Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 06/11/2017

Thứ bảy - 04/11/2017 16:15
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 06/11/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)

Thcsthanhan.com

 
 

N.Tuyết

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

9A1
Chào cờ

---

6A1
Toán

---

9A1
Toán

9A1
Toán

 

07:50

---

---

9A1
Toán

---

6A2
Toán

 

09:00

6A1
Toán

---

---

---

6A1
Toán

6A2
Toán

 

09:50

6A2
Toán

---

---

---

 

10:40

9A1
SHCN

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Vĩnh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

9A3
Toán

9A2
Toán

9A3
Toán

7A2
Toán

 

07:50

---

---

---

9A2
Toán

 

09:00

---

---

9A2
Toán

9A3
Toán

7A2
Toán

7A1
Toán

 

09:50

---

---

7A1
Toán

7A1
Toán

 

10:40

---

---

---

7A2
Toán

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

K.Vẹn

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

8A2
Toán

8A1
Toán

8A1
Toán

8A2
Toán

 

07:50

---

---

7A4
Toán

7A4
Toán

7A4
Toán

 

09:00

---

---

7A3
Toán

7A3
Toán

8A1
Toán

 

09:50

---

---

---

7A3
Toán

8A2
Toán

 

10:40

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Dung

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

6A3
Chào cờ

---

---

---

6A3
Toán

6A3
Toán

 

07:50

8A4
Toán

---

---

---

8A4
Toán

 

09:00

6A3
Toán

---

---

---

8A4
Toán

 

09:50

8A3
Toán

---

---

---

8A3
Toán

8A3
Toán

 

10:40

6A3
SHCN

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Linh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

6A2
T.Học
Phòng Tin

6A3
T.Học
Phòng Tin

7A3
T.Học
Phòng Tin

9A2
T.Học
Phòng Tin

 

07:50

7A2
T.Học
Phòng Tin

---

 

09:00

---

---

6A1
T.Học
Phòng Tin

9A1
T.Học
Phòng Tin

9A3
T.Học
Phòng Tin

 

09:50

7A1
T.Học
Phòng Tin

---

7A4
T.Học
Phòng Tin

 

10:40

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

V.Liêm

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

9A3
V.Lý

---

7A2
V.Lý

---

8A1
V.Lý

 

07:50

---

9A1
V.Lý

---

8A2
V.Lý

---

9A3
V.Lý

 

09:00

---

9A2
V.Lý

---

9A1
V.Lý

---

7A3
V.Lý

 

09:50

---

8A4
V.Lý

---

7A4
V.Lý

---

9A2
V.Lý

 

10:40

---

7A1
V.Lý

---

8A3
V.Lý

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Ánh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

9A2
Chào cờ

---

---

8A3
C.Nghệ

---

6A2
V.Lý

 

07:50

9A2
C.Nghệ

6A3
V.Lý

---

8A1
C.Nghệ

---

8A4
C.Nghệ

 

09:00

8A1
C.Nghệ

8A3
C.Nghệ

---

8A4
C.Nghệ

---

6A1
V.Lý

 

09:50

9A3
C.Nghệ

8A2
C.Nghệ

---

---

---

9A1
C.Nghệ

 

10:40

9A2
SHCN

---

---

8A2
C.Nghệ

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Nguyệt

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

9A1
S.Học

7A4
S.Học

---

7A4
S.Học

---

 

07:50

---

7A1
S.Học

9A2
S.Học

---

9A3
S.Học

---

 

09:00

---

7A3
S.Học

9A1
S.Học

---

7A1
S.Học

---

 

09:50

---

9A2
S.Học

7A2
S.Học

---

7A2
S.Học

---

 

10:40

---

9A3
S.Học

7A3
S.Học

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

M.Nguyệt

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

6A2
Chào cờ

6A3
S.Học

8A3
S.Học

---

---

6A1
S.Học

 

07:50

8A2
S.Học

8A1
S.Học

8A1
S.Học

---

---

8A3
S.Học

 

09:00

6A2
S.Học

6A1
S.Học

6A3
S.Học

---

---

---

 

09:50

8A4
S.Học

---

8A4
S.Học

---

---

---

 

10:40

6A2
SHCN

6A2
S.Học

8A2
S.Học

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

Nguyệt: NGLL Tiết 1 Thứ 6

Thcsthanhan.com

 
 

N.Nguyện

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

9A3
Chào cờ

8A1
H.Học

9A2
H.Học

---

---

---

 

07:50

9A1
H.Học

9A3
H.Học

8A2
H.Học

---

---

---

 

09:00

---

8A2
H.Học

8A1
H.Học

---

---

---

 

09:50

9A2
H.Học

9A1
H.Học

9A3
H.Học

---

---

---

 

10:40

9A3
SHCN

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

H.Phúc

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

---

6A1
A.Văn

6A2
A.Văn

---

 

07:50

---

---

6A1
A.Văn

9A1
A.Văn

6A1
A.Văn

---

 

09:00

---

---

6A2
A.Văn

6A2
A.Văn

9A2
A.Văn

---

 

09:50

---

---

9A1
A.Văn

9A2
A.Văn

9A3
A.Văn

---

 

10:40

---

---

---

9A3
A.Văn

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Liên

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

8A4
Chào cờ

---

---

8A2
A.Văn

8A4
A.Văn

8A4
A.Văn

 

07:50

6A3
A.Văn

---

---

8A4
A.Văn

8A3
A.Văn

8A1
A.Văn

 

09:00

8A3
A.Văn

---

---

8A1
A.Văn

8A2
A.Văn

6A3
A.Văn

 

09:50

---

---

---

8A3
A.Văn

6A3
A.Văn

8A2
A.Văn

 

10:40

8A4
SHCN

---

---

---

8A1
A.Văn

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Hà

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

7A3
A.Nhạc

---

8A4
A.Nhạc

---

8A3
A.Nhạc

 

07:50

---

7A2
A.Nhạc

---

6A2
A.Nhạc

---

6A1
A.Nhạc

 

09:00

---

7A1
A.Nhạc

---

8A2
A.Nhạc

---

9A1
A.Nhạc

 

09:50

---

9A3
A.Nhạc

---

8A1
A.Nhạc

---

6A3
A.Nhạc

 

10:40

---

9A2
A.Nhạc

---

7A4
A.Nhạc

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Mai

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

---

7A4
N.Văn

8A2
N.Văn

7A4
N.Văn

 

07:50

---

---

---

7A3
N.Văn

 

09:00

---

---

---

7A4
N.Văn

8A2
N.Văn

 

09:50

---

---

---

8A2
N.Văn

7A3
N.Văn

7A3
N.Văn

 

10:40

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

K.Thành

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

9A2
N.Văn

---

9A3
N.Văn

9A2
N.Văn

9A3
N.Văn

 

07:50

---

---

6A3
C.Nghệ

6A2
C.Nghệ

 

09:00

---

9A3
N.Văn

---

9A2
N.Văn

9A3
N.Văn

9A2
N.Văn

 

09:50

---

6A1
C.Nghệ

---

6A3
C.Nghệ

6A2
C.Nghệ

6A1
C.Nghệ

 

10:40

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Nga

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

8A3
Chào cờ

8A3
N.Văn

---

---

8A3
N.Văn

---

 

07:50

8A3
N.Văn

---

---

---

---

 

09:00

8A4
N.Văn

8A4
N.Văn

---

---

6A3
N.Văn

---

 

09:50

6A3
N.Văn

6A3
N.Văn

---

---

8A4
N.Văn

---

 

10:40

8A3
SHCN

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Hân

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

6A1
Chào cờ

6A1
N.Văn

---

---

6A1
N.Văn

---

 

07:50

6A1
N.Văn

---

---

9A1
N.Văn

---

 

09:00

9A1
N.Văn

6A2
N.Văn

---

---

6A2
N.Văn

---

 

09:50

---

6A2
N.Văn

---

---

 

10:40

6A1
SHCN

9A1
N.Văn

---

9A1
N.Văn

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

L.Anh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

8A1
Chào cờ

---

---

7A1
N.Văn

7A1
N.Văn

---

 

07:50

8A1
N.Văn

---

---

7A2
N.Văn

---

 

09:00

7A1
N.Văn

---

---

7A2
N.Văn

8A1
N.Văn

---

 

09:50

7A2
N.Văn

---

---

---

 

10:40

8A1
SHCN

---

---

8A1
N.Văn

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

Q.Võ

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

8A4
M.Thuật

8A1
M.Thuật

6A2
M.Thuật

---

---

 

07:50

---

---

6A3
M.Thuật

7A2
M.Thuật

---

---

 

09:00

---

7A4
M.Thuật

6A1
M.Thuật

---

---

---

 

09:50

---

8A3
M.Thuật

8A2
M.Thuật

---

---

---

 

10:40

---

7A3
M.Thuật

7A1
M.Thuật

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Tuyết

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

7A3
Chào cờ

7A1
GDCD

6A3
GDCD

---

---

---

 

07:50

7A3
GDCD

6A2
GDCD

7A2
GDCD

---

---

---

 

09:00

9A3
GDCD

9A1
GDCD

8A3
GDCD

---

---

---

 

09:50

6A1
GDCD

---

8A1
GDCD

---

9A2
GDCD

---

 

10:40

7A3
SHCN

7A4
GDCD

8A4
GDCD

---

8A2
GDCD

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

V.Thông

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

8A2
Chào cờ

---

9A1
Đ.Lý

9A1
Đ.Lý

---

---

 

07:50

6A2
Đ.Lý

---

8A4
Đ.Lý

6A1
Đ.Lý

---

---

 

09:00

9A2
Đ.Lý

---

9A3
Đ.Lý

6A3
Đ.Lý

---

---

 

09:50

8A2
Đ.Lý

---

8A3
Đ.Lý

9A3
Đ.Lý

---

---

 

10:40

8A2
SHCN

---

8A1
Đ.Lý

9A2
Đ.Lý

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Mùi

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

7A4
Đ.Lý

7A1
L.Sử

7A3
Đ.Lý

---

---

 

07:50

9A3
L.Sử

7A3
L.Sử

7A3
Đ.Lý

9A2
L.Sử

---

---

 

09:00

7A3
L.Sử

7A2
L.Sử

7A2
L.Sử

7A1
L.Sử

---

---

 

09:50

7A4
Đ.Lý

---

7A1
Đ.Lý

9A1
L.Sử

---

---

 

10:40

---

7A2
Đ.Lý

7A2
Đ.Lý

7A1
Đ.Lý

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Liệu

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

7A4
Chào cờ

6A2
L.Sử

8A4
L.Sử

---

---

---

 

07:50

7A4
L.Sử

8A4
L.Sử

8A3
L.Sử

---

8A1
L.Sử

---

 

09:00

8A2
L.Sử

6A3
L.Sử

8A2
L.Sử

---

8A3
L.Sử

---

 

09:50

8A1
L.Sử

---

---

---

7A4
L.Sử

---

 

10:40

7A4
SHCN

6A1
L.Sử

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

Thu Nga

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

---

---

---

---

 

07:50

---

---

---

---

---

---

 

09:00

---

---

---

---

---

---

 

09:50

---

7A1+2+3+4
SHĐội

6A1+2+3
SHĐội

---

---

---

 

10:40

---

8A1+2+3+4
SHĐội

9A1+2+3
SHĐội

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

H.An

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

8A2
T.Học
Phòng Tin

---

---

---

---

 

07:50

---

---

8A3
T.Học
Phòng N.Ngữ

---

---

 

09:00

---

8A1
T.Học
Phòng Tin

---

---

---

 

09:50

---

---

8A4
T.Học
Phòng N.Ngữ

---

---

 

10:40

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

D.Hương

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

---

---

---

---

 

07:50

---

---

---

---

---

---

 

09:00

---

---

8A4
H.Học

---

---

8A3
H.Học

 

09:50

---

---

---

---

---

8A4
H.Học

 

10:40

---

---

8A3
H.Học

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Bình

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

7A2
C.Nghệ

7A3
C.Nghệ

---

---

7A1
C.Nghệ

 

07:50

---

7A4
C.Nghệ

---

---

---

7A3
C.Nghệ

 

09:00

---

---

7A1
C.Nghệ

---

---

7A4
C.Nghệ

 

09:50

---

---

---

---

---

7A2
C.Nghệ

 

10:40

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

M.Trinh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

7A2
Chào cờ

---

7A2
A.Văn

---

7A2
A.Văn

7A3
A.Văn

 

07:50

---

---

7A1
A.Văn

---

7A1
A.Văn

7A1
A.Văn

 

09:00

7A4
A.Văn

---

7A4
A.Văn

---

---

7A2
A.Văn

 

09:50

7A3
A.Văn

---

7A3
A.Văn

---

---

7A4
A.Văn

 

10:40

7A2
SHCN

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Tuyết

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

9A1
Toán

-x-

6A1
Toán

6A1
Toán

9A1
Toán

 

02:10

6A2
Toán

-x-

6A2
Toán

9A1
Toán

6A1
Toán

 

03:15

9A1
NGLL

-x-

6A2
Toán

6A2
Toán

6A1
Toán

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Vĩnh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

9A2
Toán

7A2
Toán

7A1
Toán

7A2
Toán

7A2
Toán

 

02:10

7A2
Toán

9A2
Toán

9A3
Toán

9A3
Toán

9A3
Toán

 

03:15

7A1
Toán

7A1
Toán

9A2
Toán

7A1
Toán

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

K.Vẹn

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

8A2
Toán

8A2
Toán

7A4
Toán

7A4
Toán

7A3
Toán

 

02:10

8A1
Toán

7A3
Toán

8A1
Toán

7A3
Toán

7A4
Toán

 

03:15

7A4
Toán

8A1
Toán

7A3
Toán

8A2
Toán

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Dung

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

6A3
Toán

-x-

8A3
Toán

8A4
Toán

6A3
Toán

 

02:10

8A3
Toán

-x-

8A4
Toán

6A3
Toán

---

 

03:15

8A4
Toán

-x-

6A3
Toán

8A3
Toán

6A3
NGLL

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

V.Liêm

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

---

7A4
V.Lý

-x-

---

7A1
V.Lý

 

02:10

---

---

-x-

---

7A2
V.Lý

 

03:15

---

7A3
V.Lý

-x-

---

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Ánh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

---

---

-x-

6A2
V.Lý

6A1
V.Lý

 

02:10

---

---

-x-

---

6A3
V.Lý

 

03:15

---

---

-x-

9A2
NGLL

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

M.Hoàng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

8A4
T.Dục

6A3
T.Dục

8A1
T.Dục

8A2
T.Dục

6A2
T.Dục

 

02:10

6A3
T.Dục

8A2
T.Dục

6A1
T.Dục

8A3
T.Dục

6A2
T.Dục

 

03:15

6A1
T.Dục

8A3
T.Dục

8A4
T.Dục

8A1
T.Dục

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Liên

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

7A1
T.Dục

9A1
T.Dục

9A2
T.Dục

9A3
T.Dục

9A2
T.Dục

 

02:10

9A3
T.Dục

7A1
T.Dục

7A3
T.Dục

7A4
T.Dục

9A1
T.Dục

 

03:15

7A3
T.Dục

7A2
T.Dục

7A4
T.Dục

7A2
T.Dục

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Nguyện

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

-x-

-x-

9A3
H.Học

8A1
H.Học

-x-

 

02:10

-x-

-x-

8A2
H.Học

9A2
H.Học

-x-

 

03:15

-x-

-x-

9A1
H.Học

9A3
NGLL

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

H.Phúc

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

6A2
A.Văn

6A2
A.Văn

9A1
A.Văn

9A2
A.Văn

9A3
A.Văn

 

02:10

6A1
A.Văn

6A1
A.Văn

9A2
A.Văn

6A1
A.Văn

9A2
A.Văn

 

03:15

9A3
A.Văn

9A1
A.Văn

9A3
A.Văn

9A1
A.Văn

6A2
A.Văn

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Liên

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

8A1
A.Văn

8A4
A.Văn

8A4
A.Văn

8A3
A.Văn

---

 

02:10

8A2
A.Văn

6A3
A.Văn

6A3
A.Văn

8A1
A.Văn

---

 

03:15

8A3
A.Văn

8A4
NGLL

8A2
A.Văn

6A3
A.Văn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Mai

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

7A4
N.Văn

7A3
N.Văn

-x-

7A3
N.Văn

---

 

02:10

7A3
N.Văn

7A4
N.Văn

-x-

8A2
N.Văn

---

 

03:15

8A2
N.Văn

8A2
N.Văn

-x-

7A4
N.Văn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

K.Thành

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

9A3
N.Văn

9A2
N.Văn

-x-

---

---

 

02:10

9A2
N.Văn

9A3
N.Văn

-x-

---

---

 

03:15

-x-

---

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Nga

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

8A3
N.Văn

---

6A3
N.Văn

6A3
N.Văn

---

 

02:10

8A4
N.Văn

8A3
N.Văn

8A3
N.Văn

8A4
N.Văn

---

 

03:15

6A3
N.Văn

6A3
N.Văn

8A3
NGLL

8A4
N.Văn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Hân

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

6A1
N.Văn

6A1
N.Văn

6A2
N.Văn

9A1
N.Văn

-x-

 

02:10

9A1
N.Văn

6A2
N.Văn

9A1
N.Văn

6A2
N.Văn

-x-

 

03:15

6A2
N.Văn

6A1
NGLL

6A1
N.Văn

6A1
N.Văn

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

L.Anh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

7A2
N.Văn

8A1
N.Văn

7A2
N.Văn

7A1
N.Văn

-x-

 

02:10

7A1
N.Văn

8A1
N.Văn

7A1
N.Văn

7A2
N.Văn

-x-

 

03:15

8A1
NGLL

---

8A1
N.Văn

---

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

D.Hương

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

---

8A3
H.Học

---

---

---

 

02:10

---

8A4
H.Học

---

---

---

 

03:15

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

M.Trinh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

7A3
A.Văn

7A1
A.Văn

7A3
A.Văn

---

7A4
A.Văn

 

02:10

7A4
A.Văn

7A2
A.Văn

7A2
A.Văn

7A1
A.Văn

7A1
A.Văn

 

03:15

7A2
A.Văn

7A4
A.Văn

7A2
NGLL

7A3
A.Văn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Nguyệt

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

---

9A3
S.Học

---

---

---

 

02:10

---

9A1
S.Học

---

---

---

 

03:15

---

9A2
S.Học

---

---

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

 

 

 

 

02:10

 

 

 

 

 

 

03:15

 

NGLL

M.Nguyệt

 

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

 

 

 

 

02:10

 

 

 

 

 

 

03:15

 

 

NGLL

N.Liên

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

 

 

 

 

02:10

 

 

 

 

NGLL

T.Tuyết

 

03:15

 

 

 

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

 

 

 

 

02:10

 

 

NGLL

T.Liệu

 

 

 

03:15

 

 

 

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

NGLL

V.Thông

 

 

 

02:10

 

 

 

 

 

 

03:15

 

 

 

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay358
  • Tháng hiện tại135,177
  • Tổng lượt truy cập9,455,893
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây