Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 05/09/2016

Thứ ba - 30/08/2016 15:50
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 05/09/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng
 
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A4
Chào cờ
9A2
V.Lý
--- --- 8A4
V.Lý
9A2
V.Lý
07:50 7A3
V.Lý
8A1
V.Lý
--- --- 7A1
V.Lý
9A1
V.Lý
09:00 7A2
V.Lý
8A2
V.Lý
--- --- --- 8A3
V.Lý
09:50 8A4
SHCN
9A1
V.Lý
--- --- --- 7A4
V.Lý
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A3
Chào cờ
--- --- 6A4
Toán
6A4
Toán
6A4
Toán
07:50 7A4
Toán
--- --- 7A4
Toán
7A4
Toán
09:00 --- --- 7A3
Toán
--- 7A3
Toán
09:50 7A3
SHCN
--- --- --- 7A3
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 6A1
Toán
6A1
Toán
9A2
Toán
6A1
Toán
07:50 --- --- 6A2
Toán
6A2
Toán
9A1
Toán
09:00 --- --- 9A2
Toán
9A2
Toán
09:50 --- --- 9A1
Toán
9A1
Toán
6A2
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 8A3
Toán
7A2
Toán
7A1
Toán
7A2
Toán
07:50 --- --- 8A4
Toán
8A4
Toán
8A4
Toán
09:00 --- --- 7A2
Toán
8A3
Toán
7A1
Toán
09:50 --- --- 7A1
Toán
8A3
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A3
Chào cờ
6A3
V.Lý
--- --- --- 8A1
C.Nghệ
07:50 6A2
V.Lý
8A4
C.Nghệ
--- --- 8A3
C.Nghệ
8A2
C.Nghệ
09:00 --- 8A1
C.Nghệ
--- --- 8A2
C.Nghệ
6A1
V.Lý
09:50 8A3
SHCN
6A4
V.Lý
--- --- 8A4
C.Nghệ
8A3
C.Nghệ
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  C.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A1
Chào cờ
9A1
N.Văn
--- 9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
---
07:50 9A1
N.Văn
9A2
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
---
09:00 9A2
N.Văn
6A3
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
9A2
N.Văn
---
09:50 9A1
SHCN
--- 9A2
N.Văn
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A1
C.Nghệ
--- 6A3
C.Nghệ
7A4
C.Nghệ
6A2
C.Nghệ
07:50 --- 6A3
C.Nghệ
--- 7A1
C.Nghệ
7A3
C.Nghệ
6A4
C.Nghệ
09:00 --- 7A4
C.Nghệ
--- 6A2
C.Nghệ
6A1
C.Nghệ
7A2
C.Nghệ
09:50 --- 7A3
C.Nghệ
--- 7A2
C.Nghệ
6A4
C.Nghệ
6A1
C.Nghệ
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A2
Chào cờ
8A2
N.Văn
--- 8A2
N.Văn
--- 8A2
N.Văn
07:50 6A4
N.Văn
--- 8A3
N.Văn
--- 8A3
N.Văn
09:00 8A3
N.Văn
--- 6A4
N.Văn
--- ---
09:50 8A2
SHCN
--- --- --- 6A4
N.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  Đ.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A4
Chào cờ
8A3
GDCD
9A1
GDCD
--- --- ---
07:50 9A2
GDCD
6A4
GDCD
6A3
GDCD
--- --- ---
09:00 6A2
GDCD
6A1
GDCD
8A1
GDCD
--- --- ---
09:50 6A4
SHCN
8A2
GDCD
8A4
GDCD
--- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A2
Chào cờ
--- 6A2
Đ.Lý
--- --- ---
07:50 6A1
Đ.Lý
--- 9A2
Đ.Lý
9A2
Đ.Lý
--- ---
09:00 --- --- 9A1
Đ.Lý
9A1
Đ.Lý
--- ---
09:50 6A2
SHCN
--- 6A3
Đ.Lý
6A4
Đ.Lý
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A2
Đ.Lý
7A2
L.Sử
7A3
Đ.Lý
7A2
L.Sử
---
07:50 7A2
Đ.Lý
7A4
L.Sử
7A3
L.Sử
--- 9A2
L.Sử
---
09:00 9A1
L.Sử
7A1
L.Sử
7A4
Đ.Lý
7A4
Đ.Lý
7A4
L.Sử
---
09:50 7A1
L.Sử
7A1
Đ.Lý
7A3
Đ.Lý
7A3
L.Sử
7A1
Đ.Lý
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  Q.Võ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A4
M.Thuật
7A1
M.Thuật
8A4
M.Thuật
--- ---
07:50 --- 7A2
M.Thuật
8A1
M.Thuật
8A2
M.Thuật
--- ---
09:00 --- 6A2
M.Thuật
7A3
M.Thuật
8A3
M.Thuật
--- ---
09:50 --- 7A4
M.Thuật
6A1
M.Thuật
6A3
M.Thuật
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A4
Chào cờ
8A4
A.Nhạc
--- --- --- ---
07:50 8A1
A.Nhạc
8A3
A.Nhạc
--- --- --- ---
09:00 8A2
A.Nhạc
9A1
A.Nhạc
--- --- --- ---
09:50 7A4
SHCN
9A2
A.Nhạc
--- --- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  B.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 8A1
A.Văn
8A3
A.Văn
8A3
A.Văn
8A4
A.Văn
07:50 8A2
A.Văn
--- 6A4
A.Văn
6A3
A.Văn
6A4
A.Văn
8A1
A.Văn
09:00 6A3
A.Văn
--- 8A4
A.Văn
8A2
A.Văn
8A4
A.Văn
6A4
A.Văn
09:50 --- --- 8A3
A.Văn
8A1
A.Văn
8A2
A.Văn
6A3
A.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A2
Chào cờ
--- 8A4
H.Học
--- 8A2
H.Học
9A1
H.Học
07:50 8A4
H.Học
--- 9A1
H.Học
--- --- 9A2
H.Học
09:00 8A3
H.Học
--- 8A3
H.Học
--- 8A1
H.Học
8A1
H.Học
09:50 9A2
SHCN
--- 9A2
H.Học
--- --- 8A2
H.Học
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A2
Chào cờ
7A3
S.Học
7A4
S.Học
--- --- ---
07:50 7A1
S.Học
9A1
S.Học
7A1
S.Học
--- --- ---
09:00 7A3
S.Học
9A2
S.Học
9A2
S.Học
--- --- 7A4
S.Học
09:50 7A2
SHCN
7A2
S.Học
7A2
S.Học
--- --- 9A1
S.Học
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A2
S.Học
6A4
S.Học
--- 6A3
S.Học
8A3
S.Học
07:50 --- 6A1
S.Học
8A3
S.Học
--- 8A2
S.Học
6A2
S.Học
09:00 --- 8A4
S.Học
6A1
S.Học
--- 6A4
S.Học
6A3
S.Học
09:50 --- 8A1
S.Học
8A2
S.Học
--- 8A1
S.Học
8A4
S.Học
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
6A1
N.Văn
7A1
N.Văn
07:50 --- 7A1
N.Văn
--- 6A1
N.Văn
09:00 --- 7A2
N.Văn
--- 7A2
N.Văn
7A2
N.Văn
6A2
N.Văn
09:50 --- 6A2
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 9A2
A.Văn
9A2
A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
07:50 --- --- 7A2
A.Văn
7A3
A.Văn
7A2
A.Văn
7A3
A.Văn
09:00 --- --- 7A1
A.Văn
7A1
A.Văn
7A1
A.Văn
9A1
A.Văn
09:50 --- --- 7A4
A.Văn
7A4
A.Văn
9A1
A.Văn
7A2
A.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A1
Chào cờ
8A1
L.Sử
6A3
L.Sử
--- --- ---
07:50 8A3
L.Sử
6A2
L.Sử
--- --- --- ---
09:00 6A1
L.Sử
6A4
L.Sử
8A2
L.Sử
--- --- ---
09:50 6A1
SHCN
8A4
L.Sử
--- --- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A3
Chào cờ
--- 8A2
Toán
8A1
Toán
--- 6A3
Toán
07:50 6A3
Toán
--- ---
09:00 8A1
Toán
--- 6A3
Toán
--- --- 8A2
Toán
09:50 6A3
SHCN
--- 8A1
Toán
8A2
Toán
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A3
T.Học
7A1
T.Học
6A2
T.Học
---
07:50 --- --- 7A4
T.Học
7A2
T.Học
---
09:00 --- --- 6A4
T.Học
6A1
T.Học
6A3
T.Học
---
09:50 --- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A1
Chào cờ
7A4
N.Văn
--- 7A4
N.Văn
8A1
N.Văn
7A3
N.Văn
07:50 --- 7A3
N.Văn
--- 8A4
N.Văn
09:00 8A4
N.Văn
--- 8A1
N.Văn
7A3
N.Văn
09:50 8A1
SHCN
--- --- 8A4
N.Văn
7A4
N.Văn
8A1
N.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  M.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- --- ---
07:50 --- --- 6A1
A.Văn
--- --- ---
09:00 --- --- --- --- 6A2
A.Văn
---
09:50 --- 6A1
A.Văn
6A2
A.Văn
6A2
A.Văn
6A1
A.Văn
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 
  V.Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 9A1
Ôn Lý
--- --- --- ---
02:10 --- 9A2
Ôn Lý
--- --- --- ---
03:15 --- 8A4
NGLL
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A4
Ôn Toán
--- 6A4
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
02:10 --- --- 7A3
Ôn Toán
--- 6A4
Ôn Toán
7A4
Ôn Toán
03:15 7A3
Ôn Toán
--- --- --- 7A3
NGLL
7A4
Ôn Toán
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  K.Vẹn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A3
Ôn Toán
--- 7A1
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
8A4
Ôn Toán
02:10 8A4
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
--- 7A1
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
03:15 8A3
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
--- 8A3
Ôn Toán
8A4
Ôn Toán
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  N.Ánh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A2
Ôn Lý
6A4
Ôn Lý
--- --- --- 6A1
Ôn Lý
02:10 9A1
Công Nghệ
6A3
Ôn Lý
--- --- --- 9A2
Công Nghệ
03:15 --- 8A3
NGLL
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Dung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A1
Ôn Toán
--- 6A3
Ôn Toán
--- --- 8A2
Ôn Toán
02:10 8A2
Ôn Toán
--- 8A2
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
8A1
Ôn Toán
03:15 6A3
Ôn Toán
--- 6A3
NGLL
--- 6A3
Ôn Toán
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Linh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A3
Tin Học
--- 7A4
Tin Học
--- 7A1
Tin Học
7A2
Tin Học
02:10 8A1
Tin Học
--- 8A3
Tin Học
--- 8A4
Tin Học
8A2
Tin Học
03:15 --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  M.Thành
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 6A1
Ôn A.Văn
--- --- 6A1
Ôn A.Văn
---
02:10 --- 6A2
Ôn A.Văn
--- --- --- ---
03:15 --- --- --- --- 6A2
Ôn A.Văn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A2
Ôn Văn
8A3
Ôn Văn
--- --- 8A3
Ôn Văn
6A4
Ôn Văn
02:10 6A4
Ôn Văn
8A2
Ôn Văn
--- --- 8A2
Ôn Văn
8A3
Ôn Văn
03:15 --- 6A4
Ôn Văn
--- --- 8A2
NGLL
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  L.Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A1
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
--- --- 6A2
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
02:10 6A2
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
--- --- 7A2
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
03:15 6A1
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
--- --- 6A1
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  Đ.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 7A4
GDCD
7A2
GDCD
--- --- ---
02:10 --- --- 7A1
GDCD
--- --- ---
03:15 --- 7A3
GDCD
6A4
NGLL
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  V.Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 8A4
Địa
8A2
Địa
--- --- ---
02:10 --- 8A3
Địa
8A1
Địa
--- --- ---
03:15 --- --- 6A2
NGLL
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  H.Phúc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A2
Ôn A.Văn
--- 9A2
Ôn A.Văn
--- 9A1
Ôn A.Văn
7A4
Ôn A.Văn
02:10 7A1
Ôn A.Văn
--- 7A4
Ôn A.Văn
--- 7A3
Ôn A.Văn
7A2
Ôn A.Văn
03:15 9A2
Ôn A.Văn
--- 9A1
Ôn A.Văn
--- 7A1
Ôn A.Văn
7A3
Ôn A.Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  N.Hân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A4
Ôn Văn
8A1
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
--- 8A4
Ôn Văn
8A1
Ôn Văn
02:10 7A3
Ôn Văn
8A4
Ôn Văn
--- --- 7A4
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
03:15 8A4
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
8A1
NGLL
--- 8A1
Ôn Văn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  B.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A4
Ôn A.Văn
--- 8A1
Ôn A.Văn
--- 8A2
Ôn A.Văn
8A3
Ôn A.Văn
02:10 8A3
Ôn A.Văn
--- 6A3
Ôn A.Văn
--- 6A3
Ôn A.Văn
8A4
Ôn A.Văn
03:15 6A4
Ôn A.Văn
--- 8A2
Ôn A.Văn
--- 6A4
Ôn A.Văn
8A1
Ôn A.Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Nguyện
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 9A2
Ôn Hóa
--- --- --- ---
02:10 --- 9A1
Ôn Hóa
--- --- --- ---
03:15 --- 9A2
NGLL
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  N.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A2
Thể Dục
7A2
Thể Dục
9A1
Thể Dục
--- 7A3
Thể Dục
---
02:10 7A4
Thể Dục
7A3
Thể Dục
9A2
Thể Dục
--- 9A1
Thể Dục
---
03:15 7A1
NGLL
7A1
Thể Dục
7A4
Thể Dục
--- 7A2
Thể Dục
---
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  M.Hoàng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A1
Thể Dục
6A2
Thể Dục
6A2
Thể Dục
--- --- 6A3
Thể Dục
02:10 6A3
Thể Dục
6A4
Thể Dục
6A1
Thể Dục
--- --- 6A4
Thể Dục
03:15 8A2
Thể Dục
8A1
Thể Dục
8A4
Thể Dục
--- --- 8A3
Thể Dục
04:05 --- ---
   
 
 
  C.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 6A3
Ôn Văn
--- --- 6A3
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
02:10 9A2
Ôn Văn
--- --- --- 9A2
Ôn Văn
6A3
Ôn Văn
03:15 9A1
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
--- --- 9A2
Ôn Văn
9A1
NGLL
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  N.Vĩnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A1
Ôn Toán
--- 6A1
Ôn Toán
--- 9A2
Ôn Toán
6A2
Ôn Toán
02:10 6A1
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
03:15 6A2
Ôn Toán
--- 9A2
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  Thu Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 8A2
SHĐội
8A4
SHĐội
--- 8A1
SHĐội
9A2
SHĐội
02:10 --- 7A2
SHĐội
6A2
SHĐội
--- 8A3
SHĐội
9A1
SHĐội
03:15 --- 6A1
SHĐội
7A1
SHĐội
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  Thu Nga.
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- --- --- --- ---
02:10 --- 7A4
SHĐội
6A4
SHĐội
--- --- ---
03:15 --- 6A3
SHĐội
7A3
SHĐội
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  T.Hà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A3
Âm Nhạc
7A3
Âm Nhạc
--- --- 6A4
Âm Nhạc
---
02:10 7A2
Âm Nhạc
7A1
Âm Nhạc
--- --- 6A1
Âm Nhạc
---
03:15 7A4
Âm Nhạc
6A2
Âm Nhạc
--- --- 7A4
NGLL
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Liệu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 8A3
L.Sử
--- --- ---
02:10 --- 8A1
L.Sử
8A4
L.Sử
--- --- ---
03:15 --- 8A2
L.Sử
6A1
NGLL
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay383
  • Tháng hiện tại135,202
  • Tổng lượt truy cập9,455,918
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây