  B.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 8A2
A.Văn
8A4
A.Văn
8A2
A.Văn
6A3
A.Văn
07:50 6A4
A.Văn
--- 8A1
A.Văn
8A2
A.Văn
8A1
A.Văn
8A4
A.Văn
09:00 6A3
A.Văn
--- 8A4
A.Văn
8A3
A.Văn
8A3
A.Văn
8A1
A.Văn
09:50 --- --- 6A4
A.Văn
6A3
A.Văn
6A4
A.Văn
8A3
A.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A2
Chào cờ
8A2
H.Học
8A4
H.Học
--- --- 8A1
H.Học
07:50 8A3
H.Học
--- 9A2
H.Học
--- --- 9A2
H.Học
09:00 8A4
H.Học
9A1
H.Học
8A2
H.Học
--- --- 8A3
H.Học
09:50 9A2
SHCN
8A1
H.Học
--- --- --- 9A1
H.Học
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A2
Chào cờ
7A1
S.Học
7A2
S.Học
--- --- ---
07:50 7A4
S.Học
9A2
S.Học
7A3
S.Học
--- 7A1
S.Học
---
09:00 7A2
S.Học
7A3
S.Học
7A4
S.Học
--- --- ---
09:50 7A2
SHCN
9A1
S.Học
9A2
S.Học
--- 9A1
S.Học
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A1
S.Học
6A4
S.Học
--- 8A1
S.Học
8A3
S.Học
07:50 --- 8A1
S.Học
6A1
S.Học
--- 6A3
S.Học
6A3
S.Học
09:00 --- 8A2
S.Học
8A3
S.Học
--- 8A2
S.Học
6A2
S.Học
09:50 --- 6A2
S.Học
8A4
S.Học
--- 8A4
S.Học
6A4
S.Học
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A2
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
7A1
N.Văn
7A2
N.Văn
07:50 --- 6A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
7A2
N.Văn
7A1
N.Văn
09:00 --- 7A2
N.Văn
--- 6A1
N.Văn
6A2
N.Văn
09:50 --- --- 6A1
N.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 9A2
A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
7A1
A.Văn
07:50 --- --- 7A4
A.Văn
7A4
A.Văn
7A3
A.Văn
9A1
A.Văn
09:00 --- --- 7A2
A.Văn
7A1
A.Văn
9A1
A.Văn
9A2
A.Văn
09:50 --- --- 7A3
A.Văn
7A2
A.Văn
7A1
A.Văn
7A2
A.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A1
Chào cờ
7A3
L.Sử
7A4
L.Sử
--- 8A3
L.Sử
---
07:50 6A2
L.Sử
6A3
L.Sử
8A4
L.Sử
--- --- ---
09:00 8A1
L.Sử
6A1
L.Sử
7A3
L.Sử
--- 7A4
L.Sử
---
09:50 6A1
SHCN
6A4
L.Sử
8A2
L.Sử
--- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A3
Chào cờ
--- 6A3
Toán
--- 6A3
Toán
8A2
Toán
07:50 --- --- --- 8A2
Toán
09:00 8A2
Toán
--- 8A1
Toán
--- 8A1
Toán
6A3
Toán
09:50 6A3
SHCN
--- --- --- 8A1
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A1
T.Học
6A3
T.Học
7A2
T.Học
---
07:50 --- --- 6A4
T.Học
6A1
T.Học
---
09:00 --- --- 6A2
T.Học
---
09:50 --- --- 7A4
T.Học
7A3
T.Học
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A1
Chào cờ
8A4
N.Văn
--- 8A1
N.Văn
--- 7A4
N.Văn
07:50 8A1
N.Văn
--- ---
09:00 7A4
N.Văn
7A4
N.Văn
--- 7A3
N.Văn
8A4
N.Văn
7A3
N.Văn
09:50 8A1
SHCN
7A3
N.Văn
--- 8A4
N.Văn
8A1
N.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- 6A2
A.Văn
6A1
A.Văn
---
07:50 --- 6A2
A.Văn
--- 6A1
A.Văn
--- ---
09:00 --- --- --- --- --- ---
09:50 --- 6A1
A.Văn
6A2
A.Văn
--- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 09/01/2017

 
Thời khóa biểu buổi Chiều
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 9A1
Ôn Lý
--- --- --- ---
02:10 --- 9A2
Ôn Lý
--- --- --- ---
03:15 --- 8A4
NGLL
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 6A4
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
6A4
Ôn Toán
02:10 7A3
NGLL
--- 7A3
Ôn Toán
--- 6A4
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
03:15 7A4
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
--- 7A3
Ôn Toán
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Vẹn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A4
Ôn Toán
7A2
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
--- 7A1
Ôn Toán
---
02:10 7A2
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
8A4
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
---
03:15 8A3
Ôn Toán
8A3
Ôn Toán
8A3
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Ánh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A1
Ôn Lý
6A4
Ôn Lý
--- --- --- 9A2
Công Nghệ
02:10 6A3
Ôn Lý
8A3
NGLL
--- --- --- 9A1
Công Nghệ
03:15 --- 6A2
Ôn Lý
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Dung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A3
Ôn Toán
--- 6A3
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
8A1
Ôn Toán
02:10 8A2
Ôn Toán
--- --- --- 6A3
Ôn Toán
8A2
Ôn Toán
03:15 6A3
NGLL
--- 8A1
Ôn Toán
--- 8A2
Ôn Toán
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Linh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A1
Tin Học
8A4
Tin Học
8A2
Tin Học
--- 8A3
Tin Học
---
02:10 --- ---
03:15 7A3
Tin Học
7A2
Tin Học
7A1
Tin Học
--- 7A4
Tin Học
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Thành
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 6A2
Ôn A.Văn
--- --- 6A1
Ôn A.Văn
---
02:10 --- 6A1
Ôn A.Văn
--- --- 6A2
Ôn A.Văn
---
03:15 --- --- --- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A3
Ôn Văn
8A3
Ôn Văn
--- --- --- 8A2
NGLL
02:10 6A4
Ôn Văn
8A2
Ôn Văn
--- --- --- 6A4
Ôn Văn
03:15 8A2
Ôn Văn
6A4
Ôn Văn
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  L.Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A2
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
--- --- --- 7A1
Ôn Văn
02:10 6A2
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
--- 7A2
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
03:15 7A1
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
--- 6A1
Ôn Văn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Đ.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- --- --- 7A2
GDCD
7A3
GDCD
02:10 --- --- --- --- 7A4
GDCD
7A1
GDCD
03:15 --- --- --- --- 6A4
NGLL
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 8A4
Địa
--- --- 6A2
NGLL
02:10 --- --- 8A3
Địa
--- --- 8A1
Địa
03:15 --- --- 8A2
Địa
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  H.Phúc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A1
Ôn A.Văn
--- 7A3
Ôn A.Văn
--- 7A3
Ôn A.Văn
9A1
Ôn A.Văn
02:10 7A4
Ôn A.Văn
--- 7A4
Ôn A.Văn
--- 9A2
Ôn A.Văn
9A2
Ôn A.Văn
03:15 7A2
Ôn A.Văn
--- 7A2
Ôn A.Văn
--- 9A1
Ôn A.Văn
7A1
Ôn A.Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Hân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A3
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
--- --- 8A4
Ôn Văn
02:10 8A4
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
8A1
NGLL
--- --- 7A4
Ôn Văn
03:15 8A1
Ôn Văn
8A1
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  B.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A2
Ôn A.Văn
--- 8A1
Ôn A.Văn
--- 8A4
Ôn A.Văn
8A3
Ôn A.Văn
02:10 8A3
Ôn A.Văn
--- 6A4
Ôn A.Văn
--- 8A2
Ôn A.Văn
8A4
Ôn A.Văn
03:15 6A4
Ôn A.Văn
--- 6A3
Ôn A.Văn
--- 8A1
Ôn A.Văn
6A3
Ôn A.Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Nguyện
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 9A2
NGLL
--- --- ---
02:10 --- --- 9A1
Ôn Hóa
--- --- ---
03:15 --- --- 9A2
Ôn Hóa
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A4
Thể Dục
7A3
Thể Dục
7A2
Thể Dục
--- 9A2
Thể Dục
---
02:10 7A1
NGLL
7A4
Thể Dục
7A1+7A2
Thể Dục
--- 9A1
Thể Dục
---
03:15 9A2
Thể Dục
7A3
Thể Dục
9A1
Thể Dục
--- 7A1
Thể Dục
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Hoàng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A2
Thể Dục
8A1
Thể Dục
6A1
Thể Dục
--- 8A2
Thể Dục
6A3
Thể Dục
02:10 6A1
Thể Dục
6A4
Thể Dục
6A2
Thể Dục
--- 8A1
Thể Dục
8A3
Thể Dục
03:15 8A4
Thể Dục
8A2
Thể Dục
6A4
Thể Dục
--- 6A3
Thể Dục
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  C.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A2
Ôn Văn
6A3
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
--- 6A3
Ôn Văn
---
02:10 9A1
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
6A3
Ôn Văn
--- --- ---
03:15 9A1
NGLL
9A2
Ôn Văn
--- --- 9A2
Ôn Văn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Vĩnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A1
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
6A2
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
---
02:10 9A2
Ôn Toán
6A2
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
--- 6A1
Ôn Toán
---
03:15 6A1
Ôn Toán
9A1
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Thu Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 8A2
SHĐội
8A3
SHĐội
--- 6A2+6A4
SHĐội
7A2+7A4
SHĐội
02:10 --- 8A1
SHĐội
--- --- 7A1+7A3
SHĐội
6A1+6A3
SHĐội
03:15 --- --- 8A4
SHĐội
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Hà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A4
Âm Nhạc
6A1
Âm Nhạc
--- --- --- ---
02:10 --- 6A3
Âm Nhạc
--- --- --- ---
03:15 6A2
Âm Nhạc
7A4
NGLL
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 09/01/2017


 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay372
  • Tháng hiện tại111,106
  • Tổng lượt truy cập9,040,704
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây