Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 04/09/2017

Thứ ba - 29/08/2017 11:08
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 04/09/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A1
Chào cờ
--- 9A1
Toán
6A2
Toán
--- 6A2
Toán
07:50 6A2
Toán
--- --- 9A1
Toán
09:00 6A1
Toán
--- 6A1
Toán
--- --- 6A1
Toán
09:50 9A1
Toán
--- --- --- ---
10:40 9A1
SHCN
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 9A2
Toán
9A2
Toán
9A3
Toán
9A2
Toán
07:50 --- --- 9A3
Toán
9A3
Toán
09:00 --- --- 7A1
Toán
7A2
Toán
7A1
Toán
7A1
Toán
09:50 --- --- --- 7A2
Toán
10:40 --- --- 7A2
Toán
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A4
Toán
7A3
Toán
8A2
Toán
8A1
Toán
07:50 --- --- 7A3
Toán
7A3
Toán
09:00 --- --- 8A2
Toán
8A2
Toán
--- 7A4
Toán
09:50 --- --- --- 8A1
Toán
7A4
Toán
10:40 --- --- --- 8A1
Toán
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A3
Chào cờ
--- --- 6A3
Toán
8A4
Toán
---
07:50 8A4
Toán
--- --- --- ---
09:00 8A3
Toán
--- --- 8A4
Toán
6A3
Toán
---
09:50 6A3
Toán
--- --- 8A3
Toán
---
10:40 6A3
SHCN
--- --- 8A3
Toán
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 6A1
T.Học
9A1
T.Học
6A3
T.Học
7A2
T.Học
07:50 7A4
T.Học
---
09:00 --- 6A2
T.Học
--- 9A2
T.Học
7A3
T.Học
09:50 7A1
T.Học
--- 9A3
T.Học
10:40 --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 9A1
V.Lý
--- 9A3
V.Lý
--- 8A3
V.Lý
07:50 --- 8A2
V.Lý
--- 9A2
V.Lý
--- 8A4
V.Lý
09:00 --- 8A1
V.Lý
--- 9A1
V.Lý
--- 9A3
V.Lý
09:50 --- 9A2
V.Lý
--- 7A4
V.Lý
--- 7A2
V.Lý
10:40 --- 7A1
V.Lý
--- 7A3
V.Lý
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A2
Chào cờ
8A2
C.Nghệ
--- --- 6A1
V.Lý
6A3
V.Lý
07:50 8A2
C.Nghệ
8A1
C.Nghệ
--- --- 9A2
C.Nghệ
8A3
C.Nghệ
09:00 8A4
C.Nghệ
8A4
C.Nghệ
--- --- 8A3
C.Nghệ
9A1
C.Nghệ
09:50 --- 9A3
C.Nghệ
--- --- 6A2
V.Lý
8A1
C.Nghệ
10:40 9A2
SHCN
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A1
S.Học
7A3
S.Học
--- 7A1
S.Học
---
07:50 --- 9A2
S.Học
7A2
S.Học
--- 7A3
S.Học
---
09:00 --- 9A3
S.Học
9A2
S.Học
--- 9A3
S.Học
---
09:50 --- 7A2
S.Học
9A1
S.Học
--- 9A1
S.Học
---
10:40 --- 7A4
S.Học
7A4
S.Học
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A2
Chào cờ
8A4
S.Học
8A4
S.Học
--- 6A2
S.Học
---
07:50 6A1
S.Học
6A2
S.Học
8A1
S.Học
--- 8A3
S.Học
---
09:00 --- 8A2
S.Học
6A3
S.Học
--- 8A1
S.Học
---
09:50 8A2
S.Học
8A3
S.Học
--- --- 6A1
S.Học
---
10:40 6A2
SHCN
6A3
S.Học
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
Buổi Chiều, Thứ 3, Tiết 3, NGLL 6A2
Thcsthanhan.com
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A3
Chào cờ
--- 8A2
H.Học
--- 9A2
H.Học
---
07:50 --- --- 9A2
H.Học
--- 9A1
H.Học
---
09:00 9A1
H.Học
--- 9A3
H.Học
--- 8A2
H.Học
---
09:50 9A3
H.Học
--- 8A1
H.Học
--- 8A1
H.Học
---
10:40 9A3
SHCN
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 9A3
A.Văn
--- --- 6A1
A.Văn
07:50 --- --- 6A2
A.Văn
--- --- 6A2
A.Văn
09:00 --- --- 9A1
A.Văn
6A2
A.Văn
--- 9A2
A.Văn
09:50 --- --- 6A1
A.Văn
6A1
A.Văn
--- 9A3
A.Văn
10:40 --- --- 9A2
A.Văn
9A1
A.Văn
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  T.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A4
Chào cờ
--- 6A3
A.Văn
8A3
A.Văn
--- 8A2
A.Văn
07:50 --- --- 8A2
A.Văn
8A2
A.Văn
--- 8A1
A.Văn
09:00 8A1
A.Văn
--- 8A3
A.Văn
8A1
A.Văn
--- 8A4
A.Văn
09:50 8A3
A.Văn
--- 8A4
A.Văn
6A3
A.Văn
--- 6A3
A.Văn
10:40 8A4
SHCN
--- --- 8A4
A.Văn
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A3
A.Nhạc
--- 8A4
A.Nhạc
--- 7A1
A.Nhạc
07:50 --- 9A3
A.Nhạc
--- 7A2
A.Nhạc
--- 8A2
A.Nhạc
09:00 --- 8A3
A.Nhạc
--- 6A1
A.Nhạc
--- 8A1
A.Nhạc
09:50 --- 7A3
A.Nhạc
--- 9A2
A.Nhạc
--- 9A1
A.Nhạc
10:40 --- 6A2
A.Nhạc
--- 7A4
A.Nhạc
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Mai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A3
N.Văn
--- --- 7A3
N.Văn
7A3
N.Văn
07:50 --- --- --- 7A4
N.Văn
7A4
N.Văn
09:00 --- 7A4
N.Văn
--- --- 8A2
N.Văn
09:50 --- 8A2
N.Văn
--- --- 8A2
N.Văn
10:40 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 9A3
N.Văn
--- 6A1
C.Nghệ
--- 9A3
N.Văn
07:50 9A3
N.Văn
6A3
C.Nghệ
--- 6A3
C.Nghệ
---
09:00 9A2
N.Văn
9A2
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
--- 6A2
C.Nghệ
09:50 --- --- 6A2
C.Nghệ
--- 9A2
N.Văn
10:40 --- 6A1
C.Nghệ
--- 9A2
N.Văn
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A3
Chào cờ
8A3
N.Văn
--- --- --- 8A4
N.Văn
07:50 8A3
N.Văn
--- --- --- 6A3
N.Văn
09:00 6A3
N.Văn
6A3
N.Văn
--- --- ---
09:50 8A4
N.Văn
8A4
N.Văn
--- --- --- 8A3
N.Văn
10:40 8A3
SHCN
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A1
Chào cờ
6A2
N.Văn
--- --- 9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
07:50 9A1
N.Văn
6A1
N.Văn
--- --- 6A1
N.Văn
6A1
N.Văn
09:00 6A2
N.Văn
9A1
N.Văn
--- --- ---
09:50 --- --- --- 6A2
N.Văn
10:40 6A1
SHCN
--- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A1
Chào cờ
7A2
N.Văn
--- 8A1
N.Văn
--- ---
07:50 8A1
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
--- ---
09:00 7A1
N.Văn
7A1
N.Văn
--- --- ---
09:50 7A2
N.Văn
8A1
N.Văn
--- --- --- ---
10:40 8A1
SHCN
--- 7A2
N.Văn
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  Q.Võ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A1
M.Thuật
8A3
M.Thuật
7A4
M.Thuật
--- ---
07:50 --- 8A4
M.Thuật
--- 8A1
M.Thuật
--- ---
09:00 --- 6A2
M.Thuật
7A2
M.Thuật
--- --- ---
09:50 --- 7A1
M.Thuật
6A3
M.Thuật
--- --- ---
10:40 --- 8A2
M.Thuật
7A3
M.Thuật
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A3
Chào cờ
--- 8A1
GDCD
7A1
GDCD
8A3
GDCD
---
07:50 7A3
GDCD
--- 6A3
GDCD
6A1
GDCD
7A2
GDCD
---
09:00 --- --- 8A4
GDCD
9A2
GDCD
6A2
GDCD
---
09:50 7A4
GDCD
--- 8A2
GDCD
9A1
GDCD
--- ---
10:40 7A3
SHCN
--- 9A3
GDCD
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A2
Chào cờ
--- --- --- --- ---
07:50 9A2
Đ.Lý
--- 8A3
Đ.Lý
--- 6A2
Đ.Lý
---
09:00 9A3
Đ.Lý
--- 8A1
Đ.Lý
6A3
Đ.Lý
9A1
Đ.Lý
---
09:50 6A1
Đ.Lý
--- 9A2
Đ.Lý
8A4
Đ.Lý
9A3
Đ.Lý
---
10:40 8A2
SHCN
--- 9A1
Đ.Lý
--- 8A2
Đ.Lý
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 9A2
L.Sử
7A2
Đ.Lý
7A2
Đ.Lý
7A2
L.Sử
---
07:50 --- 9A1
L.Sử
7A1
L.Sử
7A4
Đ.Lý
--- ---
09:00 --- 7A2
L.Sử
7A3
Đ.Lý
7A3
L.Sử
7A3
Đ.Lý
---
09:50 --- 7A4
Đ.Lý
9A3
L.Sử
7A1
Đ.Lý
7A1
L.Sử
---
10:40 --- 7A3
L.Sử
7A1
Đ.Lý
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A4
Chào cờ
8A1
L.Sử
6A2
L.Sử
8A2
L.Sử
--- ---
07:50 6A3
L.Sử
7A4
L.Sử
8A4
L.Sử
8A4
L.Sử
--- ---
09:00 8A2
L.Sử
6A1
L.Sử
7A4
L.Sử
--- --- ---
09:50 8A1
L.Sử
--- 8A3
L.Sử
--- --- ---
10:40 7A4
SHCN
8A3
L.Sử
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  Thu Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- --- ---
07:50 --- --- --- --- --- ---
09:00 --- --- --- --- --- ---
09:50 --- 6A1+6A2+6A3
SHĐội
7A1+7A2+7A3+7A4
SHĐội
--- --- ---
10:40 --- 9A1+9A2+9A3
SHĐội
8A1+8A2+8A3+8A4
SHĐội
--- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  H.An
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- 8A1
T.Học
---
07:50 --- --- --- 8A3
T.Học
---
09:00 --- --- --- --- ---
09:50 --- --- --- 8A2
T.Học
8A4
T.Học
---
10:40 --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  D.Hương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- --- ---
07:50 --- --- --- --- --- ---
09:00 --- --- --- --- 8A4
H.Học
8A3
H.Học
09:50 --- --- --- --- 8A3
H.Học
8A4
H.Học
10:40 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Bình
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A4
C.Nghệ
7A1
C.Nghệ
--- --- ---
07:50 --- 7A1
C.Nghệ
7A4
C.Nghệ
--- --- ---
09:00 7A2
C.Nghệ
7A3
C.Nghệ
--- --- --- ---
09:50 7A3
C.Nghệ
--- --- --- --- ---
10:40 --- 7A2
C.Nghệ
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  M.Trinh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A2
Chào cờ
--- --- --- 7A4
A.Văn
7A4
A.Văn
07:50 7A2
A.Văn
--- --- --- 7A1
A.Văn
7A1
A.Văn
09:00 7A3
A.Văn
--- --- 7A4
A.Văn
7A2
A.Văn
7A2
A.Văn
09:50 --- --- --- 7A3
A.Văn
7A3
A.Văn
---
10:40 7A2
SHCN
--- --- 7A1
A.Văn
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 

Thời khóa biểu buổi Chiều (Đã sửa lại)
Thcsthanhan.com
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 6A1
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
--- --- 6A2
Ôn Toán
02:10 6A2
Ôn Toán
--- 6A1
Ôn Toán
--- 6A1
Ôn Toán
9A1
Ôn Toán
03:15 9A1
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
--- 9A1
NGLL
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 7A2
Ôn Toán
7A2
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
--- 9A3
Ôn Toán
---
02:10 7A1
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
--- 9A2
Ôn Toán
---
03:15 9A3
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
9A3
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 7A3
Ôn Toán
8A1
Ôn Toán
7A4
Ôn Toán
--- 8A2
Ôn Toán
---
02:10 8A2
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
---
03:15 8A1
Ôn Toán
7A4
Ôn Toán
8A2
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 8A3
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
6A3
Ôn Toán
02:10 --- --- 6A3
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
6A3
NGLL
03:15 6A3
Ôn Toán
--- 8A3
Ôn Toán
--- 8A3
Ôn Toán
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- 9A1
Ôn Lý
9A3
Ôn Lý
--- --- 7A4
Ôn Lý
02:10 --- --- 9A2
Ôn Lý
--- --- 7A1
Ôn Lý
03:15 --- 7A2
Ôn Lý
7A3
Ôn Lý
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- 6A1
Ôn Lý
--- --- 6A3
Ôn Lý
---
02:10 --- 6A2
Ôn Lý
--- --- --- ---
03:15 --- --- --- --- 9A2
NGLL
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- 9A3
Ôn Sinh
--- --- --- ---
02:10 --- 9A1
Ôn Sinh
--- --- --- ---
03:15 --- 9A2
Ôn Sinh
--- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  M.Hoàng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 8A1
T.Dục
8A2
T.Dục
6A1
T.Dục
--- 8A1
T.Dục
6A1
T.Dục
02:10 8A4
T.Dục
8A3
T.Dục
8A3
T.Dục
--- 6A2
T.Dục
6A2
T.Dục
03:15 8A2
T.Dục
6A3
T.Dục
8A4
T.Dục
--- 6A3
T.Dục
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  N.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 9A3
T.Dục
7A1
T.Dục
7A3
T.Dục
--- 9A2
T.Dục
7A2
T.Dục
02:10 9A2
T.Dục
7A2
T.Dục
9A3
T.Dục
--- 9A1
T.Dục
7A3
T.Dục
03:15 7A4
T.Dục
9A1
T.Dục
7A4
T.Dục
--- 7A1
T.Dục
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- 8A2
Ôn Hóa
--- --- 9A2
Ôn Hóa
02:10 --- --- 9A1
Ôn Hóa
--- 8A1
Ôn Hóa
9A3
Ôn Hóa
03:15 --- --- --- --- 9A3
NGLL
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 9A1
Ôn Anh
--- 9A1
Ôn Anh
--- 6A2
Ôn Anh
9A3
Ôn Anh
02:10 6A1
Ôn Anh
--- 6A2
Ôn Anh
--- 9A3
Ôn Anh
9A2
Ôn Anh
03:15 --- --- 9A2
Ôn Anh
--- 6A1
Ôn Anh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 8A4
Ôn Anh
8A4
Ôn Anh
6A3
Ôn Anh
--- 8A3
Ôn Anh
---
02:10 --- 8A2
Ôn Anh
8A1
Ôn Anh
--- 6A3
Ôn Anh
---
03:15 8A3
Ôn Anh
8A4
NGLL
8A1
Ôn Anh
--- 8A2
Ôn Anh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  T.Mai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 8A2
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
--- --- 7A3
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
02:10 7A4
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
--- --- 8A2
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
03:15 --- 8A2
Ôn Văn
--- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 9A2
Ôn Văn
9A2
Ôn Văn
--- --- --- ---
02:10 9A3
Ôn Văn
9A3
Ôn Văn
--- --- --- ---
03:15 9A2
Ôn Văn
9A3
Ôn Văn
--- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 6A3
Ôn Văn
6A3
Ôn Văn
8A3
Ôn Văn
--- --- ---
02:10 8A3
Ôn Văn
--- 8A4
Ôn Văn
--- 8A3
Ôn Văn
---
03:15 8A4
Ôn Văn
8A3
NGLL
6A3
Ôn Văn
--- 8A4
Ôn Văn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 6A2
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
--- --- 9A1
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
02:10 9A1
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
--- --- --- 6A1
Ôn Văn
03:15 6A1
Ôn Văn
6A1
NGLL
--- --- 6A2
Ôn Văn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 7A1
Ôn Văn
--- 8A1
Ôn Văn
--- 7A2
Ôn Văn
---
02:10 8A1
Ôn Văn
8A1
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
--- 7A1
Ôn Văn
---
03:15 7A2
Ôn Văn
8A1
NGLL
7A1
Ôn Văn
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- 7A4
KNSống
--- --- --- ---
02:10 7A2
KNSống
7A1
KNSống
--- --- --- ---
03:15 7A3
KNSống
7A3
NGLL
--- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- --- --- --- ---
02:10 6A3
Ôn Địa
--- 8A2
NGLL
--- --- ---
03:15 6A2
Ôn Địa
--- 6A1
Ôn Địa
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- 7A1
Ôn Địa
--- 7A4
Ôn Địa
---
02:10 --- --- --- --- 7A3
Ôn Địa
---
03:15 --- --- 7A2
Ôn Địa
--- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- --- --- --- 6A1
Ôn Sử
---
02:10 --- 6A3
Ôn Sử
--- --- --- ---
03:15 --- 6A2
Ôn Sử
--- --- 7A4
NGLL
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  D.Hương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 --- 8A3
Ôn Hóa
--- --- --- ---
02:10 --- 8A4
Ôn Hóa
--- --- --- ---
03:15 --- --- --- --- --- ---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  M.Trinh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 7A4
Ôn Anh
--- 7A2
Ôn Anh
--- 7A1
Ôn Anh
7A1
Ôn Anh
02:10 7A3
Ôn Anh
--- 7A4
Ôn Anh
--- 7A2
Ôn Anh
7A2
NGLL
03:15 --- --- --- --- 7A3
Ôn Anh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay519
  • Tháng hiện tại136,299
  • Tổng lượt truy cập9,457,015
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây