Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 08/01/2018

Thứ sáu - 05/01/2018 11:57
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 08/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com  
  N.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A1
Chào cờ
--- 6A2
Toán
--- --- 6A2
Toán
 
07:50 6A2
Toán
--- --- --- 9A1
Toán
 
09:00 6A1
Toán
--- 6A1
Toán
--- ---  
09:50 9A1
Toán
--- --- --- 6A1
Toán
 
10:40 9A1
SHCN
--- 9A1
Toán
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Vĩnh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 9A2
Toán
7A1
Toán
7A1
Toán
7A2
Toán
 
07:50 --- --- 9A3
Toán
9A3
Toán
9A2
Toán
 
09:00 --- --- --- 7A2
Toán
9A3
Toán
 
09:50 --- --- 7A2
Toán
9A2
Toán
7A1
Toán
 
10:40 --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  K.Vẹn  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 7A3
Toán
8A1
Toán
--- 8A2
Toán
 
07:50 --- --- 8A1
Toán
7A3
Toán
--- 7A4
Toán
 
09:00 7A4
Toán
--- --- 8A1
Toán
 
09:50 --- 7A4
Toán
8A2
Toán
--- 7A3
Toán
 
10:40 --- --- 8A2
Toán
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Dung  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A3
Chào cờ
--- 8A3
Toán
--- --- 6A3
Toán
 
07:50 8A4
Toán
--- --- ---  
09:00 6A3
Toán
--- 6A3
Toán
--- --- 8A4
Toán
 
09:50 8A3
Toán
--- 8A4
Toán
--- --- 8A3
Toán
 
10:40 6A3
SHCN
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Linh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 6A3
T.Học
7A4
T.Học
9A3
T.Học
6A1
T.Học
 
07:50 9A2
T.Học
---  
09:00 --- 9A1
T.Học
--- 7A3
T.Học
6A2
T.Học
 
09:50 7A1
T.Học
--- 7A2
T.Học
 
10:40 --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  V.Liêm  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 8A2
V.Lý
--- 8A3
V.Lý
--- 9A2
V.Lý
 
07:50 --- 7A2
V.Lý
--- 8A1
V.Lý
--- 7A1
V.Lý
 
09:00 --- 9A3
V.Lý
--- 9A2
V.Lý
--- 7A4
V.Lý
 
09:50 --- 9A1
V.Lý
--- 9A3
V.Lý
--- 9A1
V.Lý
 
10:40 --- 7A3
V.Lý
--- 8A4
V.Lý
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Ánh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A2
Chào cờ
--- --- --- 9A2
C.Nghệ
8A4
C.Nghệ
 
07:50 9A1
C.Nghệ
--- --- --- 8A3
C.Nghệ
8A2
C.Nghệ
 
09:00 --- --- --- --- 6A2
V.Lý
6A3
V.Lý
 
09:50 6A1
V.Lý
--- --- --- 8A1
C.Nghệ
9A3
C.Nghệ
 
10:40 9A2
SHCN
--- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 9A1
S.Học
9A1
S.Học
--- 7A4
S.Học
---  
07:50 --- 9A2
S.Học
7A4
S.Học
--- 7A2
S.Học
---  
09:00 --- 7A2
S.Học
7A3
S.Học
--- 9A3
S.Học
---  
09:50 --- 7A3
S.Học
9A2
S.Học
--- 7A1
S.Học
---  
10:40 --- 7A1
S.Học
9A3
S.Học
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  M.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A2
Chào cờ
8A3
S.Học
--- --- 8A2
S.Học
8A3
S.Học
 
07:50 8A2
S.Học
8A1
S.Học
--- --- 8A1
S.Học
6A2
S.Học
 
09:00 --- 6A3
S.Học
--- --- 6A3
S.Học
6A1
S.Học
 
09:50 8A4
S.Học
6A1
S.Học
--- --- --- 8A4
S.Học
 
10:40 6A2
SHCN
6A2
S.Học
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Nguyện  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A3
Chào cờ
9A2
H.Học
--- --- 8A1
H.Học
---  
07:50 --- 8A2
H.Học
--- --- 9A2
H.Học
---  
09:00 9A3
H.Học
9A1
H.Học
--- --- 9A1
H.Học
---  
09:50 8A2
H.Học
9A3
H.Học
--- --- --- ---  
10:40 9A3
SHCN
8A1
H.Học
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  H.Phúc  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- --- 6A1
A.Văn
--- ---  
07:50 6A3
A.Văn
--- 6A1
A.Văn
6A3
A.Văn
9A1
A.Văn
---  
09:00 6A2
A.Văn
--- 6A2
A.Văn
9A1
A.Văn
6A1
A.Văn
---  
09:50 9A3
A.Văn
--- 6A3
A.Văn
6A2
A.Văn
9A2
A.Văn
---  
10:40 --- --- 9A2
A.Văn
9A3
A.Văn
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A4
Chào cờ
--- --- 8A2
A.Văn
--- ---  
07:50 8A1
A.Văn
--- 8A4
A.Văn
8A3
A.Văn
8A4
A.Văn
---  
09:00 8A3
A.Văn
--- 8A3
A.Văn
8A4
A.Văn
8A1
A.Văn
---  
09:50 --- --- 8A2
A.Văn
8A1
A.Văn
8A2
A.Văn
---  
10:40 8A4
SHCN
--- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Hà  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 6A2
A.Nhạc
--- --- --- 8A1
A.Nhạc
 
07:50 --- --- --- --- --- 8A4
A.Nhạc
 
09:00 --- 6A1
A.Nhạc
--- 7A2
A.Nhạc
--- 8A3
A.Nhạc
 
09:50 --- 7A1
A.Nhạc
--- 7A3
A.Nhạc
--- 6A3
A.Nhạc
 
10:40 --- 8A2
A.Nhạc
--- 7A4
A.Nhạc
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Mai  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 7A4
N.Văn
--- --- 7A3
N.Văn
7A4
N.Văn
 
07:50 --- --- --- 8A2
N.Văn
7A3
N.Văn
 
09:00 --- 7A3
N.Văn
--- ---  
09:50 --- 8A2
N.Văn
--- --- 7A4
N.Văn
8A2
N.Văn
 
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  K.Thành  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 9A3
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
6A1
C.Nghệ
9A3
N.Văn
 
07:50 --- 6A2
C.Nghệ
--- 9A2
N.Văn
 
09:00 --- --- 6A3
C.Nghệ
9A2
N.Văn
9A2
N.Văn
 
09:50 --- 9A2
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
 
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A3
Chào cờ
6A3
N.Văn
--- --- 6A3
N.Văn
---  
07:50 8A3
N.Văn
8A3
N.Văn
--- --- ---  
09:00 8A4
N.Văn
--- --- 8A4
N.Văn
---  
09:50 6A3
N.Văn
8A4
N.Văn
--- --- 8A3
N.Văn
---  
10:40 8A3
SHCN
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Hân  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A1
Chào cờ
6A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
6A2
N.Văn
---  
07:50 6A1
N.Văn
9A1
N.Văn
--- 6A1
N.Văn
---  
09:00 9A1
N.Văn
--- --- --- ---  
09:50 6A2
N.Văn
--- --- 9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
---  
10:40 6A1
SHCN
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  L.Anh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A1
Chào cờ
7A1
N.Văn
--- --- --- 7A1
N.Văn
 
07:50 7A2
N.Văn
--- --- --- 8A1
N.Văn
 
09:00 7A1
N.Văn
8A1
N.Văn
--- --- --- 7A2
N.Văn
 
09:50 8A1
N.Văn
--- --- ---  
10:40 8A1
SHCN
7A2
N.Văn
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  Q.Võ  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 7A2
M.Thuật
6A1
M.Thuật
9A2
M.Thuật
--- ---  
07:50 --- 7A3
M.Thuật
9A1
M.Thuật
6A2
M.Thuật
--- ---  
09:00 --- 8A2
M.Thuật
--- 8A1
M.Thuật
--- ---  
09:50 --- 7A4
M.Thuật
9A3
M.Thuật
8A4
M.Thuật
--- ---  
10:40 --- 6A3
M.Thuật
8A3
M.Thuật
7A1
M.Thuật
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018   
Thcsthanhan.com  
  T.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A3
Chào cờ
8A1
GDCD
9A3
GDCD
9A1
GDCD
--- ---  
07:50 7A3
GDCD
6A3
GDCD
7A2
GDCD
8A4
GDCD
--- ---  
09:00 8A2
GDCD
7A4
GDCD
9A2
GDCD
8A3
GDCD
--- ---  
09:50 --- 6A2
GDCD
7A1
GDCD
--- --- ---  
10:40 7A3
SHCN
6A1
GDCD
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  V.Thông  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A2
Chào cờ
--- --- 6A3
Đ.Lý
--- 9A1
Đ.Lý
 
07:50 9A3
Đ.Lý
--- --- 8A2
Đ.Lý
--- 8A3
Đ.Lý
 
09:00 8A1
Đ.Lý
--- --- 6A2
Đ.Lý
--- 8A2
Đ.Lý
 
09:50 9A2
Đ.Lý
--- --- 6A1
Đ.Lý
--- 8A1
Đ.Lý
 
10:40 8A2
SHCN
--- --- 8A3
Đ.Lý
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Mùi  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 8A4
Đ.Lý
8A4
Đ.Lý
7A2
Đ.Lý
9A1
L.Sử
---  
07:50 --- 9A3
L.Sử
9A2
L.Sử
9A1
L.Sử
--- ---  
09:00 --- 9A2
L.Sử
9A3
L.Sử
7A1
Đ.Lý
7A1
Đ.Lý
---  
09:50 --- 7A2
Đ.Lý
7A3
Đ.Lý
7A4
Đ.Lý
--- ---  
10:40 --- 7A4
Đ.Lý
--- 7A3
Đ.Lý
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Liệu  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A4
Chào cờ
7A3
L.Sử
7A2
L.Sử
8A4
L.Sử
--- ---  
07:50 7A4
L.Sử
6A1
L.Sử
--- 7A1
L.Sử
--- ---  
09:00 7A3
L.Sử
7A1
L.Sử
7A4
L.Sử
8A2
L.Sử
--- ---  
09:50 7A2
L.Sử
6A3
L.Sử
6A2
L.Sử
8A3
L.Sử
--- ---  
10:40 7A4
SHCN
--- --- 8A1
L.Sử
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  Thu Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 8A1+8A2
SHĐội
--- 8A3+8A4
SHĐội
---  
07:50 --- --- --- --- 7A3+7A4
SHĐội
---  
09:00 --- --- 7A1+7A2
SHĐội
---   ---  
09:50 --- --- --- --- K6
SHĐội
---  
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  H.An  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- --- --- --- ---  
07:50 --- 8A4
T.Học
Phòng Tin
8A2
T.Học
Phòng N.Ngữ
--- --- ---  
09:00 --- --- --- ---  
09:50 --- 8A3
T.Học
Phòng N.Ngữ
8A1
T.Học
Phòng N.Ngữ
--- --- ---  
10:40 --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  D.Hương  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- --- --- --- ---  
07:50 --- --- --- --- --- ---  
09:00 --- --- 8A4
H.Học
--- 8A3
H.Học
---  
09:50 --- --- 8A3
H.Học
--- 8A4
H.Học
---  
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Bình  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 7A1
C.Nghệ
--- 7A2
C.Nghệ
---  
07:50 --- --- 7A3
C.Nghệ
--- --- ---  
09:00 --- --- --- --- 7A4
C.Nghệ
---  
09:50 --- --- --- --- --- ---  
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  M.Trinh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A2
Chào cờ
--- 7A4
A.Văn
7A3
A.Văn
--- 7A3
A.Văn
 
07:50 --- --- 7A1
A.Văn
7A2
A.Văn
--- 7A2
A.Văn
 
09:00 7A2
A.Văn
--- --- 7A4
A.Văn
--- 7A1
A.Văn
 
09:50 7A3
A.Văn
--- --- 7A1
A.Văn
--- 7A4
A.Văn
 
10:40 7A2
SHCN
--- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A1
Chào cờ.
--- --- --- --- ---  
07:50 7A1
SHCN.
--- --- --- --- ---  
09:00 --- --- --- --- --- ---  
09:50 --- --- --- --- --- ---  
10:40 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 08/01/2018  

Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.com  
  N.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 6A1
Toán
--- 9A1
Toán
6A1
Toán
9A1
Toán
 
02:50 6A2
Toán
--- 6A2
Toán
9A1
Toán
6A2
Toán
 
04:00 9A1
NGLL
--- 6A1
Toán
6A2
Toán
6A1
Toán
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Vĩnh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 7A1
Toán
7A2
Toán
9A2
Toán
7A1
Toán
7A2
Toán
 
02:50 9A3
Toán
7A1
Toán
9A3
Toán
7A2
Toán
9A2
Toán
 
04:00 7A2
Toán
9A3
Toán
7A1
Toán
9A2
Toán
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  K.Vẹn  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 8A1
Toán
7A3
Toán
7A3
Toán
7A4
Toán
7A3
Toán
 
02:50 7A4
Toán
8A2
Toán
7A4
Toán
8A1
Toán
7A4
Toán
 
04:00 7A3
Toán
8A1
Toán
8A2
Toán
8A2
Toán
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  N.Dung  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 8A4
Toán
--- 8A4
Toán
8A3
Toán
6A3
Toán
 
02:50 8A3
Toán
--- 8A3
Toán
8A4
Toán
---  
04:00 6A3
Toán
--- 6A3
Toán
6A3
Toán
6A3
NGLL
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  V.Liêm  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- 7A4
V.Lý
--- --- ---  
02:50 --- 7A2
V.Lý
--- 7A1
V.Lý
---  
04:00 --- --- --- 7A3
V.Lý
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Ánh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 6A2
V.Lý
--- --- --- ---  
02:50 --- 6A1
V.Lý
--- --- ---  
04:00 9A2
NGLL
6A3
V.Lý
--- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  M.Hoàng  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 8A2
T.Dục
8A3
T.Dục
8A1
T.Dục
8A1
T.Dục
6A1
T.Dục
 
02:50 6A3
T.Dục
8A4
T.Dục
8A4
T.Dục
6A2
T.Dục
6A3
T.Dục
 
04:00 6A1
T.Dục
8A2
T.Dục
6A2
T.Dục
8A3
T.Dục
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 9A3
T.Dục
7A1
T.Dục
7A4
T.Dục
7A2
T.Dục
9A3
T.Dục
 
02:50 9A2
T.Dục
9A1
T.Dục
7A3
T.Dục
9A2
T.Dục
9A1
T.Dục
 
04:00 7A4
T.Dục
7A3
T.Dục
7A2
T.Dục
7A1
T.Dục
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Nguyện  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- --- 9A3
H.Học
9A1
H.Học
---  
02:50 --- --- 9A2
H.Học
8A2
H.Học
---  
04:00 --- --- 9A3
NGLL
8A1
H.Học
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  H.Phúc  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 9A2
A.Văn
9A1
A.Văn
6A1
A.Văn
9A3
A.Văn
9A2
A.Văn
 
02:50 9A1
A.Văn
6A3
A.Văn
9A1
A.Văn
6A3
A.Văn
9A3
A.Văn
 
04:00 9A3
A.Văn
6A2
A.Văn
9A2
A.Văn
6A1
A.Văn
6A2
A.Văn
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 8A3
A.Văn
8A4
A.Văn
8A2
A.Văn
--- ---  
02:50 8A2
A.Văn
8A1
A.Văn
8A1
A.Văn
--- ---  
04:00 8A4
A.Văn
8A4
NGLL
8A3
A.Văn
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Mai  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 7A4
N.Văn
8A2
N.Văn
--- 8A2
N.Văn
---  
02:50 7A3
N.Văn
7A3
N.Văn
--- 7A3
N.Văn
---  
04:00 8A2
N.Văn
7A4
N.Văn
--- 7A4
N.Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  K.Thành  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- 9A3
N.Văn
--- 9A2
N.Văn
---  
02:50 --- 9A2
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
---  
04:00 --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 6A3
N.Văn
6A3
N.Văn
8A3
N.Văn
6A3
N.Văn
---  
02:50 8A4
N.Văn
8A3
N.Văn
6A3
N.Văn
--- ---  
04:00 8A3
N.Văn
8A3
NGLL
8A4
N.Văn
8A4
N.Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  N.Hân  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 9A1
N.Văn
6A1
N.Văn
6A2
N.Văn
6A2
N.Văn
---  
02:50 6A1
N.Văn
6A2
N.Văn
6A1
N.Văn
6A1
N.Văn
---  
04:00 6A2
N.Văn
6A1
NGLL
9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  L.Anh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 7A2
N.Văn
8A1
N.Văn
7A2
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
 
02:50 8A1
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
--- 7A2
N.Văn
 
04:00 8A1
NGLL
7A1
N.Văn
8A1
N.Văn
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  D.Hương  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- --- --- 8A4
H.Học
---  
02:50 --- --- --- 8A3
H.Học
---  
04:00 --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  M.Trinh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 7A3
A.Văn
--- 7A1
A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
 
02:50 7A2
A.Văn
7A4
A.Văn
7A2
A.Văn
7A4
A.Văn
7A1
A.Văn
 
04:00 7A1
A.Văn
7A2
A.Văn
7A3
A.Văn
7A2
NGLL
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  T.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- 9A2
S.Học
--- --- ---  
02:50 --- 9A3
S.Học
--- --- ---  
04:00 --- 9A1
S.Học
--- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  

 
Thcsthanhan.com  
  V.Thông  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 --- --- 6A3
Đ.Lý
--- 6A2
Đ.Lý
 
02:50 --- --- 8A2
NGLL
--- 6A1
Đ.Lý
 
04:00 --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/01/2018  


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,340
  • Tháng hiện tại109,840
  • Tổng lượt truy cập7,300,763
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây