Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 02/05/2018

Thứ tư - 18/04/2018 10:20
Thời khóa biểu buổi Sáng
 
N.Tuyết H.Phúc V.Thông
N.Vĩnh T.Liên T.Mùi
K.Vẹn T.Hà T.Liệu
N.Dung T.Mai Thu Nga
T.Linh K.Thành H.An
V.Liêm T.Nga D.Hương
N.Ánh N.Hân T.Bình
T.Nguyệt L.Anh M.Trinh
M.Nguyệt Q.Võ N.Liên
N.Nguyện T.Tuyết  
 
 
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- 6A1
Toán
--- 6A2
Toán
07:50 --- --- --- ---
09:00 --- --- --- 6A2
Toán
--- 6A1
Toán
09:50 --- --- --- ---
10:40 --- --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- 7A1
Toán
7A2
Toán
07:50 --- --- --- ---
09:00 --- --- --- --- 7A2
Toán
7A1
Toán
09:50 --- --- --- ---
10:40 --- --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A3
Toán
--- 8A2
Toán
8A2
Toán
07:50 --- --- 7A4
Toán
7A4
Toán
09:00 --- --- 8A2
Toán
8A1
Toán
8A1
Toán
09:50 --- --- 7A4
Toán
8A1
Toán
7A3
Toán
10:40 --- --- --- 7A3
Toán
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A3
Chào cờ
--- 6A3
Toán
8A3
Toán
--- ---
07:50 8A4
Toán
--- 8A3
Toán
6A3
Toán
--- ---
09:00 6A3
Toán
--- --- ---
09:50 8A3
Toán
--- 8A4
Toán
8A4
Toán
--- ---
10:40 6A3
SHCN
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A4
T.Học
--- 6A2
T.Học
--- 7A4
T.Học
07:50 --- 6A1
T.Học
--- 6A2
T.Học
--- 7A1
T.Học
09:00 --- 7A2
T.Học
--- 7A1
T.Học
--- 7A3
T.Học
09:50 --- 6A3
T.Học
--- 6A1
T.Học
--- 6A3
T.Học
10:40 --- 7A3
T.Học
--- 7A2
T.Học
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 8A3
V.Lý
--- --- --- 7A1
V.Lý
07:50 --- 8A1
V.Lý
--- --- --- 8A2
V.Lý
09:00 --- 7A3
V.Lý
--- --- --- ---
09:50 --- 8A4
V.Lý
--- --- --- 7A2
V.Lý
10:40 --- 7A4
V.Lý
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- 8A1
C.Nghệ
6A1
V.Lý
07:50 --- --- --- --- 6A2
V.Lý
8A4
C.Nghệ
09:00 --- --- --- --- --- 6A3
V.Lý
09:50 --- --- --- --- 8A2
C.Nghệ
8A3
C.Nghệ
10:40 --- --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A1
S.Học
--- --- 7A2
S.Học
---
07:50 --- --- --- --- 7A3
S.Học
---
09:00 --- 7A4
S.Học
--- --- 7A1
S.Học
---
09:50 --- 7A3
S.Học
--- --- 7A4
S.Học
---
10:40 --- 7A2
S.Học
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A2
Chào cờ
8A2
S.Học
8A3
S.Học
--- --- 8A1
S.Học
07:50 6A3
S.Học
6A3
S.Học
8A1
S.Học
--- --- ---
09:00 8A2
S.Học
6A1
S.Học
6A1
S.Học
--- --- 8A3
S.Học
09:50 8A4
S.Học
6A2
S.Học
6A2
S.Học
--- --- ---
10:40 6A2
SHCN
8A4
S.Học
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 8A2
H.Học
--- --- ---
07:50 --- --- --- --- ---
09:00 --- --- --- --- --- ---
09:50 --- --- 8A1
H.Học
--- --- ---
10:40 --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A3
A.Văn
6A2
A.Văn
--- --- ---
07:50 --- 6A2
A.Văn
6A1
A.Văn
--- --- ---
09:00 --- 6A3
A.Văn
--- --- ---
09:50 --- 6A1
A.Văn
--- --- ---
10:40 --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A4
Chào cờ
8A1
A.Văn
--- --- --- 8A3
A.Văn
07:50 8A2
A.Văn
8A3
A.Văn
--- --- ---
09:00 8A1
A.Văn
8A4
A.Văn
--- --- --- 8A4
A.Văn
09:50 8A2
A.Văn
--- --- ---
10:40 8A4
SHCN
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A2
A.Nhạc
--- 6A3
A.Nhạc
--- 8A4
A.Nhạc
07:50 --- 7A3
A.Nhạc
--- --- --- 8A1
A.Nhạc
09:00 --- 7A1
A.Nhạc
--- 6A1
A.Nhạc
--- 7A2
A.Nhạc
09:50 --- --- --- 8A3
A.Nhạc
--- 7A4
A.Nhạc
10:40 --- --- --- 8A2
A.Nhạc
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Mai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- 7A4
N.Văn
7A4
N.Văn
7A3
N.Văn
07:50 --- --- --- 8A2
N.Văn
09:00 --- --- --- 8A2
N.Văn
7A4
N.Văn
09:50 --- --- --- 7A3
N.Văn
7A3
N.Văn
8A2
N.Văn
10:40 --- --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- --- 6A3
C.Nghệ
07:50 --- --- --- --- ---
09:00 6A1
C.Nghệ
--- --- --- --- 6A2
C.Nghệ
09:50 --- --- --- ---
10:40 --- --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A3
Chào cờ
8A4
N.Văn
--- --- 6A3
N.Văn
---
07:50 8A3
N.Văn
--- --- ---
09:00 8A4
N.Văn
8A3
N.Văn
--- --- 8A3
N.Văn
---
09:50 6A3
N.Văn
--- --- 8A4
N.Văn
---
10:40 8A3
SHCN
6A3
N.Văn
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A1
Chào cờ
--- 6A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
---
07:50 6A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
--- 6A1
N.Văn
---
09:00 6A2
N.Văn
--- --- ---
09:50 --- --- --- --- --- ---
10:40 6A1
SHCN
--- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A1
Chào cờ
7A2
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
--- ---
07:50 8A1
N.Văn
--- 8A1
N.Văn
--- ---
09:00 7A2
N.Văn
8A1
N.Văn
--- --- ---
09:50 7A1
N.Văn
7A1
N.Văn
--- 7A2
N.Văn
--- ---
10:40 8A1
SHCN
--- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  Q.Võ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A3
M.Thuật
7A1
M.Thuật
--- --- ---
07:50 --- 7A4
M.Thuật
--- --- --- ---
09:00 --- 6A3
M.Thuật
8A1
M.Thuật
8A4
M.Thuật
--- ---
09:50 --- 7A2
M.Thuật
6A1
M.Thuật
8A2
M.Thuật
--- ---
10:40 --- 6A2
M.Thuật
--- 8A3
M.Thuật
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A3
Chào cờ
--- 8A1
GDCD
--- 6A1
GDCD
---
07:50 7A3
GDCD
--- 6A3
GDCD
--- 8A4
GDCD
---
09:00 7A1
GDCD
--- 7A4
GDCD
--- 6A2
GDCD
---
09:50 7A2
GDCD
--- 8A2
GDCD
--- 8A3
GDCD
---
10:40 7A3
SHCN
--- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A2
Chào cờ
--- --- --- --- ---
07:50 6A2
Đ.Lý
--- --- 8A3
Đ.Lý
--- 6A1
Đ.Lý
09:00 8A3
Đ.Lý
--- --- --- --- 8A2
Đ.Lý
09:50 8A2
Đ.Lý
--- --- 6A3
Đ.Lý
--- 8A1
Đ.Lý
10:40 8A2
SHCN
--- --- 8A1
Đ.Lý
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A4
Đ.Lý
7A2
Đ.Lý
--- ---
07:50 --- --- 7A1
Đ.Lý
8A4
Đ.Lý
--- ---
09:00 --- --- 7A2
Đ.Lý
7A3
Đ.Lý
--- ---
09:50 --- --- 7A3
Đ.Lý
7A1
Đ.Lý
--- ---
10:40 --- --- 8A4
Đ.Lý
7A4
Đ.Lý
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A4
Chào cờ
6A1
L.Sử
8A4
L.Sử
--- --- ---
07:50 7A2
L.Sử
7A1
L.Sử
7A4
L.Sử
--- 8A1
L.Sử
---
09:00 7A3
L.Sử
--- 7A3
L.Sử
--- 6A3
L.Sử
---
09:50 6A2
L.Sử
7A4
L.Sử
7A2
L.Sử
--- 7A1
L.Sử
---
10:40 7A4
SHCN
8A3
L.Sử
8A2
L.Sử
--- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  Thu Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- 8A1+8A2 8A3+8A4
SHĐội
---
07:50 --- --- --- 7A1+7A2
SHĐội
--- ---
09:00 --- --- --- --- 7A3+7A4
SHĐội
---
09:50 --- --- --- --- 6A1+6A2+6A3
SHĐội
---
10:40 --- --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  H.An
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- --- ---
07:50 --- 8A2
T.Học
Phòng N.Ngữ
8A4
T.Học
Phòng N.Ngữ
--- --- ---
09:00 --- --- --- ---
09:50 --- 8A1
T.Học
Phòng Tin
8A3
T.Học
Phòng N.Ngữ
--- --- ---
10:40 --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  D.Hương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- 8A4
H.Học
--- ---
07:50 --- --- --- --- 8A3
H.Học
---
09:00 --- --- --- 8A3
H.Học
8A4
H.Học
---
09:50 --- --- --- --- --- ---
10:40 --- --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  T.Bình
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- 7A3
C.Nghệ
---
07:50 --- --- --- --- 7A2
C.Nghệ
---
09:00 --- --- --- --- --- ---
09:50 7A4
C.Nghệ
--- --- --- --- ---
10:40 7A1
C.Nghệ
--- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
  M.Trinh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A2
Chào cờ
--- 7A2
A.Văn
7A3
A.Văn
--- ---
07:50 7A4
A.Văn
--- --- ---
09:00 --- 7A1
A.Văn
7A2
A.Văn
--- ---
09:50 7A3
A.Văn
--- 7A4
A.Văn
--- ---
10:40 7A2
SHCN
--- --- 7A1
A.Văn
--- ---
   

Trở lên trên đỉnh

 
 
  N.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A1
Chào cờ.
--- --- --- --- ---
07:50 7A1
SHCN.
--- --- --- --- ---
09:00 --- --- --- --- --- ---
09:50 --- --- --- --- --- ---
10:40 --- --- --- --- --- ---
   

Trở lên trên đỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay393
  • Tháng hiện tại111,127
  • Tổng lượt truy cập9,040,725
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây