Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 08/01/2018

Thứ sáu - 05/01/2018 11:57
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 08/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com  
  N.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A1
Chào cờ
--- 6A2
Toán
--- --- 6A2
Toán
 
07:50 6A2
Toán
--- --- --- 9A1
Toán
 
09:00 6A1
Toán
--- 6A1
Toán
--- ---  
09:50 9A1
Toán
--- --- --- 6A1
Toán
 
10:40 9A1
SHCN
--- 9A1
Toán
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Vĩnh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 9A2
Toán
7A1
Toán
7A1
Toán
7A2
Toán
 
07:50 --- --- 9A3
Toán
9A3
Toán
9A2
Toán
 
09:00 --- --- --- 7A2
Toán
9A3
Toán
 
09:50 --- --- 7A2
Toán
9A2
Toán
7A1
Toán
 
10:40 --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  K.Vẹn  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 7A3
Toán
8A1
Toán
--- 8A2
Toán
 
07:50 --- --- 8A1
Toán
7A3
Toán
--- 7A4
Toán
 
09:00 7A4
Toán
--- --- 8A1
Toán
 
09:50 --- 7A4
Toán
8A2
Toán
--- 7A3
Toán
 
10:40 --- --- 8A2
Toán
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Dung  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A3
Chào cờ
--- 8A3
Toán
--- --- 6A3
Toán
 
07:50 8A4
Toán
--- --- ---  
09:00 6A3
Toán
--- 6A3
Toán
--- --- 8A4
Toán
 
09:50 8A3
Toán
--- 8A4
Toán
--- --- 8A3
Toán
 
10:40 6A3
SHCN
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Linh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 6A3
T.Học
7A4
T.Học
9A3
T.Học
6A1
T.Học
 
07:50 9A2
T.Học
---  
09:00 --- 9A1
T.Học
--- 7A3
T.Học
6A2
T.Học
 
09:50 7A1
T.Học
--- 7A2
T.Học
 
10:40 --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  V.Liêm  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 8A2
V.Lý
--- 8A3
V.Lý
--- 9A2
V.Lý
 
07:50 --- 7A2
V.Lý
--- 8A1
V.Lý
--- 7A1
V.Lý
 
09:00 --- 9A3
V.Lý
--- 9A2
V.Lý
--- 7A4
V.Lý
 
09:50 --- 9A1
V.Lý
--- 9A3
V.Lý
--- 9A1
V.Lý
 
10:40 --- 7A3
V.Lý
--- 8A4
V.Lý
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Ánh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A2
Chào cờ
--- --- --- 9A2
C.Nghệ
8A4
C.Nghệ
 
07:50 9A1
C.Nghệ
--- --- --- 8A3
C.Nghệ
8A2
C.Nghệ
 
09:00 --- --- --- --- 6A2
V.Lý
6A3
V.Lý
 
09:50 6A1
V.Lý
--- --- --- 8A1
C.Nghệ
9A3
C.Nghệ
 
10:40 9A2
SHCN
--- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 9A1
S.Học
9A1
S.Học
--- 7A4
S.Học
---  
07:50 --- 9A2
S.Học
7A4
S.Học
--- 7A2
S.Học
---  
09:00 --- 7A2
S.Học
7A3
S.Học
--- 9A3
S.Học
---  
09:50 --- 7A3
S.Học
9A2
S.Học
--- 7A1
S.Học
---  
10:40 --- 7A1
S.Học
9A3
S.Học
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  M.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A2
Chào cờ
8A3
S.Học
--- --- 8A2
S.Học
8A3
S.Học
 
07:50 8A2
S.Học
8A1
S.Học
--- --- 8A1
S.Học
6A2
S.Học
 
09:00 --- 6A3
S.Học
--- --- 6A3
S.Học
6A1
S.Học
 
09:50 8A4
S.Học
6A1
S.Học
--- --- --- 8A4
S.Học
 
10:40 6A2
SHCN
6A2
S.Học
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Nguyện  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A3
Chào cờ
9A2
H.Học
--- --- 8A1
H.Học
---  
07:50 --- 8A2
H.Học
--- --- 9A2
H.Học
---  
09:00 9A3
H.Học
9A1
H.Học
--- --- 9A1
H.Học
---  
09:50 8A2
H.Học
9A3
H.Học
--- --- --- ---  
10:40 9A3
SHCN
8A1
H.Học
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  H.Phúc  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- --- 6A1
A.Văn
--- ---  
07:50 6A3
A.Văn
--- 6A1
A.Văn
6A3
A.Văn
9A1
A.Văn
---  
09:00 6A2
A.Văn
--- 6A2
A.Văn
9A1
A.Văn
6A1
A.Văn
---  
09:50 9A3
A.Văn
--- 6A3
A.Văn
6A2
A.Văn
9A2
A.Văn
---  
10:40 --- --- 9A2
A.Văn
9A3
A.Văn
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A4
Chào cờ
--- --- 8A2
A.Văn
--- ---  
07:50 8A1
A.Văn
--- 8A4
A.Văn
8A3
A.Văn
8A4
A.Văn
---  
09:00 8A3
A.Văn
--- 8A3
A.Văn
8A4
A.Văn
8A1
A.Văn
---  
09:50 --- --- 8A2
A.Văn
8A1
A.Văn
8A2
A.Văn
---  
10:40 8A4
SHCN
--- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Hà  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 6A2
A.Nhạc
--- --- --- 8A1
A.Nhạc
 
07:50 --- --- --- --- --- 8A4
A.Nhạc
 
09:00 --- 6A1
A.Nhạc
--- 7A2
A.Nhạc
--- 8A3
A.Nhạc
 
09:50 --- 7A1
A.Nhạc
--- 7A3
A.Nhạc
--- 6A3
A.Nhạc
 
10:40 --- 8A2
A.Nhạc
--- 7A4
A.Nhạc
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Mai  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 7A4
N.Văn
--- --- 7A3
N.Văn
7A4
N.Văn
 
07:50 --- --- --- 8A2
N.Văn
7A3
N.Văn
 
09:00 --- 7A3
N.Văn
--- ---  
09:50 --- 8A2
N.Văn
--- --- 7A4
N.Văn
8A2
N.Văn
 
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  K.Thành  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 9A3
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
6A1
C.Nghệ
9A3
N.Văn
 
07:50 --- 6A2
C.Nghệ
--- 9A2
N.Văn
 
09:00 --- --- 6A3
C.Nghệ
9A2
N.Văn
9A2
N.Văn
 
09:50 --- 9A2
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
 
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A3
Chào cờ
6A3
N.Văn
--- --- 6A3
N.Văn
---  
07:50 8A3
N.Văn
8A3
N.Văn
--- --- ---  
09:00 8A4
N.Văn
--- --- 8A4
N.Văn
---  
09:50 6A3
N.Văn
8A4
N.Văn
--- --- 8A3
N.Văn
---  
10:40 8A3
SHCN
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Hân  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A1
Chào cờ
6A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
6A2
N.Văn
---  
07:50 6A1
N.Văn
9A1
N.Văn
--- 6A1
N.Văn
---  
09:00 9A1
N.Văn
--- --- --- ---  
09:50 6A2
N.Văn
--- --- 9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
---  
10:40 6A1
SHCN
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  L.Anh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A1
Chào cờ
7A1
N.Văn
--- --- --- 7A1
N.Văn
 
07:50 7A2
N.Văn
--- --- --- 8A1
N.Văn
 
09:00 7A1
N.Văn
8A1
N.Văn
--- --- --- 7A2
N.Văn
 
09:50 8A1
N.Văn
--- --- ---  
10:40 8A1
SHCN
7A2
N.Văn
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  Q.Võ  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 7A2
M.Thuật
6A1
M.Thuật
9A2
M.Thuật
--- ---  
07:50 --- 7A3
M.Thuật
9A1
M.Thuật
6A2
M.Thuật
--- ---  
09:00 --- 8A2
M.Thuật
--- 8A1
M.Thuật
--- ---  
09:50 --- 7A4
M.Thuật
9A3
M.Thuật
8A4
M.Thuật
--- ---  
10:40 --- 6A3
M.Thuật
8A3
M.Thuật
7A1
M.Thuật
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018   
Thcsthanhan.com  
  T.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A3
Chào cờ
8A1
GDCD
9A3
GDCD
9A1
GDCD
--- ---  
07:50 7A3
GDCD
6A3
GDCD
7A2
GDCD
8A4
GDCD
--- ---  
09:00 8A2
GDCD
7A4
GDCD
9A2
GDCD
8A3
GDCD
--- ---  
09:50 --- 6A2
GDCD
7A1
GDCD
--- --- ---  
10:40 7A3
SHCN
6A1
GDCD
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  V.Thông  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A2
Chào cờ
--- --- 6A3
Đ.Lý
--- 9A1
Đ.Lý
 
07:50 9A3
Đ.Lý
--- --- 8A2
Đ.Lý
--- 8A3
Đ.Lý
 
09:00 8A1
Đ.Lý
--- --- 6A2
Đ.Lý
--- 8A2
Đ.Lý
 
09:50 9A2
Đ.Lý
--- --- 6A1
Đ.Lý
--- 8A1
Đ.Lý
 
10:40 8A2
SHCN
--- --- 8A3
Đ.Lý
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Mùi  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 8A4
Đ.Lý
8A4
Đ.Lý
7A2
Đ.Lý
9A1
L.Sử
---  
07:50 --- 9A3
L.Sử
9A2
L.Sử
9A1
L.Sử
--- ---  
09:00 --- 9A2
L.Sử
9A3
L.Sử
7A1
Đ.Lý
7A1
Đ.Lý
---  
09:50 --- 7A2
Đ.Lý
7A3
Đ.Lý
7A4
Đ.Lý
--- ---  
10:40 --- 7A4
Đ.Lý
--- 7A3
Đ.Lý
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Liệu  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A4
Chào cờ
7A3
L.Sử
7A2
L.Sử
8A4
L.Sử
--- ---  
07:50 7A4
L.Sử
6A1
L.Sử
--- 7A1
L.Sử
--- ---  
09:00 7A3
L.Sử
7A1
L.Sử
7A4
L.Sử
8A2
L.Sử
--- ---  
09:50 7A2
L.Sử
6A3
L.Sử
6A2
L.Sử
8A3
L.Sử
--- ---  
10:40 7A4
SHCN
--- --- 8A1
L.Sử
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  Thu Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 8A1+8A2
SHĐội
--- 8A3+8A4
SHĐội
---  
07:50 --- --- --- --- 7A3+7A4
SHĐội
---  
09:00 --- --- 7A1+7A2
SHĐội
---   ---  
09:50 --- --- --- --- K6
SHĐội
---  
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  H.An  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- --- --- --- ---  
07:50 --- 8A4
T.Học
Phòng Tin
8A2
T.Học
Phòng N.Ngữ
--- --- ---  
09:00 --- --- --- ---  
09:50 --- 8A3
T.Học
Phòng N.Ngữ
8A1
T.Học
Phòng N.Ngữ
--- --- ---  
10:40 --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  D.Hương  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- --- --- --- ---  
07:50 --- --- --- --- --- ---  
09:00 --- --- 8A4
H.Học
--- 8A3
H.Học
---  
09:50 --- --- 8A3
H.Học
--- 8A4
H.Học
---  
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Bình  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 7A1
C.Nghệ
--- 7A2
C.Nghệ
---  
07:50 --- --- 7A3
C.Nghệ
--- --- ---  
09:00 --- --- --- --- 7A4
C.Nghệ
---  
09:50 --- --- --- --- --- ---  
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  M.Trinh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A2
Chào cờ
--- 7A4
A.Văn
7A3
A.Văn
--- 7A3
A.Văn
 
07:50 --- --- 7A1
A.Văn
7A2
A.Văn
--- 7A2
A.Văn
 
09:00 7A2
A.Văn
--- --- 7A4
A.Văn
--- 7A1
A.Văn
 
09:50 7A3
A.Văn
--- --- 7A1
A.Văn
--- 7A4
A.Văn
 
10:40 7A2
SHCN
--- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A1
Chào cờ.
--- --- --- --- ---  
07:50 7A1
SHCN.
--- --- --- --- ---  
09:00 --- --- --- --- --- ---  
09:50 --- --- --- --- --- ---  
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  

Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.com  
  N.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 6A1
Toán
--- 9A1
Toán
6A1
Toán
9A1
Toán
 
02:50 6A2
Toán
--- 6A2
Toán
9A1
Toán
6A2
Toán
 
04:00 9A1
NGLL
--- 6A1
Toán
6A2
Toán
6A1
Toán
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Vĩnh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 7A1
Toán
7A2
Toán
9A2
Toán
7A1
Toán
7A2
Toán
 
02:50 9A3
Toán
7A1
Toán
9A3
Toán
7A2
Toán
9A2
Toán
 
04:00 7A2
Toán
9A3
Toán
7A1
Toán
9A2
Toán
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  K.Vẹn  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 8A1
Toán
7A3
Toán
7A3
Toán
7A4
Toán
7A3
Toán
 
02:50 7A4
Toán
8A2
Toán
7A4
Toán
8A1
Toán
7A4
Toán
 
04:00 7A3
Toán
8A1
Toán
8A2
Toán
8A2
Toán
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  N.Dung  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 8A4
Toán
--- 8A4
Toán
8A3
Toán
6A3
Toán
 
02:50 8A3
Toán
--- 8A3
Toán
8A4
Toán
---  
04:00 6A3
Toán
--- 6A3
Toán
6A3
Toán
6A3
NGLL
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  V.Liêm  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- 7A4
V.Lý
--- --- ---  
02:50 --- 7A2
V.Lý
--- 7A1
V.Lý
---  
04:00 --- --- --- 7A3
V.Lý
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Ánh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 6A2
V.Lý
--- --- --- ---  
02:50 --- 6A1
V.Lý
--- --- ---  
04:00 9A2
NGLL
6A3
V.Lý
--- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  M.Hoàng  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 8A2
T.Dục
8A3
T.Dục
8A1
T.Dục
8A1
T.Dục
6A1
T.Dục
 
02:50 6A3
T.Dục
8A4
T.Dục
8A4
T.Dục
6A2
T.Dục
6A3
T.Dục
 
04:00 6A1
T.Dục
8A2
T.Dục
6A2
T.Dục
8A3
T.Dục
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 9A3
T.Dục
7A1
T.Dục
7A4
T.Dục
7A2
T.Dục
9A3
T.Dục
 
02:50 9A2
T.Dục
9A1
T.Dục
7A3
T.Dục
9A2
T.Dục
9A1
T.Dục
 
04:00 7A4
T.Dục
7A3
T.Dục
7A2
T.Dục
7A1
T.Dục
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Nguyện  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- --- 9A3
H.Học
9A1
H.Học
---  
02:50 --- --- 9A2
H.Học
8A2
H.Học
---  
04:00 --- --- 9A3
NGLL
8A1
H.Học
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  H.Phúc  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 9A2
A.Văn
9A1
A.Văn
6A1
A.Văn
9A3
A.Văn
9A2
A.Văn
 
02:50 9A1
A.Văn
6A3
A.Văn
9A1
A.Văn
6A3
A.Văn
9A3
A.Văn
 
04:00 9A3
A.Văn
6A2
A.Văn
9A2
A.Văn
6A1
A.Văn
6A2
A.Văn
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 8A3
A.Văn
8A4
A.Văn
8A2
A.Văn
--- ---  
02:50 8A2
A.Văn
8A1
A.Văn
8A1
A.Văn
--- ---  
04:00 8A4
A.Văn
8A4
NGLL
8A3
A.Văn
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Mai  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 7A4
N.Văn
8A2
N.Văn
--- 8A2
N.Văn
---  
02:50 7A3
N.Văn
7A3
N.Văn
--- 7A3
N.Văn
---  
04:00 8A2
N.Văn
7A4
N.Văn
--- 7A4
N.Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  K.Thành  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- 9A3
N.Văn
--- 9A2
N.Văn
---  
02:50 --- 9A2
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
---  
04:00 --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 6A3
N.Văn
6A3
N.Văn
8A3
N.Văn
6A3
N.Văn
---  
02:50 8A4
N.Văn
8A3
N.Văn
6A3
N.Văn
--- ---  
04:00 8A3
N.Văn
8A3
NGLL
8A4
N.Văn
8A4
N.Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Hân  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 9A1
N.Văn
6A1
N.Văn
6A2
N.Văn
6A2
N.Văn
---  
02:50 6A1
N.Văn
6A2
N.Văn
6A1
N.Văn
6A1
N.Văn
---  
04:00 6A2
N.Văn
6A1
NGLL
9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  L.Anh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 7A2
N.Văn
8A1
N.Văn
7A2
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
 
02:50 8A1
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
--- 7A2
N.Văn
 
04:00 8A1
NGLL
7A1
N.Văn
8A1
N.Văn
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  D.Hương  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- --- --- 8A4
H.Học
---  
02:50 --- --- --- 8A3
H.Học
---  
04:00 --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  M.Trinh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 7A3
A.Văn
--- 7A1
A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
 
02:50 7A2
A.Văn
7A4
A.Văn
7A2
A.Văn
7A4
A.Văn
7A1
A.Văn
 
04:00 7A1
A.Văn
7A2
A.Văn
7A3
A.Văn
7A2
NGLL
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- 9A2
S.Học
--- --- ---  
02:50 --- 9A3
S.Học
--- --- ---  
04:00 --- 9A1
S.Học
--- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  V.Thông  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- --- 6A3
Đ.Lý
--- 6A2
Đ.Lý
 
02:50 --- --- 8A2
NGLL
--- 6A1
Đ.Lý
 
04:00 --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay320
  • Tháng hiện tại135,139
  • Tổng lượt truy cập9,455,855
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây